ExxonMobil


tárhely.eu


HVG


pixabay.com


Vodafone


Sberbank
BankofChina


Knorr-Bremse


Forbes


research.eu
Angol TAnkönyv


lexikon - számnevek - igenevek - műveltetés - szenvedő - idő - hely - igeidők - kérdések - táblázatok - feladatok - megoldásokAngol Lexikon


a - b - c - cs - d - e - f - g - gy - h - i - j - k - l - m - n - ny - o - ö - p - q - r - s - sz - t - u - ü - v - w - x - y - z - xxa
Határozatlan névelő (= egy) az angolban:
a[ə], ha mássalhangzóval kezdődő szó előtt áll: a girl
A határozatlan névelő általában hangsúlytalan, mindig kitesszük akkor, ha olyan megszámlálható dologról (élőlényről, tárgyról) van szó, amely számunkra még ismeretlen (nincs "meghatározva")
(de tagolt beszédben, vagy hangsúlyosan ejtve a kiejtése: [eɪ])

Abbreviations
= Rövidítések
Az angolban nem feltétlenül kötelező pontot tenni a rövidítések után:
Ltd = Limited = kft
USA = United States of America
etc = et cetera = stb = satöbbi = és így tovább
kg = kilogram
Mr = Mister = úr
Mrs = Missis = né

ábécé
= Alphabet
a A [eɪ] n N [en]
b B [bi:] o O [oʊ]
c C [si:] p P [pi:]
d D [di:] q Q [kju:]
e E [i:] r R [α:]
f F [ef] s S [es]
g G [ʤi:] t T [ti:]
h H [eɪʧ] u U [ju:]
i I [aɪ] v V [vi:]
j J [ʤeɪ] w W [’dʌbl ju:]
k K [keɪ] x X [eks]
l L [el] y Y [waɪ]
m M [em]..................... z Z [zed]
Az angol ábécé (= Alphabet [’ælfəbɪt]) 26 betűje nevének ismerete ajánlott, mert sokszor van szükségünk az angolban betűzésre (= spelling)

Ablak
= Window
by the window = az ablaknál
window cleaner = ablaktisztító
window-glass = ablaküveg
window seat = ablak melletti ülés
There isn't a curtain at the window = Nincs függöny az ablakon

Abroad
= külföldön
go abroad = külföldre menni
be abroad = külföldön lenni
from abroad = külföldről

Absolute
= absolút v független (i)

Absolute value
= absolút érték (m)

Accelerated motion
= gyorsuló mozgás (f)

Accelerating
= gyorsuló (f)

Accession
= csatalakozás, bejutás

Account
= felhasználói fiókok

Account Manager
= Ügyfél-kapcsolattartó

Accountant
= pénztáros

Accusative
= tárgyeset

Accusative with the Infinitive
= tárgy(eset) főnévi igenévvel

Acronyms
= mozaikszók = betűszók
A kezdőbetűk rövidítésével jönnek létre:
NATO = North Atlantic Treaty Organization = Észak-atlanti Szerződés Szervezete
BBC = British Broadcasting Corporation
WHO = World Health Organization = Egészségügyi Világszervezet
VIP = very important person = nagyon fontos ember
UFO = unidentified flying object = ufó = repülő csészealj
VAT = value added tax = áfa = hozzáadottérték adó
TV = televison
radar = radio detecting and ranging
yup = young urban professional = yuppie

Activity
= önálló munka

Acute angle
= hegyesszög (m)

Acute angled
= hegyesszögű (m)

Acute-angled triangle
= hegyesszögű háromszög (m)

A.D.
= Anno Domini
= időszámításunk után, időszámításunk szerint
A.D. 100 = 100

ADAS
= Advanced Driver Assistance Systems
= Fejlett járművezető-asszisztensi rendszerek

Add
= összead (m)

Addition
= összeadás (m)
7 + 9 = 16
Seven and nine are sixteen
Seven plus nine equals sixteen
Seven and nine makes sixteen
7 + 9 = ?
How many are seven and nine?
What's seven and nine?
What does seven and nine make?

Addition method
= egyenlő együtthatók módszere (m)

Adiabatic process
= adiabatikus folyamat (f)

Adjective
= melléknév

Adverb
= határozó(szó)

Adverb of degree
= fokhatározó
= mennyiséghatározó

Adverb of manner
= módhatározó
= (hogyan?)

Adverb of place
= helyhatározó

Adverb of time
= időhatározó

Adverb phrase
= határozó

Adverbial
= határozó(i)

Adverbial construction of purpose
= célhatározó

Adverbial participle
= határozói igenév

Adverbial phrase
= határozós szerkezet

Affirmative sentence
= kijelentő mondat

Agreement
= egyeztetés (nemben, számban)

AI
= Artificial Intelligence
= Mesterséges Intelligencia

Airport
= repülőtér
(airports = TSZ)
at the airport = repülőtéren
plane = repülőgép
Has she ever travelled by plane? = Utazott valaha repülővel?
They went by plane = Repülővel mentek
Travelling by air is fairly cheap = A repülő elég olcsó
They travelled to Budapest by plane three months ago = Három hónappal ezelőtt repülővel utaztak Budapestre
They had to wait for the plane = Várniuk kellett a repülőre
They arrived late because of bad weather = A rossz idő miatt késve érkeztek
We're meeting Buncika at the airport at three = Háromkor találkozunk Buncikával a repülőtéren
How do we get to the airport? = Hogyan jutunk el a repülőtérre?
The hot air ballon didn't go very high = A hőlégballon nem ment nagyon magasra

A kocka ...
the die is cast = a kocka el van vetve

Aláhúzás
= Underlining

Aláhúzás jel
= Underscore (m)

Alak
= Form

Alaktan
= Morphology

Alany
= Subject
kérdőszavai: kicsoda?, micsoda?

Alany
- alany
- általános alany
You can buy nice clothes in the shop = Az ember szép ruhákat vehet az üzletben ..
One can never know = Az ember sohasem tudhatja
One can buy nice suits = Az ember szép öltönyöket vehet
- nyelvtani alany
(a mondat valódi alanya a mellékmondat, Gerund, ...)
- személytelen alany
It's 8 o'clock = Nyolc óra van (nem fordítjuk)

Alanyeset
= Subjective
= Nominative

Alap
= Base (háromszögé, ...) (m)

Alap
Hatványozás elnevezései:
72
7 → base (= alap)
2 → exponent (= kitevő, hatványkitevő) vagy
→ index (= kitevő, hatványkitevő) vagy
→ power (= hatvány(a), kitevő)

Alapfok
= Positive

Alapfokú hasonlítás
Az alapfokú hasonlítás állító mondatban az as (= olyan) hasonlítószóval és az as (= mint) kötőszóval történik:
Betty is as pretty as Annie (Bözsi olyan csinos, mint Anikó)
Ennek tagadásakor az első as szó helyett not so (= nem olyan) van:
Betty is not so pretty as Annie (Bözsi nem olyan csinos, mint Anikó)

(Az) alárendelt mondatok szerkezete
= (The) structure of subordinate clauses

Állás
to be situated = elhelyezkedni
This job will suit me = Ez az állás megfelel nekem
post = állás
You are the very man I need = Éppen te vagy az az ember, akire szükségem van
Write down a few sentences about yourself = Írjon pár mondatot magáról
I am of the opinion ... = Azon a véleményen vagyok ...
I'm late = Elkéstem
I don't want to be late = Nem akarok elkésni
he is out of work = nincs munkája
We hope to get a job near here = Reméljük, hogy kapunk állást itt a közelben
pay rise = fizetésemelés
wages = munkabér, fizetés
interview = felvételi beszélgetés (állásért)

Állítás
= Statement (m)

Állítmány
= Predicate
kérdőszavai: mit csinál?, mit cselekszik?, mi történik?

Állítmány
= Verb phrase

Állítmányi
= Predicative

Alloy
= ötvözet (f)

Alloy steel
= ötvözött acél, nemesacél (f)

Alphabet
= ábécé
a A [eɪ] n N [en]
b B [bi:] o O [oʊ]
c C [si:] p P [pi:]
d D [di:] q Q [kju:]
e E [i:] r R [α:]
f F [ef] s S [es]
g G [ʤi:] t T [ti:]
h H [eɪʧ] u U [ju:]
i I [aɪ] v V [vi:]
j J [ʤeɪ] w W [’dʌbl ju:]
k K [keɪ] x X [eks]
l L [el] y Y [waɪ]
m M [em]..................... z Z [zed]
Az angol ábécé (= Alphabet [’ælfəbɪt]) 26 betűje nevének ismerete ajánlott, mert sokszor van szükségünk az angolban betűzésre (= spelling)

already
We've already done that exercise = Már megcsináltuk azt a gyakorlatot
Has she already had lunch? = Ebédelt már?
Has she had lunch already? = Máris megebédelt?
It's already Saturday = Már szombat van

also
There is also a camera in the shop = A boltban van kamera is

Általános determiánsok
= General Determiners:
- határozatlan névelő
- számnév
- határozatlan jelzői névmások

Általános háromszög
= Scalene (triangle) (m)

Általános igék
= Ordinary verbs

Általános jelen idő
= Present Tense
A jelenben általában szokásos cselekvéseket kifejező igealakokat hívjuk általános jelen időnek. Magyarra jelen idővel fordítjuk,a cselekvés szokásosságát hangsúlyozhatjuk a szokott igével.
Két alakja van:
- egyes szám 3. személyben -s ragot kap
- a többiben to nélküli főnévi igenévi alakú
I learn = tanulok (tanulni szoktam)
she reads = olvas(ni szokott)
My daughter learns English = A lányom angolul tanul(ni szokott)

Általános szemlélet
= Common aspect

alternate interior angles
= váltó szög (m)

Altitude
= magasságvonal (m)

Áltört (Improper Fraction)
The numerator is greater than (or equal to) the denominator, azaz a számláló >, = nevező:
3/2 = three halves
2/2 = two halves
15/12 = fifteen twelfths

Always
They are always happy = Mindig boldogok

a.m.
a.m. [’eɪ ’em] = a latin ante meridiem rövidítése = délelőtt

AMD
= Advanced Micro Devices (kaliforniai félvezetőgyártó)
= Fejlett Mikro Eszközök

America
= Amerika
American = amerikai

AMS
= Amerikan Meteorological Society
= amerikai meteorológiai társaság

among others
= többek között

Ampersand
= és jel (m)
= &

Amplitude
= amlitúdó (f)

an
A határozatlan névelő (= egy) az angolban:
an[ən], ha magánhangzóval kezdődő szó előtt áll: an idea
A határozatlan névelő általában hangsúlytalan, mindig kitesszük akkor, ha olyan megszámlálható dologról (élőlényről, tárgyról) van szó, amely számunkra még ismeretlen (nincs "meghatározva")
(de tagolt beszédben, vagy hangsúlyosan ejtve a kiejtése: [æn])

and
He's 90 kilos and she's 160 centimetres tall = Ő 90 kiló és ő 160 centi magas

and sign
= és jel (m)
= &

Angle
= angol

angle
= szög (m)

angle bisector
= szögfelező (m)

Angle bracket(s)
= < >
= csúcsos (hegyes) zárójel (m)
- elsősorban programnyelvekben használatos
- szakszövegekben olyan nyelvi elkülönítésére használjuk, amelyek nem szerves részei a szövegnek, ...

Angol (tanulás)
= (Learning) English
I decided to learn English = Elhatároztam, hogy megtanulok angolul
English is my favourite subject = Az angol a kedvenc tantárgyam ..
I shall learn English = Angolul fogok tanulni
I am going to learn English = Angolul készülök tanulni
Du you want me to teach you English? = Akarod, hogy angolra tanítsalak?
He gives me English lessons = Angolórákat ad nekem
She has give me English lessons for four months = Négy hónapja ad nekem angolórákat
My teacher has been teaching English since 2012 = Az én tanárom 2012 óta tanít angolt
I take English classes = Angolórára járok
How long have you been learning English? = Mióta tanulsz angolul?
They have been studying English for half a year = Fél éve tanulnak angolul
I'm teaching myself English = Magamtól tanulok angolul
I used to study English = Valaha angolul tanultam
They are learning words = Szavakat tanulnak
We've studied the words = Megtanultuk a szavakat
English is difficult for me = Az angol nekem nehéz ..
They picked up the English language easily = Könnyen elsajátították az angol nyelvet
English is not spoken there = Ott nem beszélnek angolul
Have they ever been to Hungary? = Voltak valaha Magyarországon?
They used to live in Washington years ago = Valaha Washingtonban laktak
They've already been to England = Már voltak Angliában
I've never been to America = Még sohasem voltam Amerikában
I wanted to visit America = El akartam látogatni Amerikába
How long are we staying in London? = Meddig maradunk Londonban?
How long have they been staying in London? = Mióta vannak Londonban?
Can you speak English? = Beszél angolul? (Tud angolul beszélni?)
Viki can speak English = Viki tud angolul beszélni
I speak English = Angolul beszélek
They speak English very well = Jól beszélnek angolul
They can English well = Jól beszélnek angolul
They speak English well enough = Elég jól beszélnek angolul
We know a bit of English = Egy kicsit tudunk angolul
I speak some English = Egy kicsit tudok angolul
I don't speak English well = Nem beszélek jól angolul
We can't speak English = Nem tudunk angolul beszélni
We shall learn English = Angolul fogunk tanulni
They are going to learn English = Angolul készülnek tanulni
Are you English? = Angol vagy?
Are they English? = Angolok?

Angol font
= font (sterling)
= pound
£ (pound, font) = 100 (new) p(ence)
Coins: 1p, 2p, 5p, 10p, 20p, 50p, £1, £2
(Hagyományos:
1 pound = 20 shillings
1 shilling = 12 pence
1 pound = 20 shillings = 240 pence
(there were 12 pennies in a shilling and 20 shillings (240 pennies) in a pound))

Angol nyelvtan I
= English Grammar
Angol nyelvtan felosztása:
(The grammatical units of English are these:)
- word classes = szófajok
- phrases = kifejezések
- sentence and clause = mondat és mondatrész

Angol nyelvtan II
= English Grammar
Angol nyelvtan gyakorlati felosztása:
- hangtani ismeretek
- alaktani ismeretek (szófajok) = morphological knowledge
- mondattani ismeretek = syntactic knowledge

Angolóra
= English lessons
(angol óra = English class)

Angol számozás
(British sizes)
S = Small = Kicsi
M = Medium = Közepes
L = Large = Nagy
XL = Extra large = Extra (méret)

angolról magyarra
= from English into Hungarian

Angular acceleration
= szöggyorsulás (f)

Angular frequency
= körfrekvencia (f)

Angular velocity
= szögsebesség (f)

Answer
= válasz

Any
- anybody: anybody van a legtöbb kérdő és tagadó mondatban
There isn't anybody in this shop = Senki sincs ebben a boltban
Any colour will do = Bármelyik szín megfelel (megteszi)
Does anybody want to teach? = Akar valaki tanítani?
- anything = akármi, bármi, minden, valami
- anyways = egyébként

Apostrophe
= aposztróf
= hiányjel

Application
= felhasználói program

Appointment
They have an appointment for 11 o'clock = Tizenegyre találkozónk van

Ár
= Price
Is it worth the price? = Megéri ezt az árat?
At this price it's a bargain = Ennyiért nagyon megéri
Prices are going up these days = Az árak mostanában felfelé mennek

Arány
= Ratio (m)

Aránypár
= Proportion (m)

are to ...
= megállapodás = tervszerűség
Megállapodás vagy terv alapján elvárhatóan vagy szükségszerűen bekövetkező cselekvéseket kifejező szerkezet:
to be (mint segédige) + to + főnévi igenév
She is to go today = Ma kell mennie (Úgy van, hogy ma megy)
We are to go tomorrow = Holnap kell mennünk (Úgy van, hogy holnap megyünk)

Area Manager
= Területi igazgató

Area 51
= 51-es körzet

ARIAC
= Agile Robotics for Industrial Automation Competition
= Agilis robotika ipari alkalmazásokhoz

Arithmetic sequence
= számtani sorozat (m)

Article
= névelő

Article
= blog-bejegyzés
= újságcikk

artificial intelligence
= AI
= mesterséges intelligencia

as ... as
Az alapfokú hasonlítás állító mondatban az as (= olyan) hasonlítószóval és az as (= mint) kötőszóval történik:
Betty is as pretty as Annie (Bözsi olyan csinos, mint Anikó)
Ennek tagadásakor az első as szó helyett not so (= nem olyan) van:
Betty is not so pretty as Annie (Bözsi nem olyan csinos, mint Anikó)

Ask
= kér(dez)
A mondatban for-ral különböztetjük meg, a for-t az elé tesszük, amit kérünk:
Ask her the time. (Kérdezd meg tőle, hogy hány óra van.)
Ask her for some money. (Pénzt kérj tőle.)

Assimilation
= hasonulás

Asterisk
= csillag (m)

Asymptote
= aszimptota (m)

asszonyom
= madam
madam [’mædəm] idegenek, főnökök megszólításakor használjuk, a személy neve nélkül (önmagában)

Asztal
= table
I'd like to reserve a table for five people = Asztalt szeretnék foglalni öt személyre
They would like to book a table for half past seven = Asztalt szeretnének foglalni fél nyolcra

Asztalitenisz
= Table tennis

at
= kukac (m)
= @

at
elöljárószó, erős alakja[æt], gyenge alakja[ət]
Ödön's mad at you = Ödön dühös rád

at
→ pontos időjelölés:
at nine o'clock = kilenc órakor
at noon = délben
at five past seven = öt perccel hét után
at a quarter to nine = háromnegyed kilenckor
(kivétel:) at night = éjszaka, éjjel
I start work at 9 o'clock = 9-kor kezdem a munkát
We get up at 7 o'clock in the morning = 7 órakor kelünk reggel
At 2 o'clock we eat lunch in the canteen of a university = 2-kor ebédelünk a menzán
at first = kezdetben
at last = végül
at the beginning = valaminek az elején
at the end = valaminek a végén
- lakcím
at 27th X St = X utca 27-ben
- hely kifejezése
at school = iskolában
at Tom's (house) = Tominál
at university = egyetemen
at the airport = repülőtéren
at the corner = sarkon
at the table = az asztalnál

Átfogó
= Hypotenuse (m)

Átlag
= Average (m)
= Mean (m)

Átló
= Diagonal (m)

ATM
= Automated Teller Machine
= automatizált bankpénztáros, bankautomata

Átmérő
= Diameter (m)

Atommag
= Nucleus (f)

Attribute
= jelző
(kérdőszava = milyen?)

Autó
Mr and Mrs Kovács want to sell their car = Kovács úr és felesége el akarja adni a kocsiját
He doesn't have a car = Neki nincs autója
Tom can drive a car = Tomi tud autót vezetni
driving test = gépjárművezetői vizsga
This summer I'll have been driving a car for 20 years = Idén nyáron lesz 20 éve, hogy autót vezetek
Green Light Wave = zöld hullám
safety belt = biztonsági öv
fleet management = flotta menedzsment
I'm thinking of buying an electric car = Gondolkodom rajta, hogy veszek egy elektromos autót
Intelligent Transportation System (ITS) = Intelligens közlekedési rendszer
Wrong Way Driving Warning = Rossz útirány figyelmeztetés
Approaching Emergency Vehicle Warning = Megkülönböztető (jelzésű) járműre figyelmeztetés
Hazardous Location Notification = Veszélyes helyzetre figyelmeztés
Lane Change Assistance = Sávváltási segéd
Drive Through Toll = Áthajtásos fizető(s) kapu
Inter Vehicle Communication (IVC) = Járművön belüli kommunikáció
Access layer = Hozzáférési réteg
Application layer = Alkalmazás réteg
Networking and Transport layer = Hálózati és transzport réteg

auto
= az alapértelmezett érték (i)

Auxiliary verb
= segédige

Average
= átlag (m)

az
= the
Az angol határozott névelő kiejtése:
- mássalhangzóval kezdődő szó előtt [ðə]: the computer [ðə kəm’pju:tər]
- magánhangzóval kezdődő szó előtt [ðɪ]: the algorithm [ðɪ ’ælgərɪðəm]
- hangsúlyosan ejtve: the [ði:]
A magyartól eltérően írásban csak egy alakja van az angolban, amely általában hangsúlytalan

Azonosság
= Identity (m)
Back
be back = visszatérni
I'm back home = hazaérek

Back vowels
= mély magánhangzók

Backslash
= fordított osztásjel (m)
= \

Backshift
Ha a függő beszédben a főmondat bevezető igéje múlt időben van, akkor a mellékmondatban is az igék, ... múltra szoktak váltani

Badminton
= tollaslabda

Balaton
Northern shore = északi part
Southern shore = déli part
Lake Balaton by train = Vonattal a Balatonhoz

Ball
playing with a ball = labdázás

Bank
teller = bankpénztáros

Bar
= bár
At the bar ... = A bárban ...
A beer, please = Egy sört kérek ..
Me too, please = Én is, kérem
Who has drunk the beer? = Ki itta meg a sört?
It was not me = Nem én voltam
Cheers! = Egészségedre!

Barátnő
= Girlfriend

Bare Infinitive
Bare Infinitive alak = az ige 1. szótári alakja = az ige to nélküli főnévi igeneve
pl: Come with me (Jöjj velem!)

Base
= alap (háromszögé, ...) (m)

Base
Hatványozás elnevezései:
72
7 → base (= alap)
2 → exponent (= kitevő, hatványkitevő) vagy
→ index (= kitevő, hatványkitevő) vagy
→ power (= hatvány(a), kitevő)

Base unit
= alapegység (f)

Baseball
= baseball
play baseball = baseballozik

Basic characteristics
= alapvető jellemzők

Basketball
= kosárlabda
play basketball = kosárlabdázni, kosarazik
Can they play basketball? = Tudnak kosárlabdázni?
How often does she play basketball? = Milyen gyakran kosárlabdázik?
They are playing basketball on Thursday afternoon = Csütörtök délután kosaraznak

B.C.
Before Christ = időszámításunk előtt, Krisztus előtt
100 B.C. = i.e. 100

be
to be, was, been = lenni
being = létező, létezik
be kind = legyetek kedvesek

Beach
= strand, tengerpart

beálló cselekvés
= to be about to = jövő idő
A jövő idő (beálló cselkvés) kifejezése történhet to be about to szerkezettel is:
to be ige ragozott alakjából + about határozó szóból + főige to-s főnévi igenevéből áll
She is about to write to him = (Éppen) írni készül neki

Becslés
= Estimation (m)

Bedroom
= hálószoba

Beer
= sör
Shall I have beer or wine? = Sört igyak vagy bort?
We want five beers = Öt sört kérünk
It's the best beer in the world = Ez a legjobb sör a világon
a glass of lager = egy pohár (német) világos sört
a glass of bitter = egy pohár (angol) keserű sört
down a glass of beer = lehajt/legurít egy pohár sört

Behelyettesítő módszer
= Substitution method (m)

Beside
= mellett
Bungi and Bambi are standing beside the car = Bungi és Bambi az autó mellett állnak

Between
= valami 2 dolog között van
= (két pont vagy két halmaz között)
between two flats = két lakás között
The bank is between the post and the shoe shop = A bank a posta és a cipőbolt között van

Befejezett jelen idő
= Past Perfect Tense
Magyarra múlt idővel fordítjuk, vagy jelenre (ha időhatározó van a mondatban, a cselekvés befejezettségét kiemelhetjük a már határozó szóval): to have (segéd)ige jelen ideje + a főige múlt idejű melléknévi igeneve:

Befejezett múlt idő
= Past Perfect Tense
Két múltbéli cselekvés közül az előbb történtet -a már korábban befejezettet- a befejezett múlt idővel fejezzük ki, ez az igealak két részből áll:
to have igének, mint segédigének a Past Tense
+ a főige múlt idejű melléknévi igenevéből (= Past Participle = ige harmadik szótári alakja), és ezt képezhetjük:
- szabályosan -ed jellel: to call - called
- rendhagyóan (= az ige harmadik szótári alakja): to meet - met
Magyarra múlt idővel fordítjuk:
I had called = hívtam
I had met = találkoztam

begin
in the beginning = eleinte, kezdetben
at the beginning = valaminek az elején

Beírni
= Register

Bekezdés
= Paragraph (m)
= Section (m)

Beside
beside the cupboard = a konyhaszekrény mellett

Beszélt angol nyelv
= Colloquial English

Betű
= Letter

betűzés
= spelling [’spelɪŋ]
Az angol ábécé (= Alphabet) 26 betűje nevének ismerete ajánlott, mert sokszor van szükségünk az angolban betűzésre

Betűszók
= Acronyms = mozaikszók
A kezdőbetűk rövidítésével jönnek létre:
NATO = North Atlantic Treaty Organization = Észak-atlanti Szerződés Szervezete
BBC = British Broadcasting Corporation
WHO = World Health Organization = Egészségügyi Világszervezet
VIP = very important person = nagyon fontos ember
UFO = unidentified flying object = ufó = repülő csészealj
VAT = value added tax = áfa = hozzáadottérték adó
TV = televison
radar = radio detecting and ranging
yup = young urban professional = yuppie

Bicycling
= biciklizés, kerékpározás
Bicycle path = kerékpárút
Bicycle rack = kerékpártároló
Your ex-husband traded his car for a bicycle = A volt férjed elcserélte a kocsiját egy kerékpárra

big
= nagy
The size 50 trousers are too big = A ötvenes nadrág túl nagy

Big Apple
= New York

Big Bang
The Big Bang = az ősrobbanás, (nagy bumm) (fiz)

Bike
go out on a bike-tour = biciklitúrára menni

Billiard
= biliárd
play billiards = biliárdozik

Binomial
= kéttagú (m)

Birodalmi pint
= pint
= pt.(űrmérték rövidítése)
= 0,568 liter (NBr: birodalmi pint, imperial pint)
Mindenhol azonos az átváltása:
1 pint = 4 gill
1 quart = 2 pint
1 gallon = 8 pint
US: liquid pint = 0,473 liter
1 scottish pint = 3 imperial pints (1 skót pint az 3 angol pinttel egyenlő)

Birthday
= születésnap
My birthday will be on April 2nd = Április 2-án lesz a születésnapom

Birtokolni
= have, has
A birtoklást jelen időben a to have (= bírni, birtokolni) igével fejezzük ki, amelynek két alakja van:
- egyes szám harmadik személyben: has [hæz]
- a többi személyben: have [hæv]
I have = nekem van ...
you have = neked van ...
he (she, it) has = neki van ...
we have = nekünk van ...
you have = nektek van ...
they have = nekik van ...
pl: She has a nice flat (Szép lakása van)

Birtokos (eset)
= Possessive

Birtokos eset
= Possessive case

Birtokos jelző(i névmás)
= Possessive Adjective
Birtokos névmások:
Az angolban a birtokviszonyt névmásokkal kétféleképpen fejezhetjük ki:
- birtokos jelzős névmási szerkezettel
- önálló birtokos névmási szerkezettel
Birtokos jelző(s névmási szerkezet)
E1: my = az én ...-m
E2: your = a te ...-d, az ön ...-a, -e, -ja, je, a maga ...
E3: his(hímnemű), her(nőnemű), its(semleges nemű) = az ő ...-a, -e, -ja, -je
TSZ1: our = a mi ...-nk
TSZ2: your = a ti ...-tok, -tek, -tök, az önök, a maguk ...
TSZ3: their = az ő ...-uk, -ük, -juk, -jük
This is my car = Ez az én autóm

Birtokos névmás I
Az angolban a birtokviszonyt névmásokkal kétféleképpen fejezhetjük ki:
- birtokos jelzős névmási szerkezettel
- önálló birtokos névmási szerkezettel
Birtokos jelző(s névmási szerkezet)
= Possessive Adjectives
E1: my = az én ...-m
E2: your = a te ...-d, az ön ...-a, -e, -ja, je, a maga ...
E3: his(hímnemű), her(nőnemű), its(semleges nemű) = az ő ...-a, -e, -ja, -je
TSZ1: our = a mi ...-nk
TSZ2: your = a ti ...-tok, -tek, -tök, az önök, a maguk ...
TSZ3: their = az ő ...-uk, -ük, -juk, -jük
This is my car = Ez az én autóm
Önálló birtokos névmás(i szerkezet)
= Possessive Pronouns
E1: mine = az enyém, az enyéim, az enyémek
E2: yours = a tied, a tieid, az öné, az önéi, a magáé, a magáéi
E3: his(hímnemű), hers(nőnemű), its(semleges nemű) = az övé, az övéi
TSZ1: ours = a mienk, a mieink
TSZ2: yours = a tietek, a tieitek, az önöké, az önökéi, a maguké, a magukéi
TSZ3: theirs = az ővék, az övéik
This car is mine = Ez az autó az enyém

Birtokos névmás II
Magyarban a birtokost és a birtokot egy szóval kifejező névmást birtokos névmásnak hívjuk.
pl:
Az a számítógép az ő (= birtokos) számítógépe (= birtok) →
ő számítógépe = övé
Tehát a magyar birtokos névmás kifejezi a birtokos számát, személyét, s a birtok számát, és rámutat valakinek a birtokára (mivel a birtokra csak rámutat, ezért csak akkor használhatjuk, ha a beszédből kiderül, hogy ki a birtokos, és mi a birtoka)

Birtokos személyjel
= Possessive ending

Birtokos szerkezet
= Possessive structure

Birtokviszony
Angolban a birtokviszonyt kétféle szerkezettel fejezzük ki:
- ragos birtokos esettel
- of-szerkezettel
ragos birtokos esetnél a főnévhez 's rag járul
the girl's flat = a lány(nak a) lakása
többes számukat -s jellel képző főnevekhez nem teszünk még egy 's birtokos ragot, hanem csak hiányjellel jelöljük:
the girls' houses = a lányok(nak a) házai
Ezt áltlában akkor használjuk, ha a birtokos élőlény
of - szerkezetnél a magyartól eltérően elől áll a birtokot jelző szó, és utánna a birtokost jelző
the streets of the city = a város(nak az) utcái
Az of szerkezetet általában akkor használjuk, ha a birtokos élettelen dolog, de használhatjuk élőlényeknél is (pl kettős birtokviszony esetén így a kettőt váltva használhatjuk)

Bizonyít
= Prove (m)

Bizonyítás
= Proof (m)

bln
= billion
= milliárd (m)

BMI
= Body Mass Index
= TTI
= Test tömeg index = test tömeg [kg] / magasság2 [m2]

Bolt
= Shop
We are going to the shop right now = Éppen boltba megyünk
We're glad that you like the shop = Örülünk, hogy tetszik a bolt
The shop is nearby = Közel van a bolt

Book
= könyv
And where can we get some books? = És könyveket hol kaphatunk?
Try the book shop over there = Próbálja meg amott, a könyvesboltban
Can I get some books down there, too? = Lehet ott valahol könyvet is venni?
Yes, there is a book shop = Igen, van egy könyvesbolt
the most interesting book = a legérdekesebb könyv
We would like to book a table for half past seven = Asztalt szeretnénk foglalni fél nyolcra

Bor
What kind of wine would they like? = Milyen bort kérnek?
There's a lot of wine in the jug = Sok bor van a kancsóban
There isn't much wine in the glass = Nem sok bor van a pohárban
OK, I'll have another glass = Na jó, iszom még egy pohárral
In the evening he drank a glass of wine = Este ivott egy pohár bort

Both ... and
= mind - mind
= is - is
Az angol both ... and a magyar mind - mind, is - is páros kötőszónak felel meg

Bowl
= tekézik
play at bowls = tekézik

Boy
= fiú
boys = fiúk
These boys' teeth are big = Ezeknek a fiúknak nagyok a fogai

Bővítő értelmű jelzői mellékmondat
= Non-Defining Relative Clause = kiegészítő értelmű jelzői mellékmondat
Bővítő v kiegészítő értelmű jelzői mellékmondatnak hívjuk a jelzett szóról önálló közlést nem tartalmazót, amely így lényegi értelmi változás nélkül elhagyható (itt a who, which vonatkozó névmást használhatjuk, a that vonatkozó névmást nem)
(non-defining clause→ mert csak bővíti, kiegészíti a mondanivalónkat)

Brace
= { }
= kapcsos zárójel (m)

Brace brackets
= { }
= Kapcsos zárójel
- elsősorban programnyelvekben használatos
- szakszövegekben csoportosításra, ... használjuk

Brackets
= Zárójelek
= Parentheses
A zárójelek fajtái:
- ( ): kerek zárójel: round brackets, parentheses
- [ ]: szögletes zárójel: square brackets, brackets
- { }: kapcsos zárójel: brace brackets, curly brackets
- < >: csúcsos (hegyes) zárójel: angle brackets

Brackets
= [ ]
= Szögletes zárójel
- elsősorban programnyelvekben használatos
- publikációkban szerzői kommentárok elkülönítésére, ... használjuk

British sizes
= Brit számozás
S = Small = Kicsi
M = Medium = Közepes
L = Large = Nagy
XL = Extra large = Extra (méret)

Broken line
= törött vonal (szaggatott vonal) (m)

BSc
= Bachelor of Science
= alapképzés (főiskolai szint)

BTS
= built-to-suit

Budapest
Brigit is from Budapest = Brigi budapesti
in Budapest = Budapesten
I'm from Budapest = Budapesti vagyok
How long have they been livig in Budapest? = Mennyi ideje laknak Budapesten?
What a surprise to meet they in Budapest! = Micsoda meglepetés Budapesten talákozni velük!
They are together here in Budapest = Együtt vannak itt Budapesten
Have they ever been to Budapest? = Voltak már Budapesten?
Is this your first visit to Budapest, Rita? = Ez az első budapesti utad, Rita?
We travelled to Budapest by boat = Budapestig hajóval utaztunk
Where do you want to stay in Budapest = Hol akar megszállni Budapesten
They would like to stay in the centre of Budapest = Budapest központjában szeretnének megszállni
How long will they stay in Budapest? = Meddig fognak Budapesten maradni?
Three weeks = Három hétig
From here they are going to Budapest by train = Innen vonattal mennek Budapestre
We're going to Budapest by bus = Busszal megyünk Budapestre
Which bus is going to Budapest? = Melyik busz megy Budapestre?
Their friends travelled to Budapest = Barátaik Budapestre utaztak
The capital of Hungary is Budapest = Magyarország fővárosa Budapest
The firm rents a flat in Budapest for Viki P = A cég bérel P Vikinek egy lakást Budapesten
How far is it to Budapest? = Milyen messze van innen Budapest?
far out of Budapest = messze Budapesttől
We're having a great time in Budapest = Nagyszerűen érezzük magunkat Budapesten
She mentions that her daughter likes it here, too = Megemlíti, hogy a lányának is tetszik itt
Have they gone to Budapest? = Elmentek Budapestre?

Busz
on a bus = buszon
Regional bus = helyközi autóbusz
We're going to Budapest by bus = Busszal megyünk Budapestre
Which bus is going to Budapest? = Melyik busz megy Budapestre?
Is there a bus in the afternoon, too? = Van busz délután is?
Of course, there is = Természetesen van
Connection points of regional buses = Helyközi autóbuszok csatlakozási pontjai
Interchange within 100 m walking distance = Átszállás legfeljebb 100 m távolságra
Line number = Vonalszám
Night bus = éjszakai busz
bus garage = busz garázs

but
kötőszó, erős alakja[bʌt], gyenge alakja[bət]

by
- közlekedési eszközzel
by car = autóval
by bus = busszal
by air = repülővel
by plane = repülővel
go by train = vonattal (utazni, menni)
travel by boat = hajóval (utazni, menni)
- valaki által létrehozott
A book by Tamás P = P Tamás által írt könyv
- emelkedés, csökkenés
Prices have risen by 30 percent = Az árak 30%-kal emelkedtek
-
by the wall = a fal mellett
by the window = az ablaknál

by+next+to
= valami mellett

B2B
= Business-to-Business
= cég-a-cégnek (pl: könyvelőiroda vállalkozásnak)
C
= Consonant
= mássalhangzó

CAGR
= Compound Annual Growth Rate
= Összetett éves növekedési ütem

Cake
How is the cake? = Milyen a sütemény?
It is delicious = Finom

Call
Hogy hívják fordítása nem a How szóval történik, hanem:
What do you call the person who ... = Hogy hívják azt, aki ...

Camera
= kamera
There is also a camera in the shop = A boltban van kamera is

can
szellemi képesség:
Rita and Adria can speak English = Rita és Adria tud angolul beszélni
fizikai képesség :
They can swim = Tudnak úszni
körülményektől függő képesség:
We can close the window if they go out = Be tudjuk csukni az ablakot, ha kimennek
(A módbeli segédige módosítja a főige jelentését
We go = Megyünk
We can go = Mehetünk)
What can we do for you? = Mit tehetünk érted?
Viki can speak English = Viki tud angolul beszélni
We can swim = Tudunk úszni
Rita and Viki can't swim very far = Viki és Rita nem tud nagyon messze úszni
Can I show you my office? = Megmutathatom önnek az irodámat?
can buy = tud venni
you can buy cars = autókat vehet
they can buy fine dresses = szép ruhákat vehetnek

can helyettesítése
Could they do it? = Meg tudták csinálni? (múlt)
We could see a cat on the roof = Láttunk egy macskát a tetőn (múlt)
You won't be able to do it ... = Nem fogod tudni megcsinálni ... (jövő)
Could you ... ? = Tudna Ön ... ?
Could you say that more slowly(, please)? = El tudná mondani lassabban?
We couldn't do their job = Nem tudnánk elvégezni a munkájukat (feltételes)

Car
Look at the cars = Nézd meg az autókat!
How much is that car? = Mennyibe kerül az az autó?
Is it worth the price? = Megéri ezt az árat?
Have you got new car? = Új autótok van?
the cheapest car = a legolcsóbb autó
Is there a car in their garage? = Van autó a garázsukban?
I must buy a car = Vennem kell egy kocsit
Blue, for instance? = Kéket például? ..
I'm not quite sure = Nem is tudom biztosan
Have you got a silver one? = Van ezüst színű?
I'm sorry, there isn't a gray one = Sajnálom, szürke nincs
Which colour don't you like? = Melyik színt nem kedveled?
They have got a nice car = Szép autója van
The car was very nice = Az autó nagyon szép volt
This car has got three doors = Ennek a kocsinak három ajtaja van
Cars are fast and comfortable = Az autó gyors és kényelmes
drive around = autózgat, kocsikázgat
We didn't know the way, so we soon got lost = Nem tudtuk az utat, így hamar eltévedtünk
Your ex-husband traded his car for a bicycle = A volt férjed elcserélte a kocsiját egy kerékpárra
Our car isn't working = Nem működik (nem jó) a kocsink

Card
playing cards = kártyázás
card-playing = kártyázás

Case
= eset
Cases of a girl and students = Egy lány és több diák esete

Cash
The girls were paid in cash = A lányokat készpénzben fizették ki

Causative
= műveltetés
Műveltető szerkezetet akkor használunk, ha a mondat alanya a cselekvést nem saját maga végzi, hanem mással végezteti el.
A magyar ilyenkor külön igealakot, a műveltető igét, azaz at/et, tat/tet képzővel ellátott tárgyas igét használ (dolgozik - dolgoztat)
Az angol ezt műveltető szerkezettel fejezi ki: a cselekvést jelentő igén kívül műveltető igét is használ:
I: ismerjük, lényegesnek tartjuk a cselekvés végrehajtóját, ezért megnevezzük:
I/1
Alany + MAKE + a cselkvést végző személy (tárgyesetben) + cselekvő ige to nélküli főnévi igeneve + a cselekvés tárgya
I make Mr Kovács do this work = Kovács úrral végeztetem el a munkát
I/2
Alany + HAVE + a cselkvést végző személy + cselekvő ige to nélküli főnévi igeneve + a cselekvés tárgya
I've had my father repair the lock = Az apámmal csináltattam meg a zárat
I/3
Alany + GET + a cselkvést végző személy (tárgyesetben) + cselekvő ige to főnévi igenévi alakja + a cselekvés tárgya
I've got my sister to cut my hair = A nővéremmel vágattam le a hajam
II: nem nevezzük meg a cselekvés végrehajtóját, mert:
- nem tartjuk fontosnak
- nem ismerjük
- nem akarjuk
- nem szükséges, mert annyira egyértelmű a személye
II/1
Alany + HAVE + a cselekvés tárgya + a cselekvő ige 3. szótári alakja
I must have my watch repaired = Meg kell javíttatnom az órámat
II/2
Alany + GET + a cselekvés tárgya + a cselekvő ige 3. szótári alakja
I get a dress made = Csináltatok egy ruhát
Ezekben az esetekben + eszközhatározó is lehet:
I get a dress made by my sister = Csináltatok egy ruhát a nővéremmel

Cég
The firm rents a flat in Budapest for Viki P = A cég bérel P Vikinek egy lakást Budapesten

Célhatározó
= Adverbial construction of purpose
célhatározói jelentés:
It's difficult to study Hungarian = Nehéz magyarul tanulni
It's too dark to work = Túl sötét van a munkához

Cent
USA:
$1 (dollár) = 100 ¢ (cents)
1 dollar are equal to 100 cents
(1 dollár = 100 cent)
Pénzérnék:
Penny worth 1 cent (penny = egycentes)
Nickel worth 5 cents (nickel = ötcentes)
Dime worth 10 cents (dime = tízcentes)
Quarter worth 25 cents (quarter = 25 centes)
Half, Half Dollar worth 50 cents (half-dollar = ötvencentes)

CEO
= Chief Executive Officer
= Vezérigazgató

Charwoman
= bejárónő
charwomen = bejárónők

Child
= gyerek
children = gyerekek
The children are playing = A gyerekek játszanak
Viki's children are clever = Viki gyerekei okosak

Chord
= húr (m)

Cinema
go to the cinema = moziba menni
What's playing at the cinema? = Mit adnak (játszanak) a moziban?

Cipő
What size is this pair of shoes? = Hányas ez a cipő?

Clever
= okos
You are clever = Okos vagy
Viki says (about me) that I am clever = Viki azt mondja (rólam), hogy okos vagyok

Clock
= (a karórán kívül a többi órafajta:) falióra, ébresztőóra, ...

Closing brace
= }
= záró kapcsos zárójel (m)

Clothes
= ruha (csak többes szám)
underclothes = fehérnemű
clothes closet = ruhásszekrény

Clothes boutique
= ruházati butik
a pair of jeans = farmernadrág
Adria and Rita are meeting at a clothes butique to buy some clothes to Rita = Adria és Rita egy ruházati butiknál találkoznak, hogy vásároljanak néhány ruhát Ritának

Cloud
= felhő

Coefficient
= együttható (m)

Colloquial English
= beszélt angol nyelv
= köznyelvi angol

Colon
= kettőspont

Comma
= vessző (m)

Common aspect
= általános szemlélet

Common exceptions
= gyakori kivételek

Common logarithm
= tizes alapú logaritmus (m)

Company
We run a company = Egy céget vezetünk
They own a company = Van egy cégük
Bungi and Buncika work for a multinational company = Bungi és Buncika egy multinacionális cégnél dolgozik

Comparative
= középfok(ú)

Comparison
= összehasonlítás, fokozás

Compound sentence
= (Mellérendelő) összetett mondat

Compound verbal nouns
= összetett főnévi igenevek
A főnév mindig egyes számban áll, és legtöbbször kötőjel van közöttük pl:
water-skiing = vízisiel

Compound word
= összetett szó

Computer
= számítógép
computer expert = számítógépes szakember
computer scientist = informatikus
Who are in computers? = Kik foglalkoznak számítógépekkel?
Novadays everybody uses a computer at work = Manapság már mindenki számítógéppel dolgozik

Conditional mood
= feltételes mód

Cone
= kúp (m)

Conference
= Konferencia
Are you here on business? = Üzleti ügyben vagy itt?
I'm here for a conference = Egy konferencián vagyok itt
What's your job? = Mi a foglalkozásod?
I'm in computers = Számítógépekkel foglakozom

Congruent
= egybevágó (m)

Conic sections
= kúpszeletek (m)

Conjugation
= igeragozás, ragozás

Conjunction
= kötőszó

Connecting vowel
= kötőhang

Consonants
= mássalhangzók
after a consonant = mássalhangzó után

Continuity equation
= Kontinuitási egyenlet (f)

Continuous Aspect
= folyamatos szemlélet

Conversation
= beszélgetés

Cook
They ask me to cook = Arra kérnek, hogy főzzek

Cord cutting
= "kábelvágás" (hagyományos kábeltévé helyett streaming)

CORDIS
= The Community Research and Development Information Service
= Közösségi Kutatási-fejlesztési Információs Szolgáltatás

Countable
= megszámlálható

Countable Nouns
= megszámlálható főnevek (van egyes és többes számuk)

Countries
= Országok
Hungary = Magyarország
America = Amerika
England = Anglia
country of residence = a lakóhely szerinti ország
Where are you from? = Honnan jöttél?
I'm from Germany = Németországból
Is Betty from France? = Bözsi Franciaországból jött?
No, she isn't = Nem, nem onnan
Are Tom and Mira from Spain? = Tom és Mira Spanyolországból jöttek?
No, they aren't, they are from Italy = Nem, nem onnan, hanem Olaszországból
What's the name of this country? = Mi a neve ennek az országnak?

Credentials
= bizonyítvány

CRM
= Customer Relationship Management
= Ügyfélkapcsolat-kezelés

CTC
= Closed Timelike Curve
= zárt, időszerű görbe (f)

CTR
= Click-Through Rate
= átkattintási ráta

Cube
= köb
(5 · 5 · 5) = 53 in words:
= 5 cubed (öt a harmadikon, ötnek a köbe)
= 5 to the power 3
= 5 to the third power

Cubic equation
= harmadfokú egyenlet (m)

cuboid
= téglatest (m)

Cup
Can I have a cup of tea? = Kaphatnék egy csésze teát?

Curfew restrictions
= Kijárási korlátozás

Curly brackets
= { }
= Kapcsos zárójel
- elsősorban programnyelvekben használatos
- szakszövegekben csoportosításra, ... használjuk

CV
= curriculum vitae
= Önéletrajz

CV
submit a CV = önéletrajzot ad be
apply for a position = pozícióra jelentkezik
apply for a job = állásra jelentkezik

Cycling
= biciklizés, kerékpározás

Cylinder
= henger (m)
Család
= family
familiar = családias
You must be hungry = Bizonyára éhes vagy
Do they want me to cook the dinner? = Akarjátok, hogy megfőzzem a vacsorát?
When are you coming home? = Mikor jössz már haza?
At 2 o'clock the children return from school and we have lunch = 2-kor hazajönnek a gyerekek az iskolából és ebédelünk
They have supper at 6 o'clock = 6-kor vacsorázunk
In the evening they watch television = Este tévét néznek
had been brought up (by her mother) = úgy volt nevelve (az anyja által)
This is my husband, Peter = Ez itt a férjem, Péter
They visit them every week = Minden héten meglátogatják őket
The visitors may come = Lehet, hogy jönnek a vendégek
go to see = meglátogatni
call on somebody = meglátogatni vkit
familiar = családias
marital status = családi állapot
your ex-husband = a volt férjed
ex-wife = volt felesége

Családi pótlék
= family benefit
= child bounty

Csapat
= Team
team sport = csapat sport

Cselekvő főnév
= Noun of action

Csere
= barter
= exchange

Csillag
= Asterisk (m)

Csoportos kötőszó
(pl:) in order to = azért, hogy

Csőd
= bankrupty

Csúcs
= Vertex (m)

Csúcsszög
= Vertical angles

Csúcsos zárójel
= < >
= Angle brackets
= csúcsos (hegyes) zárójel
- elsősorban programnyelvekben használatos
- szakszövegekben olyan nyelvi elkülönítésére használjuk, amelyek nem szerves részei a szövegnek, ...
Dash
= kötőjel, (mínuszjel) (m)

Dark pattern
= sötétét mintázat (az alkalmazás becsapja a felhasználókat) (i)

Dative
= részes (eset)

Dative case
= részes eset

Dátum
A keltezést többféleképpen írhatjuk:
- April 16, 16 April, April 16th, 16th April, 16th of April, April the 16th
Kiejtésük:
- April the sixteenth
- the sixteenth of April
A napoknál sorszámnevet, az éveknél tőszámnevet használunk, a sorrend:
- nap + hónap + év
- hónap + nap + év
16th April, 1959 = the sixteenth of April, 1959
April 16th, 1959 = April the sixteenth, 1959
Az évek számát:
- százasokkal mondjuk ki, vagy
- kettesével két-két jegyre bontva
1959 = nineteen hundred and fifty-nine
1959 = nineteen - fifty-nine
16.04.1959 = the sixteenth of April, nineteen fifty-nine
It is the 16th April = Április 16-a van

DAU(s)
= Daily Active Users
= naponta aktív felhasználók száma

Day
yesterday = the day before
the day before = az azelőtti napon
the day before yesterday = two days before
the day before yesterday = tegnapelőtt
the day after tomorrow = holnapután
the following day = másnap
Day nineteen = Tizenkilencedik nap

de jól ...
= good at
She is good at singing (De jól énekelsz), (Jól énekelsz)
She's very good at singing (Nagyon jól énekelsz)

Decade
= évtized

Decimal number
= tizedes tört (m)

Decimal point
= tizedespont (m)

Decimals (Tizedes számok)
Mivel minden törtet szeretünk (a használt számrendszer miatt, a könnyebb átláthatóság kedvéért, ...) tizedes szám alakba átírni (pl: 5/10 = 0.5 vagy 1/2 = 0.5) ezért a tizedes számokat külön szokás tárgyalni.
A magyar tizedesvessző helyett az angol tizedespontot használ, amit kiejtéskor a point [pɔɪnt] szóval jeleznek.
(5/10) = 0.5 = nought point five = nulla egész öt tized
A nulla kiejtése:
brit: szám elején: nought [’nɔt]
amerikai: szám elején: zero [’zɪroʊ]
szám belsejében lehet: oh [oʊ]
(2 7/10) = 2.7 = two point seven = két egész hét tized
(4 8/100) = 4.08 = four point oh eight = négy egész nyolc század
(6 135/1000) = 6.135 = six point one three five = ("hat pont egy három öt")
10.32 = ten point three two
Ha a tizedespont után több szám áll, akkor azokat egyenként kell kimondani
Százaléknál:
28.3% = twenty-eight point three per cent

Declension
= főnévragozás

Defining Relative Clause
= Meghatározó értelmű jelzői mellékmondat
Meghatározó értelmű jelzői mellékmondatnak hívjuk a jelzett szót pontosabban meghatározót, amely a főmondat értelmének megváltozása nélkül nem hagyható el (itt a who, which, that vonatkozó névmást is használhatjuk)
(defining clause→ mert "definiálja", meghatározza)

Definite
= határozott

Definite article
= határozott névelő

Definite conjugation
= határozott ragozás

Definite object
= határozott tárgy

Definition
= definíció (m)

Degree
= fok, egyetemi diploma, végzettség
degree of freedom = mozgási szabadságfok
degree work = diplomamunka
degree Celsius = Celsius-fok
degree Fahrenheit = Fahrenheit-fok

délelőtt
= a.m. [’eɪ ’em] = a latin ante meridiem rövidítése

Deltoid
= Kite (m)

délután
= p.m. [’pi: ’em] = a latin post meridiem rövidítése

Demonstrative pronoun
= mutató névmás

Department of Justice
= Igazságügyi Minisztérium

Derékszög
= Vertical angle (m)
= Right angle

Derékszögű háromszög
= Right triangle (m)

Derived unit
= származtatott egység (f)

DESI
= Dark Energy Spectroscopic Instrument
= Sötét energia színképelemző műszer

Determinánsok (Determiners)
Determinánsoknak hívjuk azokat a nyelvi elemeket, amelyek névszó (általában főnév) előtt állhatnak:
- névelők
- számnevek
- jelzői szerepű mutató névmások
- birtokos névmások
- határozatlan jelzői névmások
Még a névmások már ismert névszók helyett önállóan szerepelnek, addig a determinánsok az általuk meghatározott szavak előtt állnak (jelzőként)
A főnév "meghatározása" ("determinálása") lehet specifikus (konkrét) vagy általános (közelebbről nem meghatározott):
Specifikus determinánsok (Specific Determiners):
- határozott névelő
- jelzői szerepű mutató névmások
- birtokos névmás
Általános determiánsok (General Determiners):
- határozatlan névelő
- számnév
- határozatlan jelzői névmások

DHS
= Department of Homeland Security
= Amerikai Belbiztonsági Minisztérium

Dialogue
= párbeszéd

Diameter
= átmérő (m)

Dick
= Ricsi (Richárd becéző alakja)

Differential calculus
= differenciálszámítás (m)

Differential equation
= differenciálegyenlet (m)

Digits
= számjegyek (m)

Dime
USA:
$1 (dollár) = 100 ¢ (cents)
1 dollar are equal to 100 cents
(1 dollár = 100 cent)
Pénzérnék:
Penny worth 1 cent (penny = egycentes)
Nickel worth 5 cents (nickel = ötcentes)
Dime worth 10 cents (dime = tízcentes)
Quarter worth 25 cents (quarter = 25 centes)
Half, Half Dollar worth 50 cents (half-dollar = ötvencentes)

Dimensions
= méretek (i)

Dinner
have dinner = vacsorázni
She has dinner at eight = Nyolckor vacsorázik
Viki has dinner at seven = Viki hétkor vacsorázik
Who has dinner at seven? = Ki vacsorázik hétkor?
Viki does = Viki
Does Viki have dinner at five? = Ötkor vacsorázik Viki?
When do Viki and Brigit have dinner? = Mikor vacsorázik Viki és Brigitta?
We're not going to have dinner = Nem szándékozunk vagyorázni (ma este)
(We're not hungry = Nem vagyunk éhesek)

Diphthong
= kettőshang(zó)

Direct object
= tárgy

Direct speech
= egyenes beszéd

Display
= megjelenítés

District Sales Manager
= Területi igazgató

Dividend
= osztandó (m)

Division
= osztás (m)
42 : 7 = 6
Seven goes into forty-two six times.
(Seven into forty-two goes six times.)
Forty-two divided by seven equals six.
45 : 7 = 6
(+3)
Seven goes into forty-two six times
(and three over).
(with a remainder of 3)

Division of words
= Szavak elválasztása

Divisor
= osztó (m)

DMB
= Digital Multimedia Broadcasting
= Digitális multimédiás műsorszórás

DMS
= Dealer Management System
= Kereskedői Menedzsment Rendszer

Do
to do, did, done = cselekedni, lenni
What shall I do? = Mit csináljak?

DoC
= Department of Commerce
= Kereskedelmi Minisztérium

Dog
=
Dogs are kind = A kutyák kedvesek (Ha egy összetartozó csoport tagjairól
általánosítva beszélünk, akkor nem tesszük ki a határozott névelőt)

Doktoriig
- BSc = Bachelor of Science = alapképzés, alapdiploma (régebben: főiskolai képzés)
(vagy BA = Bachelor of Arts)
- MSc = Master of Science = az előzőre épülő mesterképzés (régebben: egyetemi végzettség)
(vagy MA = Master of Arts)
- (dr.univ = egyetemi doktori = kisdoktori)
- Phd = Doctor of Philosophy (doktori fokozat) = doktori képzés
- DLA = Doctor of Liberal Arts (mester fokozat)
- DSc = Doctor of Science (tudományok doktora, MTA doktora)

Dollár
They're 80 $ = 80 dollar
One dollar each = Egy dollár darabja
They paid 40 dollars = 40 dollárt fizettek
Five dollars each = Mindenki ötöt, Fejenként ötöt

Domain
= ÉT
= értemezési tartomány (m)

Domino
= dominó
play domino = dominózik

done
= kész

Door
There is a bed near the door = Ágy van az ajtó mellett
Rita and Adria got up and ran at the door = Rita és Adria felpattant és az ajtóhoz rohant

Dot
= pont (m)

Dot product
= skaláris szorzat, belső szorzat (m)

double
= kétjegyű

Double-dot
= kettő(s)pont (m)
= ..

Dozen
= tucat
= 12
= doz
= dz
A tízes számrendszer előtt volt használatos a 12-es számrendszer:
- 1 shilling = 12 pence
- 12 hónapra osztott évet most is használjuk
- már Mezopotámiában is használták (i. e. harmadik évezredben) a csomókkal 12 egyenlő részre osztott kötelet, amelynek segítségével kifeszíthető a derékszögű háromszög (a=3 b=4 c=5 (=12)), s így pontosan lehetett vele földterületet kimérni

Dőlt betű
= Ital(ics)

Dress
I'm buying myself a red dress = Veszek magamnak egy piros ruhát

Drink
= ital, iszik
What would they like to drink? = Mit szeretnének inni?
He may drink it = Megihatja
He said that I might drink that = Azt mondta, megihatom

Drive
drive around = autózgatni

During
egy időtartam alatt:
during the trip = utazás alatt/folyamán
e-commerce
= e-kereskedelem

Eat
eat, ate, eaten = eszik
Usually she doesn't eat fish = Általában nem szokott halat enni
Eat this = Edd meg ezt
He told me to eat that = Azt mondta, (hogy) egyem meg ezt

EB
= Employer Branding
= Munkáltatói márka

Economist
= közgazdász

Economy
= gazdaságtan
standard of living = életszínvonal
Varieties of Capitalism = kapitalizmusok változatai
Coordinated Market Economy = tervezett piacgazdaság
Liberal Market Economy = liberális piacgazdaság

Egész szám
= Integer (m)

Egybevágó
= Congruent (m)

Egyenes
= Line (m)

Egyenes beszéd
= Direct speech

Egyenes kúp
= Right cone (m)

Egyenes hasáb
= Right prism (m)

Egyenes henger
= Right cylinder (m)

Egyenesszög
= Straight angle (= 180º) (m)

Egyenlet
= Equation (m)

Egyenletrendszer
= system of equations (m)
= equation system

Egyenlő
= Equal (m)

Egyenlő oldalú háromszög
= Equilateral triangle (m)

Egyenlő együtthatók módszere
= Addition method (m)

Egyenlő szárú háromszög
= Isosceles triangle (m)

Egyenlő szárú háromszög szára
= leg of triangle (m)

Egyenlőség jel
= Equal-sign (m)

Egyenlőtlenség
= Inequality (m)

Egyes szám
= Singular

Egyetem
= University
student = diák (főiskolás, egyetemi hallgató)
I'm a university student = Egyetemista vagyok
university faculty = egyetemi kar
university degree = egyetemi végzettség
university level programme = egyetemi szak
department of university = (egyetemi) tanszék, (egyetemi) szak
professor and head of department = tanszékvezető egyetemi tanár
branch of science = tudományág
discipline of science = tudományterület
degree thesis = diplomamunka
thesis defence = diplomavédés
exam = kollokvium
comprehensive exam = szigorlat
final exam = záróvizsga
final exam result = záróvizsga eredménye
term = félév
deans office = dékáni hivatal
academic registrar = tanulmányi osztályvezető
the University of Economics = a Közgazdaság-tudományi Egyetem
Department of Medieval Studies = Középkortudományi Tanszék
arts department = bölcsészkar
faculty of science = természettudományi kar
technical university = műszaki egyetem
the University of Budapest = Budapest egyeteme
We were at the university yesterday = Tegnap egyetemen voltunk
We attend lectures and seminars = Előadásokat hallgatunk, és szemináriumokra járunk
One has to study a lot at university = Sokat kell tanulni az egyetemen
My daughter is the cleverest student in the university = Az én lányom az egyetem legokosabb tanulója..
Tom and Viki are working at the university = Tom és Viki az egyetemen dolgoznak

Egyeztetés (nemben, számban)
= Agreement

Egyidejűség
= Simultaneity

Egyszerű mondat
= Simple sentence
Formai szempontból lehet:
- tőmondat
- bővített mondat
Tartalmi szempontból lehet:
- kijelentő
- kérdő
- felkiáltó
- felszólító
- óhajtó

Egytagú
= Monomial (m)

Együttható
= Coefficient (m)

EHT
= Event Horizon Telescope
= Eseményhorizont Távcső

Eldöntendő kérdés
= yes-no question

Electric Charge
= elektromos töltés

Electric(al) engineer
= villamosmérnök
She works as an electrical engineer = Villamosmérnökként dolgozik

Elforgatás
= Rotation (m)

Ellipse
= elipszis (m)

Előképzők
= Prefixes

(Szám) Előképzők
A szótő elé tett "szám" előképzők (= prefixes) módosítják annak alapjelentését, új szót alkotva:
bi- kettő(s)
demi- fél
di- két(szeresen)
mono- egy
multi- sok
poly- sok
semi- fél
tri- három
uni- egy(ség)
pl: bicycle, dioxide, monotone, unisex, ...
(Sok előképző görög vagy latin eredetű)

Elöljárószók
= Prepositions
Az angolban az elöljárószók felelnek meg a magyar:
- határozói ragoknak: in the room = szobában
- és a névutóknak: round the sun = Nap körül
Az elöljárószók -mint a nevük is mutatja- mindig megelőzik azt a névszót vagy névszói szerkezetet, amelyhez kapcsolódva állnak a mondatban, önálló jelentésük nincs
- az előljárószavakat használhatjuk idő kifejezésére is

Elöljárószók + T.e.
Angolban az elöljárószók után mindig tárgyeset van (ez főneveknél és mellékneveknél nem látszik, mert nincs külön tárgyesetük).

Előtag
= Prefix (m)

Elsődleges segédigék
= Primary auxiliaries

elsőfokú
= (of) first degree (m)

Eltolás
= Translation (m)

Em dash
= hosszú gondolatjel (m)
= (kvirt kötőjel)

Em rule
= hosszú gondolatjel (m)
= (kvirt kötőjel)

email
I am writing an email = Emailt írok
You write many emails = Sok emailt írsz
I'm sure she'll send you an email = Biztos vagyok benne, hogy küld neked egy emailt
I'll send you an email = Küldök nektek emailt
She promised to send us an email = Megigérte, hogy küld nekünk emailt

Emphasis
= hangsúly

Emphasis rule
= hangsúlyszabály

Emphasize
= hangsúlyoz, kihangsúlyoz

Emphatic pronoun
= Nyomatékosító névmás
A visszaható és a nyomatékosító névmások alaktani szempontból egyformák:
E1: myself = (én) magam
E2: yourself = (te) magad
E3: himself, herself, itself = (ő) maga
TSZ1: ourselves = (mi) magunk
TSZ2: yourselves = (ti) magatok
TSZ3: themselves = (ők) maguk
A nyomatékosító névmás -leggyakrabban- az alanyt kiemeli (nyomatékosítja):
She bought the computer herself = Ő maga vette meg a számítógépet

en dash
= gondolatjel (m)

en rule
= gondolatjel (m)

én
= I
A személyes névmás egyes szám 1. személyű alakját nagybetűvel írjuk, ez az i betű régi írásmódjából maradt ránk.

end
in the end = végül

Ending
= (szó)végződés

Ending
= toldalék

Engine
= motor

Engineer
= mérnök

(Learning) English
= Angol (tanulás)
in English = angolul
the English = az angolok
I decided to learn English = Elhatároztam, hogy megtanulok angolul
I shall learn English = Angolul fogok tanulni
I am going to learn English = Angolul készülök tanulni
We've come to the English lesson = Angolórára jövünk
We study English every day = Mindennap tanulunk angolul
Du you want me to teach you English? = Akarod, hogy angolra tanítsalak?
He gives me English lessons = Angol órákat ad nekem
She is having an English lesson = Angol órája van
My teacher has been teaching English since 2012 = Az én tanárom 2012 óta tanít angolt
How long have you been learning English? = Mióta tanulsz angolul?
Why are they learning English? = Miért tanulnak angolul?
Learning English is my hobby = Angol tanulás a hobbim
I'm teaching myself English = Magamtól tanulok angolul
They speak English well enough = Elég jól beszélnek angolul
Does your daughter also speak English? = A lányod is tud (beszél) angolul?
Yes, she also speaks very well = Igen, ő is jól beszél
They speak English very vell = Jól beszélnek angolul
They can English well = Jól beszélnek angolul (képesek rá)
I'm sorry, I don't understand = Elnézést, nem értem
They have a lot of English books = Sok angol könyvük van

English as a world language
= Angol mint világnyelv

English Grammar I
= Angol nyelvtan
Angol nyelvtan felosztása:
(The grammatical units of English are these:)
- word classes = szófajok
- phrases = kifejezések
- sentence and clause = mondat és mondatrész

English Grammar II
= Angol nyelvtan
Angol nyelvtan gyakorlati felosztása:
- hangtani ismeretek
- alaktani ismeretek (szófajok) = morphological knowledge
- mondattani ismeretek = syntactic knowledge

English lessons
= angolóra
(angol óra = English class)

Enough
Sorrend:
enough + főnév
melléknév + enough
határozószó + enough
They haven't enough money = Nincs elég pénzük
It's good enough = Ez elég jó
They speak English well enough = Elég jól beszélnek angolul
Have they enough money? = Van elég pénzük?

Equal
= egyenlő (m)

Equal-sign
= egyenlőség jel (m)

Equation
= egyenlet (m)

Equilateral triangle
= egyenlő oldalú háromszög (m)

ERC
= European Research Council
= Európai Kutatási Tanács

Érintési pont
= point of tangency (m)

Érintő
= Tangent (m)

Erős alak
= Strong form

erp
= Enterprise Resource Planning
= Vállalati Erőforrás Tervezés

és jel
= ampersand (m)
= and sign (m)
= short and (m)
= &

ESA
= European Space Agency
= Európai Űrügynökség

Eset
= Case

-est
felsőfok jele

Estimation
= becslés (m)

Eszik
eat, ate, eaten = eszik
Usually she doesn't eat fish = Általában nem szokott halat enni

Eszközlő alany
(= a cselekvés valódi végrehajtója)

ÉT
Domain = értemezési tartomány (m)

Étel
cheese = sajt
ham = sonka
ice-cream = fagylalt
boiled = főtt, megfőtt
for breakfast = reggelire
We like sandwiches very much = Nagyon szeretjük a szendvicset
This sandwich is very delicious = Ez a szendvics nagyon ízletes
natural taste with vitamins = természetes íz vitaminokkal
Let's go out for dinner = Menjünk el vacsorázni
We are on a diet = Fogyókúrázunk

-eth
20-90 -ig   -eth   jellel képezzük a tízesek sorszámnévi alakját (előtte a tőszámnevek -y-ja -i-re változik).

etf
= exchange traded found
= tőzsdén kereskedett befektetési alap

Étterem
= Restaurant
I am hungry = Éhes vagyok
So do I = Én is
have breakfast = reggelizni
have lunch = ebédelni
have tea = teázni, uzsonnázni
tea-break = tea-szünet
have dinner = vacsorázni
have supper = vacsorázni
for breakfast = reggelire
self-service restaurant = önkiszolgáló étterem
(Let's go out) for dinner = (Menjünk el) vacsorázni
If we are hungry, we'll go to a restaurant = Ha éhesek leszünk, elmegyünk egy étterembe
There's a nice restaurant near your hotel = Van egy jó étterem a szállodátok mellett
Let's go there for dinner together with your girlfriend = Menjünk el oda vacsorázni a barátnőddel együtt
What about the day after tomorrow night? = Mit szólnál a holnapután estéhez?
Let's meet in the restaurant = Találkozzunk az étteremben
She wants something to eat = Enni akar valamit
Where's the restaurant? = Hol van az étterem?
Where's the nearest restaurant? = Hol van a legközelebbi étterem?

Evaluation
= behelyettesítés (m)

Even
= páros
715930 is an ever number = 715930 páros szám
Ther are as many even numbers as there are numbers = Ugynannyi páros szám van, amennyi egész
Shouldn't it be an even number? = Nem páros számnak kellene lennie?

Evening
What are they doing this evening? = Mit csinálnak ma este?

Evezés
= Rowing

Évszakok
= Seasons
spring = tavasz
summer = nyár
autumn = ősz
fall = ősz (US)
winter = tél
in spring = tavasszal
in summer = nyáron
in autumn = ősszel
in fall = ősszel (US)
in winter = télen

Exam
We're sure Buncika will pass the exam = Biztosak vagyunk benne, hogy Buncika át fog menni a vizsgán

Example
= példa

Exchange
= értéktőzsde
= átváltás

Exclamation Mark
= felkiáltójel

Exclamation sentence
= felkiáltó mondat

Exceptions
= kivételek

Executive Assistant
= Menedzser-asszisztens (felsővezetői titkár)

Exercise
= gyakorlás, gyakorol
exercises = gyakorlatok
exercise book = füzet, feladatgyűjtemény
We've already done that exercise = Már megcsináltuk azt a gyakorlatot

Expensive
These shoes are expensive = Ez a cipő drága
The gray ones are less expensive = Ez a szürke kevésbé drága
These here are the least expensive = Ez itt a legkevésbé drága

Exponent
Hatványozás elnevezései:
72
7 → base (= alap)
2 → exponent (= kitevő, hatványkitevő) vagy
→ index (= kitevő, hatványkitevő) vagy
→ power (= hatvány(a), kitevő)

Exponentiation
= hatványozás
A matematika fejlődésének egy fokán megjelentek a sok (azonos) tényezőt tartalmazó szorzatok, és ezzel megjelent az igény is ezek egyszerűbb kezelésére, így a szorzás mintájára (8+8+8+8+8+8 = 6 · 8) kialakították a hatványozást:
7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 (helyett) = 715
Elnevezések:
72
7 → base (= alap)
2 → exponent (= kitevő, hatványkitevő) vagy
→ index (= kitevő, hatványkitevő) vagy
→ power (= hatvány(a), kitevő)
Tehát a hatványozás olyan speciális esete a szorzásnak, amikor minden szorzó tényező egyenlő egymással (The operation of raising a number to a power is a special case of multiplication in wich the factors are all equal)

Expression
= kifejezés

ez a
this = ez, ez a, ez az
This mutató névmást használhatjuk
- önállóan
- és jelzőként
Önállóan használjuk: This is a girl (Ez leány)
Jelzőként (azaz főnév előtt): This girl is Annie (Ez a leány Anikó)
(Ha jelzőként használjuk, akkor a this névmás és a főnév közé nem tesszük ki a határozott névelőt)
Factor
= (szorzó)tényező (m)

Family
The Pintér family lives in Budapest = A pintér család Budapesten lakik (értelem szerint egyeztetünk)
The family are in the kitchen = A család(tagok) a konyhában van(nak) (értelem szerint egyeztetünk)

far
= távol
A far határozószó rendhagyó fokozása:
farther = távolabb (térben)
further = távolabb (időben, sorban)
farthest = legtávolabb (térben)
furthest = legtávolabb (időben, sorban)

far
They didn't go far = Nem mentek messzire
How far is it to Budapest? = Milyen messze van innen Budapest?
far out of Budapest = messze Budapesttől

FCC
= Federal Communications Commission
Szövetségi Kommunikációs Bizottság

fél
= half, (halves)

Felkiáltó mondat
= Exclamation sentence

Felkiáltójel
= Exclamation Mark

Felsőfok(ú)
= Superlative

Felsőfokú hasonlítás
A felsőfokú hasonlításkor egy személyben (v dologban) az összes személy vagy (v dolog) közül a legnagyobb (v legkisebb) mértékben van meg egy tulajdonság:
Annie is the most beautiful of all girls = Anikó a legszebb valamennyi leány közül
Annie is the most beautiful girl of all = Anikó a legszebb leány valamennyi közül
Az of ilyenkor a közül szónak felel meg, és all (összes) szóval nyomatékosítunk

Felszólító mód
= Imperative Mood
- egyes és többes szám 2. személyben megegyezik az ige to nélküli főnévi igenevével
Come with me. (Jöjj velem!)
Go straight on = Menj egyenesen előre!
Look at the cars = Nézd meg az autókat!
- a többi esetben körülírással képezzük: let ige felszólító alakja + személyes névmás tárgyesete + ige to néküli főnévi igeneve
Let us go (Menjünk!)

Felszólító mondat
= Requisition sentence

Feltételes mód
= Conditional mood
-
I would like = szeretnék

Feltételes mód jelen ideje
= Present Conditional

Feltételes mód múlt ideje
= Past Conditional

Felvesz
Ruhát felvesz = put on
Ruhát levesz = take off
She put on her shoes (Felvette a cipőjét)
She took off her shoes (Levette a cipőjét)

Feminine
= nőnem

Ferde hasáb
= Oblique prism (m)

Ferde kúp
= Oblique cone (m)

Film
play in a film = filmben játszik
They are showing a film with Angeline Jolie = Éppen egy Angelina Jolie film megy

Finite
= véges (m)

first
first off all = először is

(of) first degree
= elsőfokú (m)

Fish
= hal
Usually she doesn't eat fish = Általában nem szokott halat enni

Fishing
= horgászás
My friend often goes fishing = A barátom gyakran jár horgászni

fit
= fit (jól áll): ha egy ruhának a mérete jó
= suit: ha egy ruha megy valakinek az egyéniségéhez
= go with: ha két ruhadarab megy egymáshoz
= match: ha két ruhadarab illeszkedik egymáshoz + (a szőnyeg megy a fotelhez, ...)
akkor ezeket a szavakat használjuk a jól áll kifejezésére

Fizetés
= pay
35 ¢ (cents) = thirty-five
$7.45 = seven forty-five
70, 70 p(ence) = seventy
£6.50 = six pounds fifty
That will be nineteen pounds thirty = 19 font 30 penny lesz
Here's twelve pounds = Tessék 20 font
I'd like to change (Hungarian) forints to pounds = Forintot szeretnék fontra váltani
Do you aaccept forints? = Forintot elfogadnak?
It is one penny = Ez egy penni
This is eleven pounds = Ez 11 font
six pounds seventy = hat font hetven
It costs nineteen pounds = Tizenkilenc fontba kerül
Let's call it twenty pounds = 20 fontból kérek vissza
They cost one thousand one hundred and fifty pounds = Azok ezeregyszázötven fontba kerülnek
Could you change a twenty-pound note for me? = Fel tud váltani egy húszast?
Can you give back from a twenty-pound banknote? = Vissza tud adni adni egy húszfontos bankjegyből?
I'd like small change = Aprópénzt kérek
Haven't you got small change? = Nincs aprópénze?
A twenty and eight tens, please = Egy húszfontost és nyolc tízfontost kérek
Can I have the bill, please = A számlát kérem
My bill, please = A számlámat kérem
Here is your receipt = Tessék a számla
How do they want to pay? = Hogyan akarnak fizetni?
By credit card = Hitelkártyával
By cash = Készpénzben

Fizika
= Physics (f)

Flare
= fler (f)
solar flares = napkitörések
a giant solar flare = egy óriási napkitörés
The solar flares discrupt the satelite link up = A napkitörések megszakíthatják a műholdas összeköttetést ..

Flat
= lakás
They have got a nice flat = Szép lakásuk van
holiday-flat = nyaralótelepi lakás
The price of flats is rising = A lakások ára emelkedik
The firm rents a flat in Budapest for Viki P = A cég bérel P Vikinek egy lakást Budapesten

Float
= lebeg (m)

Floating-point number
= lebegőpontos szám (m)

flops
= Floating Point Operations Per Second
= másodpercenként elvégzett lebegőpontos műveletek száma (m)

Fly
fly, flew, flown = repülni

Flying
= repülés
flying field = repülőtér
flying ground = repülőtér
flying time = menetidő, repülési idő
flying man = pilóta
flying suit = pilótaruha
Rita and Adria are scared of flying = Rita és Adria félnek a repüléstől

Flying boat
= hidroplán

Flying carpet
= repülőszőnyeg

Flying saucer
= repülő csészealj (UFO)

Foci
= Football
play football = focizik
They love playing football = Nagyon szeretnek focizni
They are playing football on Wednesday afternoon = Szerda délután fociznak We love playing football but we haven't got the time for that now = Szeretünk focizni, de erre most nincs időnk
I wish I could play football well = Én is szeretnék jól focizni

Foglalkozások
= Jobs
What's your job? = Mi a foglalkozásod?
What do you do? = Mi a foglalkozásod? Mit csinálsz?
I'm a sales manager = Kereskedelmi igazgató vagyok
I'm a secretary = Titkárnő vagyok
And what about you? = És te?
I'm in computers = Számítógépekkel foglalkozom
She is an engineer = Ő mérnök
Are you a housewife? = Háziasszony vagy?
And what does your husband do? = És mi a férjed foglalkozása?
He is a driver = Ő sofőr
It must be very interesting work = Az bizonyára nagyon érdekes munka
They'd been delivering furniture for four years = Négy évig bútort szállítottak
Call center operator = Vevőszolgálati munkatárs
Pricing specialist = Árképzési munkatárs
Cost analyst = Költségelemző
Risk analyst = Kockázatelemző
Business analyst = Üzleti elemző
Financial adviser = Pénzügyi tanácsadó
IT Manager = Informatikai vezető

Fokhatározó
= Adverb of degree

Folyamatos jelen idő
= Present Continuous Tense
A szemünk előtt végbemenő, a jelenben folyamatosan tartó cselekvéseket kifejező igealakokat hívjuk folyamatos jelen időnek. Ez két részből álló igealak, a
to be segédige jelen idejéből + a főige jelen idejű melléknévi igenevéből áll:
she is reading = ő "olvasó (állapotban)" van
(reading = olvasó)
Magyarra jelen idővel fordítjuk (+ a cselekvés folytonosságát hangsúlyozhatjuk az éppen határozószóval)
she is reading = (éppen) olvas

Folyamatos jelen idő
ing alakkal képzett:
I am reading = Én (éppen) olvasok Én (most) olvasok
You are smoking = Te dohányzol
He is reading = Ő olvas (ffi)
She is phoning = Ő telefonál (nő)
It is coming in = Ő bejön (tárgy: pl egy robot)
We are drinking a cup of coffee = Mi kávézunk
You are reading = Ti olvastok
They are reading = Ők olvasnak
kérdések:
Is she phoning? = Telefonál (most)?
(rövid válasz: Yes, I am No, I'm not)
Are you drinking a cup of coffee? = Kávézol?
What are they doing? = Mit csinálnak?
Where is she going? = Hová megy?
Who is coming in? = Ki jön be?
Why are they phoning? = Miért telefonálnak?
tagadások:
I am not phoning = Nem telefonálok (most)
You are not reading = Nem olvasol (You aren't reading You're not reading)
She is not coming in = Nem jön be
Folyamatos jelenidőt használunk:
- éppen folyamatban lévő cselekvéseknél, történéseknél:
Adria and Rita are drinking a cup of coffee = Adria és Rita éppen kávéznak
It's raining = Esik
- leírásokban:
In the picture Viki and Adria are playing chess = A képen Viki és Adria éppen sakkoznak
- tervezett időbeosztásunkról beszélünk (ekkor a jövőre utalunk vele)

Folyamatos jövő idő
= Future Continuous Tense

Folyamatos szemlélet
= Continuous Aspect

Fonetikai jel
= Phonetic symbol

Font
= lb. (súlymérték rövidítése)
= pound
= 0,4536 kg
Hogyan válthatjuk át a font-ot kilogrammá? = How to convert pounds to kilograms?
1 lb = 0.4536 kg (1 pound is equal to 0.4536 kilogram)
m[kg] = m[lb] x 0.4536
The mass (m) in kilograms (kg) is equal to the mass (m) in pounds (lb) times 0.4536
(kg-ban a tömeget úgy kapom meg, ha a font-ban megadott tömeget szorzom 0,4536-tal)
Pl:
Convert 10 lb to kilograms (Váltsuk át a 10 font-ot kilogrammá):
m[kg] = 10[lb] x 0.4536 = 4.536 [kg]
(10 font (x0,4536) = 4,536 kg-nak felel meg)

Font (sterling)
= angol font
= pound
£ (pound, font) = 100 (new) p(ence)
Coins: 1p, 2p, 5p, 10p, 20p, 50p, £1, £2
(Hagyományos:
1 pound = 20 shillings
1 shilling = 12 pence
1 pound = 20 shillings = 240 pence
(there were 12 pennies in a shilling and 20 shillings (240 pennies) in a pound))

Foot
= ft. (hosszmérték rövidítése)
= láb
= 30,48 cm
= 12 inch
Hogyan válthatjuk át a láb-at inch-be? = How to convert feet to inches?
1 ft = 12" (1 foot is equal to 12 inches)
d["] = d[ft] x 12
The distance (d) in inches (") is equal to the distance (d) in feet (ft) times 12
(inch-ben a távolságot úgy kapom meg, ha a láb-ban megadott távolságot szorzom 12-vel)
Pl:
Convert 5 feet to inches (Váltsuk át az 5 láb-at inch-be):
d["] = 5 [ft] x 12 = 60["]
(5 láb (x12) = 60 inch-nek felel meg)
(A foot többes száma: feet)

Foot
= láb
on foot = gyalog
It's only five minutes from here on foot = Csak öt percre van innen gyalog

Football
= foci
play football = focizik
We like playing football = Szeretünk focizni (T)
They love playing football = Nagyon szeretnek focizni
They are playing football on Wednesday afternoon = Szerda délután fociznak
My friend has been playing football sincs 9 o'clock = A barátom 9 óra óta focizik
We love playing football but we haven't got the time for that now = Szeretünk focizni, de erre most nincs időnk
They played football at school three times a week = Hetente háromszor fociztak az iskolában

for
elöljárószó, erős alakja[fɔ:], gyenge alakja[fə]
What can we do for you? = Mit tehetünk érted?
for you = az Ön számára

for
időpont:
The hotel has no empty rooms for February = A szállodában nincs szabad szoba februárra
időtartam:
They haven't met for three weeks = Három hete nem találkoztak
távolság:
for several meters = több méteren át
útirány:
The girls headed immediately for the kitchen = A lányok azonnal a konyhába indultak
csere:
Your ex-husband traded his car for a bicycle = A volt férjed elcserélte a kocsiját egy kerékpárra

Fordított osztásjel
= Backslash (m)
= \

Forest
= erdő
It's a long way to the forest = Hosszú az út az erdőig

Form
= alak
simplicity of form = a forma egyszerűsége

Formal
= hivatalos

Formation
= képzés

Fourth power
= negyedik hatvány
(5 · 5 · 5 · 5) = 54 in words:
= 5 to the 4th (öt a negyediken)
= 5 to the power 4
= 5 to the fourth power

Főiskola
= College, higher education college
college faculty = főiskolai kar
institute = intézet
direktor-general of college = főigazgató
head of college = főigazgató
deputy head of college = főigazgató-helyettes
head of faculty = kari főigazgató
college degree = főiskolai végzettség
diploma with college degree = főiskolai oklevél
college level programme = főiskolai szak
college of technology = műszaki főiskola
teacher training college = tanárképző főiskola
thesis = szakdolgozat
examination period = vizsgaidőszak
full time training = nappali tagozat
correspondence training = levelező tagozat
evening training = esti tagozat
main subject = főtárgy
written exam = írásbeli vizsga
practical course = gyakorlati foglalkozás
term mark = gyakorlati jegy
laboratory practice = labor gyakorlat
repeat exam = ismételt vizsga
length of programme = képzési idő

Főmondat
= Main clause

Főnév
= Substantive

Főnevek
= Nouns

Főnevek fajtái
- köznevek
- tulajdonnevek

főnév→melléknév
Főnév is betöltheti a melléknév szerepét, mint jelző:
summer evenings = nyári esték
(a magyar ilyenkor melléknevet képez a főnévből -i képzővel: nyár→nyári)

főnévhelyettesítők
one - ones = főnévhelyettesítő névmások
Ha egy mondatban -vagy egymást követő mondatokban- jelzett szóként egy főnév többször előfordulna más - más jelző után, akkor az ismétlés elkerülésére a főnév helyett a one -többes számban a ones- névmás áll (a magyar ilyenkor a jelzett szót elhagyhatja)
In the office I see a black computer and a green one = Az irodában látok egy fekete számítógépet és egy zöldet

Főnévi igenév
= Infinitive
A főnévi igenév igéből képzett főnév, főnévi és igei jellege is lehetséges
Főnévi természetét mutatja, hogy a mondatban lehet pl:
- alany
- tárgy
Igei természetét mutatja, hogy tartozhat hozzá pl:
- tárgy
- határozó
(Tehát a kettős természete miatt a mondatban betölheti a főnév szerepét, igei jellege miatt pedig olyan bővítvényeket vehet maga mellé, mint az ige)
A főnévi igenév állhat to nélkül, pl:
- can (could), do (did), ... segédigék után
- cselekvő, érzékelést jelentő igék után
- had better után
- ...
A főnévi igenév állhat to-val, pl:
- szenvedő alakban álló érzékelést jelentő igék után
- ought, need, ... segédigék után
- ...
A tárgyas igékhez tartozó active főnévi igenévi alakok
Bare Infinitive:
- Általános: do
- Befejezett: have done
- Folyamatos: be doing
- Befejezett+folyamatos: have been doing
To-infinitive:
- Általános: to do
- Befejezett: to have done
- Folyamatos: to be doing
- Befejezett+folyamatos: to have been doing
Passie főnévi igenévi alakok
- Általános: be done (to be done)
- Befejezett: have been done (to have been done)
- (a többi passive igealakot a gyakorlatban nem használják

Főnévragozás
= Declension

Főzés
Viki can cook well = Viki jól tud főzni
Do they like cooking? = Szeretnek főzni?
Who's going to do the cooking? = Ki fog főzni?
And where do they do the cooking? = És hol főztök?

Fraction
= tört (m)

Fraction-line
= törtvonal (m)

Fractional part
= törtrész (m)

Fractions (Törtszámnevek)
A törtszámnevek képzése:

A (felső) számláló (= Numerator) mindig tőszámnév
A(z alsó) nevező (= Denominator) pedig sorszámnév,

amely többes számban áll, ha a számláló egynél nagyobb szám
(kivéve: 1/4 és 1/2, ezekre külön szó van)
Valódi tört (Proper Fraction)
The numerator is less than the denominator, azaz a számláló < nevező:
1/4 = a quarter, one quarter
1/2 = a half, one half
1/3 = one third
2/3 = two thirds
3/4 = three quarters
1/7 = one seventh
Áltört (Improper Fraction)
The numerator is greater than (or equal to) the denominator, azaz a számláló >, = nevező:
3/2 = three halves
2/2 = two halves
15/12 = fifteen twelfths
Vegyes tört, vegyes szám (Mixed Number)
A whole number and proper fraction together, azaz egyesen szerepel benne egész szám és törtszám:
5 6/9 = five and six ninths
17 2/12 = seventeen and two twelfths

FRB
= Fast Radio Burst
= Gyors Rádiókitörések (fiz)

Free
We are free tonight = Ma este szabadok vagyunk
She said that she was free that night = Azt mondta, (hogy) aznap este szabad
TA37 is and will remain free = A TA37 ingyenes és az is marad

Friend
= barát, barátnő (közös nemű)

Fridays For Future
= Péntekek a jövőért (Greta Thunberg)

from English into Hungarian
= angolról magyarra

Front vowels
= magas magánhangzók

FTA
= free-to-air
= ingyenes földfelszíni televíziós szolgáltatás

FTC
= Federal Trade Commission
= Szövetségi Kereskedelmi Bizottság

Full stop
= pont
Full stop: mondatvégi írásjel:
- angol kijelentő mondat végén mindig
- felszólító mondat végén általában
pont van (,amit beszédben hosszabb szünettel jelzünk)
I received your application. = Megkaptam a pályázatát.

Fundraising
= pénzfelhajtás

Furniture
= bútor (csak egyes számban)

Futás
= running
running out of = fut valamiről lefelé

Future
= jövő (idő)

Future actions
= jövőbeni cselekvés

Future Continuous Tense
= folyamatos jövő idő

Future Tense
= jövő idő
Az általános jelen időhöz hasonló esetekben használjuk (nem a cselekvés "folyamat(osság)a" érdekes). Magyarra jövő idővel (néha jelen idővel, majd határozószóval) fordítjuk. Ez két részből álló igealak, a
segédigéből + a főige to nélküli főnévi igenevéből áll.
Két alakja van:
- egyes szám és többes szám 1. személyben. shall [ʃæl]
- többiben: will [wɪl]
we shall read (olvasni fogunk)
she will read (olvasni fog)
- amerikában will (is) használatos 1. személyben is
- shall (kell) eredetileg módbeli segédige
- will (akar) eredetileg módbeli segédige

Függő beszéd
= Reported speech

Függő kérdés
= Reported Question
Függő kérdésnek hívjuk azt a kérdést, amely valamilyen bevezető mondattól függ:
Tell me where the computer is = Mondd meg (nekem), (hogy) hol van a számítógép
Tehát még az önálló -vagy egyenes- kérdésnél fordított a szórend, addig a függő kérdésnél mindig egyenes szórend van

Függő kijelentések
= Reported statements
Gallon
= gal. (űrmérték rövidítése)
= 4,546 liter (NBr: birodalmi gallon, imperial gallon)
= 3,785 liter (US: amerikai gallon)
Hogyan válthatjuk át a gallon-t literbe? = How to convert gallon to liters?
1 gal = 4.55 l (1 gallon is equal to 4.55 liters)
(in British English → litre)
(in American English → liter)

Garage
= garázs
How many cars are there in your garage? = Hány autó van a garázsodban?
Only one = Csak egy
In my garage there is not one but there are two cars = A garázsomban nem egy autó van, hanem kettő
back into the garage = betolat a garázsba

gauge
= mér(et)

GCP
= Good Catering Practice
= Jó vendéglátóipari gyakorlat

Gender
= (A főnevek) nem(e) (nyelvtani)

General Determiners
= Általános determiánsok:
- határozatlan névelő
- számnév
- határozatlan jelzői névmások

General Manager
= Ügyvezető igazgató

Genus
= nyelvtani nem

Geography
= földrajz
geographically = földrajzilag

Geometric sequence
= mértani sorozat (m)

Geometry
= geometria (m)

Gerund
A gerund igéből képzett főnév
Képzése: igető + ing (az ige első szótári alakja + ing képző)
A Gerundnak igei és főnévi tulajdonságai vannak
Igei természetét mutatja:
- megtartja eredeti igei vonzatát
- állhat utánna határozó
- van cselekvő és szenvedő alakja
- ki lehet vele fejezni időviszonyt
Főnévi természetét mutatja:
- lehet birtokos jelzője (állhat előtte birtokos névmás vagy 's ragos birtokos eset)
- állhat előtte elöljárószó (így betölthet határozói szerepet)
- mint főnév a Gerund a mondatban különféle mondatrész lehet: alany, az összetett állítmány névszói része, tárgy, határozó, jelző
Magyarra fordítása:
- ás, -és végű főnévvel
- főnévi igenévvel
-"hogy" kötőszavas mellékmondattal történhet
Gerund alakjai:
- Present aktív: giving
- Present passzív: being given
- Perfect aktív: having given
- Perfect passzív: having been given
A Gerund present alakjaival egyidejűséget, perfect alakjaival pedig előidejűséget fejezünk ki
Gerundot gyakran helyettesíthetjük főnévi igenévvel: a Gerund általánosságban jelöli meg a cselekvést, míg az Infinitive egy konkrét esetre utal, és hangsúlyosabb
Tagadáskor a not megelőzi a Gerundot

get
= jövedelem, (meg)kap
get, got, got gotten = vesz

gimme
= give me (szóösszevonás)

Girl
The girls went dancing yesterday = A lányok tegnap táncolni mentek
The girl ran out to the waiting car = A lány kiszaladt a várakozó autóhoz
That girl was driving at 150 kph = Az a lány 150 km/h-val ment
Look at that girl! = Nézd azt a lányt!
19-year-old girl = 19 éves lány

Girlfriend
= barátnő
ex-girlfriend = volt barátnője
That's my girlfriend, Rita = Az a barátnőm, Rita
Is your girlfriend with you,too? = A barátnőd is itt van?
No, I'm afraid she isn't = Nem, sajnos nincs
I come to Budapest quite often, because I've got many girlfriends here = Elég gyakran jövök Budapestre, mert sok barátnőm van itt ..
Whose girlfriend stays at this hotel? = Kinek a barátnője lakik ebben a szállodában?
Whose girlfriend stayed at this hotel? = Kinek a barátnője lakott ebben a szállodában?

Gitár
playing the guitar = gitározás

GKP
= Good Kitchen Practice
= Jó konyhai gyakorlat

GMP
= Good Manufacturing Practice
= Jó gyártási gyakorlat

GMT
= Greenwich Mean Time

Go
go away = elmenni
May we ask where they want to go? = Megkérdezhetjük, hová akarnak menni?
We decided not to go = Eldöntöttük, hogy nem megyünk

go with
= go with (jól áll): ha két ruhadarab megy egymáshoz
= suit: ha egy ruha megy valakinek az egyéniségéhez
= fit: ha egy ruhának a mérete jó
= match: ha két ruhadarab illeszkedik egymáshoz + (a szőnyeg megy a fotelhez, ...)
akkor ezeket a szavakat használjuk a jól áll kifejezésére

Golf
= golf
play golf = golfozik

Gondolatjel
= en dash
= en rule
= score (m)

going to
What are they going to wear at the party? = Mitfognak (terveznek) felvenni a bulira?
We're not going to have dinner = Nem szándékozunk vagyorázni (ma este)
It's going to rain = Esni fog

gonna
= going to (szóösszevonás)

good at
= de jól ...
She is good at singing (De jól énekelsz), (Jól énekelsz)
She's very good at singing (Nagyon jól énekelsz)

Goods
= áru (csak többes szám)

gotta
= have got to (szóösszevonás)

Gömb
= Sphere (m)

Gördeszkázás
= Skateboarding

Grammar
= nyelvtan

Grammar overview
= nyelvtani összefoglaló

Grammar school
= gimnázium

Grammatical case
= nyelvtani eset

Graph
= gráf (m)
sketch the graph = gráfot készíteni

Gúla
= Pyramid (m)
Gyakorlás
= Exercise

Gyakori kivételek
= Common exceptions

Gyenge alak
= Weak form

Gyerek
= Child
children = gyerekek
The children are playing = A gyerekek játszanak
Viki's children are clever = Viki gyerekei okosak

Gyökmennyiség
= Radical (m)
Háborúk
Háborúk sorszámaként használt római számok a név után állnak, és utánnuk nem teszünk pontot (kiejtéskor határozott névelőt mondunk a sorszámnév előtt):
- World War II = the Second World War

HACCP
= Hazard Analysis Critical Control Point
= Veszélyelemzés kritikus szabályozási pont

Hacker
The hackers may spread viruses, that destroy the hard disk = A hackerek vírusokat terjeszthetnek, hogy tönkretegyék a merevlemezt ..
The hackers may copy all that we have in the computer, passwords, documents, etc = A hackerek lemásolhatnak mindent ami a gépen van, jelszavakat, dokumentumokat, stb ..

Hajó
Boat route = hajóútvonal
Port = hajóállomás

Hal
= Fish
Usually she doesn't eat fish = Általában nem szokott halat enni

Half
USA:
$1 (dollár) = 100 ¢ (cents)
1 dollar are equal to 100 cents
(1 dollár = 100 cent)
Pénzérnék:
Penny worth 1 cent (penny = egycentes)
Nickel worth 5 cents (nickel = ötcentes)
Dime worth 10 cents (dime = tízcentes)
Quarter worth 25 cents (quarter = 25 centes)
Half, Half Dollar worth 50 cents (half-dollar = ötvencentes)

Halmaz
= Set (m)

Hand
What have you got in your hand? = Mi van a kezedben?
I've got a smartphone in my hand = Okostelefon van a kezemben

Handball
= kézilabda
play handball = kézilabdázik

Hangok
= Sounds

Hangrend
= Vowel harmony

Hangsúly
= Stress

Hangsúly
= Emphasis

Hangsúlyszabály
= Emphasis rule

Hangtan
= Phonetik

Hány óra van?
= What time is it?
= What's the time?

Happy
They are always happy = Mindig boldogok

Harmadfokú egyenlet
= Cubic equation (m)

Háromszög
= Triangle (m)

has
= Birtokolni
A birtoklást jelen időben a to have (= bírni, birtokolni) igével fejezzük ki, amelynek két alakja van:
- egyes szám harmadik személyben: has [hæz]
- a többi személyben: have [hæv]
I have = nekem van ...
you have = neked van ...
he (she, it) has = neki van ...
we have = nekünk van ...
you have = nektek van ...
they have = nekik van ...
pl: She has a nice flat (Szép lakása van)

Hasáb
= Prism (m)

Hashmark
= kettőskereszt
= numerikus jel
= #

Hasonlóság
= Similarity (m)

Hasonulás
= Assimilation

Határozatlan
= Indefinite

Határozatlan alany
→ there is, there are
Határozatlan alany (a computer, computers, three computers) létezését nem az is, are igékkel fejezzük ki, hanem a there is, there are szerkezettel. Ilyenkor általában azt állapítjuk meg, hogy valami van, létezik valahol (ezért helyhatározókat is szoktak tartalmazni a mondatok)
There is a computer in the room = A szobában van egy számítógép
There are computers in the office = Az irodában számítógépek vannak
There are ninety computers in the business center = Az irodaházban kilencven számítógép van
A there is, there are szerkezet használatakor az állítmány után áll az alany, tehát fordított a szórend

Határozatlan névelő
= Indefinite article
A határozatlan névelő (= egy) az angolban:
- a[ə], ha mássalhangzóval kezdődő szó előtt áll: a girl
- an[ən], ha magánhangzóval kezdődő szó előtt áll: an idea
A határozatlan névelő általában hangsúlytalan, mindig kitesszük akkor, ha olyan megszámlálható dologról (élőlényről, tárgyról) van szó, amely számunkra még ismeretlen (nincs "meghatározva")
(de tagolt beszédben, vagy hangsúlyosan ejtve a kiejtése: [eɪ], [æn])

Határozatlan névmás
= Indefinite pronoun

Határozatlan ragozás
= Indefinite conjugation

Határozatlan tárgy
= Indefinite object

Határozó
= Adverb phrase

Határozó(i)
= Adverbial

Határozó(szó)
= Adverb

Határozói igenév
= Adverbial participle

határozói ragok
Prepositions = Elöljárószók
Az angolban az elöljárószók felelnek meg a magyar:
- határozói ragoknak: in the room = szobában
- és a névutóknak: round the sun = Nap körül
Az elöljárószók -mint a nevük is mutatja- mindig megelőzik azt a névszót vagy névszói szerkezetet, amelyhez kapcsolódva állnak a mondatban, önálló jelentésük nincs

Határozós szerkezet
= Adverbial phrase

Határozott
= Definite

Határozott névelő
= Definite article
- ha egy összetartozó csoport tagjairól általánosítva beszélünk, akkor nem tesszük ki a határozott névelőt:
Dogs are kind = A kutyák kedvesek

Határozott ragozás
= Definite conjugation

Határozott tárgy
= Definite object

Hatvány
= Power (m)

Hatványalak
= Scientific notation (m)
= (normálalak)

Hatványkitevő
Hatványozás elnevezései:
72
7 → base (= alap)
2 → exponent (= kitevő, hatványkitevő) vagy
→ index (= kitevő, hatványkitevő) vagy
→ power (= hatvány(a), kitevő)

Hatványozás
= exponentiation
A matematika fejlődésének egy fokán megjelentek a sok (azonos) tényezőt tartalmazó szorzatok, és ezzel megjelent az igény is ezek egyszerűbb kezelésére, így a szorzás mintájára (8+8+8+8+8+8 = 6 · 8) kialakították a hatványozást:
7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 (helyett) = 715
Elnevezések:
72
7 → base (= alap)
2 → exponent (= kitevő, hatványkitevő) vagy
→ index (= kitevő, hatványkitevő) vagy
→ power (= hatvány(a), kitevő)
Tehát a hatványozás olyan speciális esete a szorzásnak, amikor minden szorzó tényező egyenlő egymással (The operation of raising a number to a power is a special case of multiplication in wich the factors are all equal)

have
= Birtokolni
A birtoklást jelen időben a to have (= bírni, birtokolni) igével fejezzük ki, amelynek két alakja van:
- egyes szám harmadik személyben: has [hæz]
- a többi személyben: have [hæv]
I have = nekem van ...
you have = neked van ...
he (she, it) has = neki van ...
we have = nekünk van ...
you have = nektek van ...
they have = nekik van ...
pl: She has a nice flat (Szép lakása van)

have to
We have to go there at five = Ötre oda kell mennünk
They'll have to get up earlier = Korábban kell kelniük
They would have to paint this shop = Ki kellene festeniük ezt az üzletet

having
= amelynek
having a basis = megalapozott

Házi ...
házi feladat = homework
házimunka = housework

Height
= magasság (m)

Helping verb
= segédige

Hely
by far = messze
next to each other = egymás mellé
at the back = hátul
The girl ran out to the waiting car = A lány kiszaladt a várakozó autóhoz
two - mile - long tunnel = két mérföld hosszú alagút
in Budapest = Budapesten

Helyesírás
= Spelling

Helyhatározó
= Place Adverb
(kérdőszavai = hol? hová? honnan?)..

Henger
= Cylinder (m)

Hiányjel
= Apostrophe

high
= magas

high-end
= jó minőségű, jól menő

Hímnem
= Masculine

Hiperbola
= Hyperbola (m)

Hivatalos
= formal

Hogy hívják
Nem a How szóval fordítjuk, hanem:
What do you call the person who ... = Hogy hívják azt, aki ...

Holiday
= nyaralás
= szabadság
They were on holiday = Nyaralni voltak
Last year they had a holiday in Hungary = Tavaly Magyarországon nyaraltak
What was the weather like? = Milyen volt az idő?
What did they do during the daytime? = Mit csináltak napközben?
Did you spend your holidays abroad? = Külföldön töltöttétek a szabadságotokat?
Where did they spend their holiday, in Croatia, in Greece, in Russia or in Turkey? = Hol nyaraltak, Horvátországban, Görögországban, Oroszországban vagy Törökországban?
No, they went to Hungary = Nem, Magyarországra mentek
Where did you stay? = Hol szálltatok meg?
Did the holiday do they some good? = Jót tett nekik a nyaralás?
on holiday = szabadságon
We are planning to go on holiday in July = Júliusban szabadságra akarunk menni
public holiday = állami ünnep

Home
= Otthon
spare bedroom = vendégszoba
book-case = könyv(es)szekrény
central heating = központi fűtés
Have you got new furniture? = Új bútorotok van?
There is our children's room there = Ott van a gyerekeink szobája
Have a look over there = Nézzen körül ott
at the Pinter's = Pintéréknél, Pintérék házában
How did you manage moving? = Hogy sikerült a költözés?
at home = otthon
take home = hazavinni
she is out = nincs otthon, elment
Her daughter stayed at home = A lánya otthon maradt
How many of you are there at home? = Hányan vagytok otthon?
There are three of us = Hárman vagyunk
We are not at home = Nem vagyunk otthon
That is a housing estate = Az egy lakótelep
We back home at 4 o'clock = 4-kor érünk haza
When do they usually get home? = Általában mikor érnek haza?

Homework
= házi feladat
They are writing homework = Házi feladatot írnak
I must finish this homework = Be kell fejeznem ezt a házi feladatot
I did my homework = Megcsináltam a házi feladatomat
She hasn't done her physics homework = Nem csinálta meg a fizika háziját
We help the children with their homework = Segítünk a gyerekeknek a házifeladatukban

Hónapok
January = január
February = február
March = március
April = április
May = május
June = június
July = július
August = augusztus
September = szeptember
October = október
November = november
December = december

Horgászás
= Fishing
My friend often goes fishing = A barátom gyakran jár horgászni

Hosszú gondolatjel
= em dash
= em rule (m)
= (kvirt kötőjel)

Hotel
= hotel
= szálloda
How many rooms have they? = Hány szobájuk van?
We have nine rooms = Kilenc szobánk van
single (room) = egyágyas szoba
70 pounds a night = 70 font egy éjszakára
Hotels are quite cheap = A szállodák egészen olcsók
Where is your hotel? = Hol van a szállodád?
reserve = foglalni
The hotel has no empty rooms for February = A szállodában nincs szabad szoba februárra

Hour
= hivatalos nyelv használja óra (60 perc) megjelölésére: It is 4 hours GMT. (Greenwich-i idő szerint 4 óra van.)

House
= ház
one's own house = valakinek a saját háza
near their house = házuk mellett
They're nearly at the house now = Már közel vannak a házhoz
They are living in this house = Ebben a házban laknak
Since when have they been living in this house? = Mióta laknak ebben a házban?
He has been living in this house for twenty years = Húsz éve lakik ebben a házban
They have been living in this house since 2019 = 2019 óta laknak ebben a házban
The Pintérs weren't in (the house) = Pintérék nem voltak bent (a házban)

How many?
How many vacation days do they get in a year? = Hány nap szabadságot kapnak egy évben?

Hőmérséklet
Water boils at 100oC = A víz 100oC-on forr
it was a hundred (degrees) = 100 Fahrenheit fok volt (= 37,7 oC)
probably about 70oC = talán 70oC-on körül

Hullámjel
= Tilde (m)

Hungarian
in Hungarian = magyarul
In April they began to learn Hungarian = Áprilisban elkezdtek magyarul tanulni (konkrétabb, hangsúlyosabb)
In April they began learning Hungarian = Áprilisban elkezdtek magyarul tanulni (általánosabb)
Which is your mother tongue: English or Hungarian? = Melyik az anyanyelved: az angol vagy a magyar?
the future of Hungarian = a magyar nyelv jövője

Hungarian proverbs
= magyar közmondás

Hungary
What's the name of this country? = Mi a neve ennek az országnak?
Are they in Hungary for the first time? = Most vannak először Magyarországon?
The capital of Hungary is Budapest = Magyarország fővárosa Budapest
Which is your mother tongue: English or Hungarian? = Melyik az anyanyelved: az angol vagy a magyar?
They love Hungarian cooking = Imádják a magyar konyhát
We're flying to Hungary next year = Jövőre Magyarországba repülünk

Húr
= Chord (m)

Hüvelyk
= inch
= in. (hosszmérték rövidítése)
= 2,54 cm
Hogyan válthatjuk át az inch-et centiméterré? = How to convert inches to centimeters?
1" = 2.54 cm (1 inch is equal to 2.54 centimeters)
d[cm] = d[inch] x 2.54
The distance (d) in centimeters (cm) is equal to the distance (d) in inches (") times 2.54
(cm-ben a távolságot úgy kapom meg, ha az inch-ben megadott távolságot szorzom 2,54-gyel)
Pl:
Convert 30 inches to centimeters (Váltsuk át a 30 inch-et centiméterré):
d[cm] = 30["] x 2.54 = 76.2 [cm]
(30 inch (x2,54) = 76,2 cm-nek felel meg)

Hyphen
= kötőjel (m)

Hyperbola
= hiperbola (m)

Hypotenuse
= átfogó (m)
I
= én
A személyes névmás egyes szám 1. személyű alakját nagybetűvel írjuk, ez az i betű régi írásmódjából maradt ránk.

ID selector
= azonosító kijelölők (i)

Idegenvezetés
Will you need a guide on Monday, Mira? = Szükséged lesz idegenvezetőre hétfőn, Mira?
Why don't you meet them there? = Miért nem találkozik ott velük?..

Identity
= azonosság (m)

Idézőjel
= "
= Quotation marks

Idiom
= idióma

Idő
at midday = napközben
at night = éjjel
from morning to night = reggeltől estig
in 2017 = 2017-ben
so far = eddig, a mai napig
till then, until then = addig
that afternoon = azon a délután
all day = egész nap
by = -ra (elöljárószó)
by that time = addigra
spare time = szabadidő
how long? = mennyi ideje? (cselekvés időtartamára)
since when? = mióta? (cselekvés kezdetére)
till when? = meddig? (cselkvés befejezésére)
four months ago = négy hónappal ezelőtt
in half an hour = fél óra múlva
Could you tell me the time, please? = Meg tudná mondani az időt?
On which day? = Melyik napon?
this Sunday = ezen a vasárnap
Adverbs of time = Időhatározók
In which season? = Melyik évszakban?
In which month? = Melyik hónapban?
In which time of the day? = Melyik napszakban? (pl: reggel)
Which date? = Hányadika?
On which date? = Hányadikán?
Around what time? = Hány óra körül?
Before what? = Mi előtt? (pl: ebéd előtt)
After what? = Mi után?
Since when? = Mióta?
From when to when? = Mettől meddig?
What is today's date? = Hányadika van ma?
every year = minden évben

Idő jelzése
= ragos birtokos esettel
A ragos birtokos esetet egyes időt jelző kifejezésekben is használhatjuk, amit főnévből képzett melléknévvel fordítunk magyarra:
a day's work = egy napi munka

Idő kifejezése
What time is it? = Hány óra van?
What is the time? = Mennyi az idő?
Kérdésekre a válaszunk:
- egész órák esetén
- az óra tört részeinél
Egész órák esetén: tőszámnév + o'clock
- It is ten o'clock = Tíz óra (van)
- It is elven = Tizenegy óra (az o'clock sokszor elmarad)
Az óra tört részei:
- az óra első felében
- az óra második felében
Az óra első felében az előző órához viszonyítva adjuk meg az elmúlt perceket:
- It is seven minutes past five = Öt óra múlt hét perccel (Öt óra hét perc)
- It is twenty-five (minutes) past nine = 9 óra múlt 25 perccel (9 óra 25 perc, 5 perc múlva fél tíz) A minutes szó elmaradhat, ha a percek száma öttel osztható
- It is a quarter past nine = Negyed tíz
- It is half past five = Fél hat
Az óra második felében azt mondjuk meg, hogy hány perc van a következő órához:
- It is three minutes to five = Három perc múlva öt óra
- It is twenty (minutes) to ten = Húsz perc múlva tíz óra (Öt perc múlva háromnegyed tíz)
- It is quarter to ten = Háromnegyed tíz
Más kifejezések:
- eight o' clock in the morning = 8oo
- (a) quarter of nine = háromnegyed kilenc
- seven p.m. = 19oo
Digitális órák + menetrendek:
- five thirty-two = 532
- eleven hundred hours = 11oo
- seventeen (hundred) hours = 17oo
- nineteen oh four = 1904
At what time? = (Hány órakor?) kérdésre válaszolva is ugyanezek a szabályok:
At a quarter of twelve = Háromnegyed tizenkettőkor
(Az o'clock eredetileg of clock volt)

Időbeli segédige
= Temporal auxiliary

Időhatározó
= Time Adverb
(kérdőszavai = mikor? mióta? meddig?)

Időhatározó
= Adverb of time

Időjárás
It's raining = Esik
It's going to rain = Esni fog
in torrents = zuhatagban
lightning = villámlás
rainy = esős
cloudy = felhős
cool down = lehűlni
sunny = napos
We like winter best = Mi a telet szeretjük a legjobban
What was the weather like? = Milyen volt az idő?
It was a lovely weather = Gyönyörű idő volt (személytelen alany)
It hasn't rained today = Ma nem esett
Rain is likely = Eső várható
It was raining at five = Öt órakor esett az eső
It was raining all day = Egész nap esett az eső
Look at those clouds = Nézd azokat a felhőket
It's going to rain = Esni fog
Look at those black clouds up there = Nézd azokat a fekete felhőket!
There have been a lot of storms lately = Mostanában nagy viharok vannak
It was unbearably hot at midday = Napközben elviselhetetlen volt a hőség

(Az) ige alakjai
= Verbs forms

ige to nélküli
az ige to nélküli főnévi igeneve = az ige 1. szótári alakja = Bare Infinitive alak
pl: Come with me (Jöjj velem!)

ige 1. szótári alakja
az ige 1. szótári alakja = az ige to nélküli főnévi igeneve = Bare Infinitive alak
pl: Come with me (Jöjj velem!)

ige 2. szótári alakja
= Past Tense
ha rendhagyó az ige, ha nem (azaz szabályosan képzi a Past Tense-ét), akkor a szótárak ezt nem jelzik külön

ige 3. szótári alakja
= Past Participle
= múlt idejű melléknévi igenév
ha rendhagyó az ige, ha nem (azaz szabályosan képzi a Past Tense-ét), akkor a szótárak ezt nem jelzik külön

Igealakok
= voices
Az igealakok mutatják a:
- módot (kijelentő, ...)
- számot (egyes,többes)
- személyt (első, ...)
- szerkezetet (cselekvő, szenvedő) ..

Igeidők
= Tenses

Igekötő
= Prefix

(Ige)mód
= Mood
Az igealakok mutatják a módo(ka)t:
- kijelentő = Indicative
- felszólító = Imperative
- feltételes = Conditional
- kötő = Subjunctive
- műveltető = Causative ..

Igenevek
= Verbals
Az angol igenévi alakok:
- Infinitive = főnévi igenév (igéből képzett főnév)
- Gerund = gerund (igéből képzett főnév)
- Participle = melléknévi és határozói igenév (igéből képzett melléknév)

Igerag
= Verb ending

Igeragozás
= Conjugation

(Magánhangzó) illeszkedés
= Vowel harmony

Illik
suit = illik (hozzá, az egyéniségéhez, stlílusa)
fit = illik, jól áll a ruha (a ruha mérete)
match = (össze)illeszt, (méretet egyeztet, megfelel egymásnak)
go with = megy valamihez (két ruha egymáshoz viszonyított helyzete)

Imperative Mood
= felszólító mód
- egyes és többes szám 2. személyben megegyezik az ige to nélküli főnévi igenevével
Come with me. (Jöjj velem!)
- a többi esetben körülírással képezzük: let ige felszólító alakja + személyes névmás tárgyesete + ige to néküli főnévi igeneve
Let us go (Menjünk!)

Imperial pint
= pint
= pt.(űrmérték rövidítése)
= 0,568 liter (NBr: birodalmi pint, imperial pint)
Mindenhol azonos az átváltása:
1 pint = 4 gill
1 quart = 2 pint
1 gallon = 8 pint
US: liquid pint = 0,473 liter
1 scottish pint = 3 imperial pints (1 skót pint az 3 angol pinttel egyenlő)

Improper Fraction (Áltört)
The numerator is greater than (or equal to) the denominator, azaz a számláló >, = nevező:
3/2 = three halves
2/2 = two halves
15/12 = fifteen twelfths

In
- napszakok
in the morning = reggel
- hónapok
in March = márciusban
- évszakok
in summer = nyáron
- évszámok
in 2020 = 2020-ban
- in the summer of 2020 = 2020 nyarán
- ország, város, utca, épület, helyiség
in the living room = a nappaliban
in a street = utcán
in a town = városban
in Budapest = Budapesten
in the country = vidéken
in a country = országban
in the east = keleten
in the world = a világban
in the sky = az égen
autó, könyv, ...
in their car = az autójukban
in the book = a könyvben
in the end = végül
Is her daughter in? = Bent van a lánya?
She asked if they were in = Megkérdezte, bent vannnak-e

In
hely:
Rita and Viki are in the newspaper = Rita és Viki benne van az újságban
időpont:
We get up at 7 o'clock in the morning = 7 órakor kelünk reggel
mód:
The girls were paid in cash = A lányokat készpénzben fizették ki

In front of
in front of the shop = az üzlet előtt

In +
in + határozott névelő → napszakok neve előtt
in the morning = reggel (~ 12 óráig)
in the afternoon = délután (~ 18 óráig)
in the evening = este (~ 22 óráig)

Inch
= in. (hosszmérték rövidítése)
= hüvelyk
= 2,54 cm
Hogyan válthatjuk át az inch-et centiméterré? = How to convert inches to centimeters?
1" = 2.54 cm (1 inch is equal to 2.54 centimeters)
d[cm] = d[inch] x 2.54
The distance (d) in centimeters (cm) is equal to the distance (d) in inches (") times 2.54
(cm-ben a távolságot úgy kapom meg, ha az inch-ben megadott távolságot szorzom 2,54-gyel)
Pl:
Convert 30 inches to centimeters (Váltsuk át a 30 inch-et centiméterré):
d[cm] = 30["] x 2.54 = 76.2 [cm]
(30 inch (x2,54) = 76,2 cm-nek felel meg)

Indefinite
= határozatlan

Indefinite article
= határozatlan névelő
A határozatlan névelő (= egy) az angolban:
- a[ə], ha mássalhangzóval kezdődő szó előtt áll: a girl
- an[ən], ha magánhangzóval kezdődő szó előtt áll: an idea
A határozatlan névelő általában hangsúlytalan, mindig kitesszük akkor, ha olyan megszámlálható dologról (élőlényről, tárgyról) van szó, amely számunkra még ismeretlen (nincs "meghatározva")
(de tagolt beszédben, vagy hangsúlyosan ejtve a kiejtése: [eɪ], [æn])

Indefinite conjugation
= határozatlan ragozás

Indefinite object
= határozatlan tárgy

Indefinite pronoun
= határozatlan névmás

Index
Hatványozás elnevezései:
72
7 → base (= alap)
2 → exponent (= kitevő, hatványkitevő) vagy
→ index (= kitevő, hatványkitevő) vagy
→ power (= hatvány(a), kitevő)

Indicative mood
= kijelentő mód

Indirect object
= részeshatározó
(kinek-minek a részére-számára?)

Indulatszó
= Interjection

Inequality
= egyenlőtlenség (m)

Infinitely many
= Végtelen sok (m)

Infinitive
= főnévi igenév
A főnévi igenév igéből képzett főnév, főnévi és igei jellege is lehetséges
Főnévi természetét mutatja, hogy a mondatban lehet pl:
- alany
- tárgy
Igei természetét mutatja, hogy tartozhat hozzá pl:
- tárgy
- határozó
(Tehát a kettős természete miatt a mondatban betölheti a főnév szerepét, igei jellege miatt pedig olyan bővítvényeket vehet maga mellé, mint az ige)
A főnévi igenév állhat to nélkül, pl:
- can (could), do (did), ... segédigék után
- cselekvő, érzékelést jelentő igék után
- had better után
- ...
A főnévi igenév állhat to-val, pl:
- szenvedő alakban álló érzékelést jelentő igék után
- ought, need, ... segédigék után
- ...
A tárgyas igékhez tartozó active főnévi igenévi alakok
Bare Infinitive:
- Általános: do
- Befejezett: have done
- Folyamatos: be doing
- Befejezett+folyamatos: have been doing
To-infinitive:
- Általános: to do
- Befejezett: to have done
- Folyamatos: to be doing
- Befejezett+folyamatos: to have been doing
Passie főnévi igenévi alakok
- Általános: be done (to be done)
- Befejezett: have been done (to have been done)
- (a többi passive igealakot a gyakorlatban nem használják

Infinity
= végtelen (m)

Inflection
= rag, ragozás

Információ
give information regarding something = informál (vmiről)

Informal
= közvetlen, kötetlen

inside
= épületen belül
Let's meet inside the shop = Az üzletben bent találkozzunk

Inscribed
= beírt (háromszögbe írható kör) (m)

Integer
= egész szám (m)

Integral calculus
= integrálszámítás (m)

Inter
= kölcsönös
interacademic = egyetemközi
interoperability = együttműködő-képesség

Interjection
= indulatszó

Internet
= Internet
Do they have wireless Internet there? = Van ott vezeték nélküli internet csatlakozásuk?, (Van ott wifi?)
They can also search the Internet for more information = Az interneten is kereshetnek információkat

Interrogative pronouns
= kérdőszavak

Interrogative pronoun
= kérdő névmások
A kiegészítendő kérdések kérdőszavai, és mindig a mondat elején állnak:
- who? = ki? kik? (személy)
- whom? = kit? kiket? (személy, de a beszélt nyelv ritkán használja)
- whose = kié? mié? kinek ... a? minek ... a? (személy, tárgy)
- what = mit? miket? (tárgy)
- what ... like? = milyen? milyenek? (személy, tárgy)
- what kind of ... ? = miféle? mifélék? (személy, tárgy)
- what sort of ... ? = mifajta? (személy, tárgy)
- where? = hol? hová? (hely)
- when? = mikor? (idő)
- which? = melyik? (választó)
- why? = miért? (ok, cél)
- how? = hány? mennyi? mennyire? hogyan? milyen messze?

Interrogative pronouns
= kérdő szavak

Interrogative sentence
= kérdő mondat

Interview
= felvételi beszélgetés (állásért)
applicant = jelentkező
candidate = jelentkező
full - time = teljes munkaidős
part - time = részmunkaidős
temporary = határozott időre alkalmazott
professional experience = szakmai tapasztalat
skilled = (szak)képzett

Intransitive
= tárgyatlan

Intransitive verb
= tárgyatlan ige

Intrinsic ratio
= belső arányok

Inverse
= inverz (m)

Inverted commas
= idézőjelek

Iránytangens
= Slope (m)

Írásjelek
= Punctuation

Iroda
CEO = Chief Executive Officer = Vezérigazgató
headmistress = igazgatónő
secretary = titkárnő
The firm rents a flat in Budapest for Mira Ta = A cég bérel Ta Mirának egy lakást Budapesten
Mira, meet Betty = Mira, ismerkedj meg Bözsivel
Can I help you? = Segíthetek?
I'll do it myself = Majd én megcsinálom
We decorated this office ourselves = Mi magunk díszítettük fel ezt az irodát
Victoria, the manageress of the company, was not in her office = Viktória -a cég igazgatónője- nem volt az irodájában..
The manageress will ring you up when she comes = Az igazgatónő fel fog hívni, amikor megjön
The manageress lives with her family in Budapest = Az igazgatónő Budapesten lakik a családjával
And now I'll show you the office = És most megmutatom az irodát ..
Follow me = Kövessen
Did they look round the office? = Körülnéztek az irodában?
It is not Brigit in the office but Adria = Nem Brigi van az irodában, hanem Adria
to take a risk = kockázatot vállalni
be responsible for = felelős valamiért
it has been suggested ... = felmerült az az elgondolás, hogy ...
We can't decide right away = Nem tudjuk eldönteni most rögtön
We'd better think it over for a day or two = Inkább gondolkodunk rajta egy-két napig
think something over = valamit átgondolni
ahead of schedule = határidő előtt
I shouldn't have thought of it myself = Erre magam sem gondoltam volna
I disagree with you = Nem értek egyet veled
Now I am calling her to the office = Most telefonálok neki az irodába
from the office = az irodából
I'm phoning from the office = Az irodából telefonálok
Beyond the secretary phones rang = A titkárnő háta mögött telefonok berregtek
Are they going into the office? = Bemennek az irodába?
Can I show you my office? = Megmutathatom önnek az irodámat?
We work in an office = Egy irodában dolgozunk
In the late afternoon we sometimes work in the office = Késő délután néha dolgozunk az irodában
pay rise = fizetésemelés
further training = továbbképzés
in-company training = vállalati képzés
I am looking for you = Téged kereslek

Irregular
= rendhagyó

Irregular Plurals
= Rendhagyó többes számok

Irregular verbs
= rendhagyó igék

Irregularity
= rendhagyóság

is
= also
= too
There is also a camera in the shop = A boltban van kamera is

ISACA
= Information Systems Audit and Control Association
= Nemzetközi Informatikai Auditorok Egyesülete

is - is
= both ... and
= mind - mind
Az angol both ... and a magyar mind - mind, is - is páros kötőszónak felel meg

is to ...
= megállapodás
= tervszerűség
Megállapodás vagy terv alapján elvárhatóan vagy szükségszerűen bekövetkező cselekvéseket kifejező szerkezet:
to be (mint segédige) + to + főnévi igenév
She is to go today = Ma kell mennie (Úgy van, hogy ma megy)
We are to go tomorrow = Holnap kell mennünk (Úgy van, hogy holnap megyünk)

Iskola
= School
Public Elementary School = Általános Iskola
pupil = (kis)diák (általános iskolás)
They go to primary school = Általános iskolába járnak ..
skilled workers training school = szakmunkásképző iskola
vocational qaulification = szakképesítés
workshop practice = műhelygyakorlat

Iskola
= School
We work at a school = Egy iskolában dolgozunk

Ismerkedés
He is friend of mine = Ő az egyik barátom
You ought to speak to her = Beszélned kellene vele
What are they doing at the moment? = Éppen most mit csinálnak?
not so much = nem annyira
to come along with = elkísérni valakit
See you later = Viszlát később!
Do you want to come with us? = Akarsz velünk jönni?
Where do you live? = Hol éltek?
When did you see them? = Mikor láttad őket?
She is with me = Velem van

Isolating language
= izoláló nyelv
Izoláló nyelvben fontos szerepe van a szövegkörnyezetnek és a szórendnek (az angol főleg izoláló nyelv)

Isosceles triangle
= egyenlő szárú háromszög (m)

ISS
= International Space Station
= Nemzetközi Űrállomás

It
- Az it névmás előtt nem lehet összevonni a what is szavakat:
What is it? = Mi ez?, Mi az?
It's quick and easy = Gyors és egyszerű
- A baby, child (semleges) főneveket is az it névmással helyettesíthetjük

Ital(ics)
= dőlt betű

Italok
Have a drink = Igyál egy italt
They like a hot drink before going to bed = Szeretnek meginni egy forró italt lefekvés előtt
and what about drink? = és mi van az itallal?
They didn't forget to bring the drinks = Nem felejtették el kivinni az italokat

IUPAP
= International Union of Pure and Applied Physics
= Nemzetközi Elméleti és Alkalmazott Fizikai Szövetség

Izolating language
= izoláló nyelv
Az izoláló nyelvben fontos a szövegkörnyezet és a szórend, az angol főleg izoláló nyelv
Jel
= Symbol (m)

Jelen idő
= Present

Jelentés
= meaning

Jelentéstan
= Semantik

Jelző
= Attribute
(kérdőszava = milyen?)

Jelzői mellékmondat
= Relative clause
A jelzői mellékmondatoknak két fajtája van:
- meghatározó értelmű jelzői mellékmondat (Defining Relative Clause)
- bővítő (v kiegészítő) értelmű jelzői mellékmondat (Non-defining Relative Clause)

Jó(l)
Jó = good - better - best
Jól = well - better - best

Job
= állás
"How to Future Proof Yourself for Tomorrow's Marketplace? = Hogyan biztosíthatod a helyed a holnap munkaerőpiacán?"
I love my job = Szeretem a munkámat
The only trouble is that I make a small salary = Csak az a baj, hogy keveset keresek

Jobs
= foglalkozások
What's your job? = Mi a foglalkozásod?
What do you do? = Mi a foglalkozásod? Mit csinálsz?
I'm a sales manager = Kereskedelmi igazgató vagyok
She's a manager, too = Ő is igazgató
I answer phone-calls and talk to customers = Telefonbeszélgetéseket bonyolítok le és ügyfelekkel tárgyalok
I'm a secretary = Titkárnő vagyok
And what about you? = És te?
I'm in computers = Számítógépekkel foglalkozom
And what does your husband do? = És mi a férjed foglalkozása?
He is a driver = Ő sofőr
It must be very interesting work = Az bizonyára nagyon érdekes munka
job hopping = vándormadár
give information regarding something = informál (vmiről)

Jól áll
= suit: ha egy ruha megy valakinek az egyéniségéhez
= fit: ha egy ruhának a mérete jó
= go with: ha két ruhadarab megy egymáshoz
= match: ha két ruhadarab illeszkedik egymáshoz + (a szőnyeg megy a fotelhez, ...)
akkor ezeket a szavakat használjuk a jól áll kifejezésére

Jövő (idő)
= Future

Jövő idő
= Future Tense
Az általános jelen időhöz hasonló esetekben használjuk (nem a cselekvés "folyamat(osság)a" érdekes). Magyarra jövő idővel (néha jelen idővel, majd határozószóval) fordítjuk. Ez két részből álló igealak, a
segédigéből + a főige to nélküli főnévi igenevéből áll.
Két alakja van:
- egyes szám és többes szám 1. személyben. shall [ʃæl]
- többiben: will [wɪl]
we shall read (olvasni fogunk)
she will read (olvasni fog)
- amerikában will (is) használatos 1. személyben is
- shall (kell) eredetileg módbeli segédige
- will (akar) eredetileg módbeli segédige

Jövő idő
= to be about to = beálló cselekvés
A jövő idő (beálló cselkvés) kifejezése történhet to be about to szerkezettel is:
to be ige ragozott alakjából + about határozó szóból + főige to-s főnévi igenevéből áll
She is about to write to him = (Éppen) írni készül neki
Kamera
= Camera
There is also a camera in the shop = A boltban van kamera is

Kapcsos zárójel
= { }
= Brace (m)

Kapcsos zárójel
= { }
= brace brackets
= curly brackets
- elsősorban programnyelvekben használatos
- szakszövegekben csoportosításra, ... használjuk

Kávé
We are drinking a cup of coffee = Mi (éppen/most) kávézunk
Are you drinking a cup of coffee? = Kávéztok? (most)
Brigit stayed awake by drinking black coffee = Brigi ébren maradt, mivel feketekávét ivott
We never drink coffee = Sohasem iszunk kávét

Keltezés
A dátumot többféleképpen írhatjuk:
- April 16, 16 April, April 16th, 16th April, 16th of April, April the 16th
Kiejtésük:
- April the sixteenth
- the sixteenth of April
A napoknál sorszámnevet, az éveknél tőszámnevet használunk, a sorrend:
- nap + hónap + év
- hónap + nap + év
16th April, 1959 = the sixteenth of April, 1959
April 16th, 1959 = April the sixteenth, 1959
Az évek számát:
- százasokkal mondjuk ki, vagy
- kettesével két-két jegyre bontva
1959 = nineteen hundred and fifty-nine
1959 = nineteen - fifty-nine
16.04.1959 = the sixteenth of April, nineteen fifty-nine
It is the 16th April = Április 16-a van

Képek
Can we look at your photos? = Megnézhetjük a képeidet?

Képzés
= Formation

Kér(dez)
= ask
A mondatban for-ral különböztetjük meg, a for-t az elé tesszük, amit kérünk:
Ask her the time. (Kérdezd meg tőle, hogy hány óra van.)
Ask her for some money. (Pénzt kérj tőle.)

Kérdés
= Question

Kérdő mondat
= Interrogative sentence

Kérdő mondat
= Question sentence

Kérdő névmások
= Interrogative pronoun
A kiegészítendő kérdések kérdőszavai, és mindig a mondat elején állnak:
- who? = ki? kik? (személy)
- whom? = kit? kiket? (személy, de a beszélt nyelv ritkán használja)
- whose = kié? mié? kinek ... a? minek ... a? (személy, tárgy)
- what = mit? miket? (tárgy)
- what ... like? = milyen? milyenek? (személy, tárgy)
- what kind of ... ? = miféle? mifélék? (személy, tárgy)
- what sort of ... ? = mifajta? (személy, tárgy)
- where? = hol? hová? (hely)
- when? = mikor? (idő)
- which? = melyik? (választó)
- why? = miért? (ok, cél)
- how? = hány? mennyi? mennyire? hogyan? milyen messze?

Kérdőjel
= Question mark

Kérdőmondat szórendje
A kijelentő mondat egyenes szórendje (1. alany, 2. állítmány) helyett, a kérdő mondat fordított szórendű (1. állítmány, 2. alany):
I./
kijelentő mondat:
My daughter is in Budapest = A lányom Budapesten van
kérdő mondat:
Is your daughter in Budapest? = Budapesten van a lányod?
(itt az is segédige biztosítja az 1. állítmány, 2. alany sorrendet)
II./
Ha a kijelentő mondat állítmánya főige, akkor is segédigével kérdezünk:
kijelentő mondat:
Tom visits his parents = Tom meglátogatja a szüleit
kérdő mondat:
Does Tom visit his parents? = Meglátogatja Tom a szüleit?
(Valódi cselekvést, történést kifejező főigék nem biztosíthatják az 1. állítmány 2. alany (fordított) szórendet, hanem (itt) ezt a does segédigével biztosítjuk)
Kérdőszavas (kiegészítendő) kérdő mondatokban az előbbi kérdőszerkezet elé egy kérdő szó(csoport) kerül:
When does Tom visit his parents? = Mikor látogatja meg Tom a szüleit?
III/
Magára az alanyra, annak jelzőire kérdezünk, akkor adott az alany, állítmány egyenes szórend , mert az alany a kérdőszó, és utánna jön az állítmány
How many managers work there? = Hány igazgató dolgozik ott?

Kérdőszók
= Question words
= Interrogative pronouns

Kerek zárójel
= ( )
= round brackets
= parentheses
Általában kommentárra, magyarázatra, ... használjuk (,ekkor a vesszőhöz hasonló a szerepe)

Kerékpározás
= Bicycling

Két mássalhangzóra végződő igék
= Verbs ending in two consonants

Kéttagú
= Binomial (m)

Kettőshang(zó)
= Diphthong

Kettőskereszt
= Hashmark (m)
= numerikus jel
= #

Kettő(s)pont
= Double-dot (m)
= ..

Kevés
= little - less - least

Kézilabda
= Handball
play handball = kézilabdázik

Kiegészítendő kérdés
= wh-question

Kiegészítő értelmű jelzői mellékmondat
= Non-Defining Relative Clause = bővítő értelmű jelzői mellékmondat
Bővítő v kiegészítő értelmű jelzői mellékmondatnak hívjuk a jelzett szóról önálló közlést nem tartalmazót, amely így lényegi értelmi változás nélkül elhagyható (itt a who, which vonatkozó névmást használhatjuk, a that vonatkozó névmást nem)
(non-defining clause→ mert csak bővíti, kiegészíti a mondanivalónkat)

Kiejtés
= Pronunciation

Kiejtve
= Pronounced

Kiemelés
= Multiply out (m)

Kifejezés
= Phrase

Kifejezés
= Expression
= Term

Kijárási korlátozás
= Curfew restrictions

Kijelentő mód
= Indicative mood

Kijelentő mondat
= Affirmative sentence

Kijelentő mondat
= Positive sentence

Kijelentő mondat
= Statement sentence

Kilo
1600 forints a kilo = Kilója 1600 forint

kind
kind of = fajta valamiből

kinda
= kind of (szóösszevonás)

kisasszony
= Miss
Miss [mis] nem férjes nők neve előtt áll, csak személy nevével együtt használjuk:
Miss Kovács = Kovács kisasszony

Kitchen
kitchen furniture = konyhabútor
Let's go upstairs to the kitchen = Menjünk fel az emeletre a konyhába
Is the kitchen downstairs? = A konyha lent van?
Everything is new in the kitchen = A konyhában minden új

Kite
= deltoid (m)

Kitevő
Hatványozás elnevezései:
72
7 → base (= alap)
2 → exponent (= kitevő, hatványkitevő) vagy
→ index (= kitevő, hatványkitevő) vagy
→ power (= hatvány(a), kitevő)

Kivételek
= Exceptions

Kivonás
= Subtraction (m)
17 - 11 = 6
Eleven from seventeen leaves six.
Seventeen minus eleven equals six.
Seventeen take away eleven leaves six.
17 - 11 = ?
What does eleven from seventeen leave?

Klub
She has been talking to some friends at the club = Beszélgetett néhány barátjával a klubban

Km/h
60 kilometres an hour = 60 kilométer/óra

Kolléga
What is the new colleague like? = Milyen az új kolléga?
What are the new colleagues like? = Milyenek az új kollégák?
She is nice = Kedves

Konferencia
= Conference
for a conference = konferenciára
Are you here on business? = Üzleti ügyben vagy itt?
I'm here for a conference = Egy konferencián vagyok itt
What kind of conference is here? = Milyen konferencia van itt?
Will Mira be at the meeting? = Ott lesz Mira a találkozón?
What's your job? = Mi a foglalkozásod?
I'm in computers = Számítógépekkel foglakozom
He's a sales manager, too = Ő is kereskedelmi igazgató

Kontinuitási egyenlet
= Continuity equation (f)

Konyha
Let's go upstairs to the kitchen = Menjünk fel az emeletre a konyhába
Is the kitchen downstairs? = A konyha lent van?
I like their cupboard = Tetszik a konyhaszekrényük
They're getting a new refrigerator today = Ma kapnak egy új hűtőgépet
In the cupboard there are all my glasses = A szekrényben van az összes poharam
Where do they do the cooking? = Hol főzöl?
And now I'll show you the kitchen = És most megmutatom a konyhát
This is my kitchen = Ez a konyhám
next to the kitchen = a konyha mellett
Is there a kitchen in the house? = Van konyha a házban?
Tom is not in the kitchen = Tom nincs a konyhában
The girls headed immediately for the kitchen = A lányok azonnal a konyhába indultak
What else will you need in the kitchen? = Mire lesz még szükségetek a konyhában?
jar = edény
oven = sütő

Korcsolyázás
= Skating
I am interested in skating = Engem érdekel a korcsolyázás

Kosárlabda
= Basketball
play basketball = kosárlabdázni, kosarazik
Can they play basketball? = Tudnak kosárlabdázni?
They are playing basketball on Thursday afternoon = Csütörtök délután kosaraznak

Köb
= cube
(5 · 5 · 5) = 53 in words:
= 5 cubed (öt a harmadikon, ötnek a köbe)
= 5 to the power 3
= 5 to the third power

Kölcsönös névmás
= Reciprocal Pronoun
Kölcsönös névmásnak hívjuk, ha több alany cselekvése kölcsönösen egymásra irányul:
- két személyre vonatkozó: each other
Tom and Annie love each other = Tom és Anikó szeretik egymást
- több személyre vonatkozó: one another
The four teachers looked at one another = A négy tanár egymásra nézett

Kölcsönös-visszaható névmás II
A két névmás között a különbség:
Visszaható névmásnak hívjuk, ha az alany cselekvése önmagára irányul, azaz az alanyra hat vissza:
Anikó nézi magát a tükörben
Kölcsönös névmásnak hívjuk, ha több alany cselekvése kölcsönösen egymásra irányul:
(2 alany:) Tom és Anikó nézik egymást
(több alany:) A négy tanár egymásra nézett

Kölcsönösen egyértelmű leképezés
one-to-one mapping (m)

Könyv
= Book
And where can we get some books? = És könyveket hol kaphatunk?
Try the book shop over there = Próbálja meg amott, a könyvesboltban
Can I get some books down there, too? = Lehet ott valahol könyvet is venni?
Yes, there is a book shop = Igen, van egy könyvesbolt
the most interesting book = a legérdekesebb könyv
We would like to book a table for half past seven = Asztalt szeretnénk foglalni fél nyolcra

Kötőhang
= Connecting vowel

Kötőjel
= Dash (m)

Kötőjel
= Hyphen (m)

Kötőmód
= Subjunctive (mood)

Kötőszó
= Conjunction

Középfok(ú)
= Comparative

Középiskola
= Secondary school
grammar school = gimnázium
secondary school leaving certificate = érettségi bizonyítvány
public education = közoktatás
form teacher = osztályfőnök
form class = osztályfőnöki óra
educational attainment = iskolai végzettség
qualifications = szakképzettség
language exam = nyelvvizsga

Középfokú hasonlítás
→ than
Középfokú hasonlítás a than (mint) kötőszóval történik + a középfokú alak:
Annie is prettier than Betty (Anikó csinosabb, mint Bözsi)
Annie is more beautiful than Betty (Anikó szebb, mint Bözsi)

Közlekedés
by car = autóval
by bus = busszal
by air = repülővel
by plane = repülővel
go by train = vonattal (utazni, menni)
travel by boat = hajóval (utazni, menni)
go on foot = gyalog (menni)
Pedestrian crossing = gyalogos-átkelőhely
We travelled to Budapest by boat = Budapestig hajóval utaztunk
From here they are going to Budapest by train = Innen vonattal mennek Budapestre
Did they go by train, by bus or by plane? = Vonattal, busszal vagy repülővel mentek?
They went by car = Autóval mentek

Közmondások és hasonlók
You are as obstinate as a mule = Olyan makacs vagy, mint egy öszvér
Not playing with a full deck = Hiányzik egy kereke
While there is life, there is hope = Amíg élünk remélünk
As busy as a beaver = Szorgos, mint a hangya
huffing and puffing = szuszogva
their was = egyszer volt
time is money = az idő pénz
Sound mind in sound body = Ép testben ép lélek
Like shooting fish in a barrel = Könnyű, mint az egyszeregy
Has the cat got your tongue? = Elvitte a cica a nyelvedet?
Time and tide wait for no man = A kutya ugat, a karaván halad
Time is everything = Aki időt nyer, életet nyer
Money can't buy happiness = A pénz nem boldogít
Clothes don't make the man = Nem a ruha teszi az embert

Köznevek fajtái
- anyagnév
- elvont
- gyűjtőnév
- konkrét

Köznyelvi angol
= Colloquial English

Közvetlen
= Informal

kukac
= at (m)
= @

Kúp
= Cone (m)

Kúpszeletek
= Conic sections (m)
Láb
= foot
= ft. (hosszmérték rövidítése)
= 30,48 cm
= 12 inch
Hogyan válthatjuk át a láb-at inch-be? = How to convert feet to inches?
1 ft = 12" (1 foot is equal to 12 inches)
d["] = d[ft] x 12
The distance (d) in inches (") is equal to the distance (d) in feet (ft) times 12
(inch-ben a távolságot úgy kapom meg, ha a láb-ban megadott távolságot szorzom 12-vel)
Pl:
Convert 5 feet to inches (Váltsuk át az 5 láb-at inch-be):
d["] = 5 [ft] x 12 = 60["]
(5 láb (x12) = 60 inch-nek felel meg)
(A foot többes száma: feet)

Lakások
flat = lakás
house = ház
block = háztömb, bérház
building = épület

Laptop
= hordozható számítógép
The laptop is light = A laptop könnyű
Only a kilo = Csak egy kiló
Shall I carry your laptop? = Vigyem a laptopodat?
She can't work because her laptop is not working = Nem tud dolgozni, mert nem működik a laptopja

late
később = late - later -latest
utóbbi = late - latter - lattest
I'm going to be late = El fogok késni

Látogat
They visit them every week = Minden héten meglátogatják őket

lb.
= pound (súlymérték rövidítése)
= font
= 0,454 kg

Learn
= tanulni
They are learning words = Szavakat tanulnak
Reading helps you learn Hungarian = Az olvasás segít a magyartanulásban

Leave
when leaving = elmenőben

Lebegőpontos szám
= Floating-point number (m)

LED
= light emitting diode
= fénykibocsátó dióda

left
= bal
= maradék

Leg
= befogó (derékszögű háromszögnél) (m)

Leg of triangle
= egyenlő szárú háromszög szára (m)

lenni
= to be
a to be [tə ’bi:] ige jelen időben:
Egyes szám 1. személy: I am [æm] = (én) vagyok
Egyes szám 2. személy: you are [α:] = (te) vagy
Egyes szám 3. személy: he (she, it) is [ɪz] = ő (ez,az) van
Többes szám 1. személy: we are [α:] = (mi) vagyunk
Többes szám 2. személy: you are [α:] = (ti) vagytok
Többes szám 3. személy: they are [α:] = (ők,ezek,azok) vannak
pl: I am a teacher = (Én) tanár vagyok
A magyar nem teszi ki a személyes névmással kifejezett alanyt, mert az igei állítmány személyragjai megmutatják az alany számát és személyét -kivéve ha nyomatékosítom, hogy Én vagyok a tanár-, ezzel szemben az angol mindig kiteszi

lenni?
A to be ige kérdő alakját -szokásosan- a szórend megfordításával képezzük:
am I?, are you?, is he (she, it)?, are we?, are you?, are they?
Are you a teacher? = Tanár vagy?

Lesson
= tanítási óra: One lesson is 45 minutes. (Egy tanítási óra az 45 perc.)

Let
Let's go out = Menjünk el szórakozni

Letter
= betű

Levél
= Letter
I've got a letter = Kaptam egy levelet
Who wrote this letter? = Ki írta ezt a levelet?
This letter was written by Mira = Ezt a levelet Mira írta
Four letters have been sent so far = Eddig négy levél ment el
Has she finished writing the letter? = Bejezte a levélírást? ..
I've just written that letter = Éppen most írtam meg azt a levelet
Are they writing a letter? = Levelet írnak?
Do you like writing letters? = Szeretsz levelet írni?
We were writing a letter at one o'clock = Egy órakor levelet írtunk
If you write to her, she will be very glad = Ha írsz neki, nagyon fog örülni
I'm just writing a letter to my daughter = Éppen levelet írok a lányomnak
We'll write to Brigit next week = Jövő héten írunk Briginek
a letter to Rita = levél Ritánaknak
I've just got a letter from her = Éppen most kaptam tőle levelet
Who wrote this letter? = Ki írta ezt a levelet?
The letter posted yesterday will arrive today = A tegnap feladott levél ma fog megérkezni
Has the letter come yet? = Megjött már a levél?
The letter has not arrived yet = A levél még nem érkezett meg
The letter still hasn't come = Még mindig nem jött meg a levél
Have you had a letter from her yet? = Kaptál már tőle levelet?
I have already had three letters = Már három levelet kaptam
We expected them to write us = Vártuk, hogy írnak nekünk
I expected to get a letter from you = Vártam, hogy levelet kapjak tőletek
The letter has been delivered = A levelet kézbesítették (nem lényeges, hogy ki)
I answer phone-calls and write a lot of letters = Telefonbeszélgetéseket bonyolítok le és sok levelet írok

Levesz
Ruhát felvesz = put on
Ruhát levesz = take off
She put on her shoes (Felvette a cipőjét)
She took off her shoes (Levette a cipőjét)

lidar
= Light Detection and Ranging
= Lézer alapú távérzékelés (lézerradar)

like
Do you like it? = Tetszik?
likewise = hasonlóan

likely
Rain is likely = Eső várható

Line
= egyenes (m)

Linguistic
= Nyelvtudomány, (nyelvi, nyelvészeti)

Listen
= figyel
Bambi is litening to Bungi = Bambi Bungira figyel

Living
living standard = életszínvonal
standard of living = életszínvonal
high standard of living = magas életszínvonal
I earn a good living = Jól keresek

Logarithm
= logaritmus (m)

Login
= bejelentkezés (i)

Long
= hosszú
long-term objectives = hoszzú távú céljai (célok)
We've been waiting a long time = Régóta (hosszú ideje) várunk
Have they been here long? = Régóta itt vannak?
We won't stay long = Nem várunk sokáig ..

Look
take a look at = megnézni
look over = átnézni
When we have had a look at them = Amikor már megnéztük őket
Look at the picture and answer the questions = Nézd a képet és válaszolj a kérdésekre!
They're looking forward to it = Már alig várják

low
= mély

lunch
= ebéd, étkezés
Viki is going to have lunch here = Viki itt ebédel
Has she already had lunch? = Ebédelt már?
Has she had lunch already? = Máris megebédelt?
We have lunch at noon = Délben ebédelünk
They have lunch at midday = Délben ebédelnek
Would they like to have a lunch with us? = Volna kedük velünk ebédelni?
The Pintérs invited us to lunch = Pintérék meghívtak bennünket ebédre
Machine
done by machine = gépi (i)

Madam
= asszonyom
madam [’mædəm] idegenek, főnökök megszólításakor használjuk, a személy neve nélkül (önmagában)

maga
= -self, -selves

Magánhangzó
= Vowel

Magánhangzó
= Vocal

(Magánhangzó) illeszkedés
= Vowel harmony

Magas hangrendű szavak
= Words with front vowels

Magas magánhangzók
= Front vowels

Magasság
= Height (m)

Magasságvonal
= Altitude (m)

Magnitude
= csillagfényerő (f)

Magyar
Are you Hungarian? = Magyar vagy?
Are they Hungarian? = Magyarok?
It's difficult to study Hungarian = Nehéz magyarul tanulni

Magyar közmondás
= Hungarian proverbs

Main clause
= főmondat

Manager
branch manager = fiókvezető

Manageress
= igazgatónő

Maradék
= Remainder (m)

Maradék-képzés
= Modulus (m)

Marslakók
- Neumann János
- Szilárd Leó
- Wigner Jenő
- Teller Ede (a legpoénosabb: rövidítés: E. T. = földönkívüli)
- Kármán Tódor
- Gábor Dénes

Martini
a dry Martini = egy pohár száraz martini
a sweet Martini = egy pohár édes martini

Masculine
= hímnem

Mass-Nouns
= megszámlálhatatlan főnevek (csak egyes számú alakjuk van)

Mássalhangzók
= Consonants

match
= match (jól áll): ha két ruhadarab illeszkedik egymáshoz + (a szőnyeg megy a fotelhez, ...)
= suit: ha egy ruha megy valakinek az egyéniségéhez
= fit: ha egy ruhának a mérete jó
= go with: ha két ruhadarab megy egymáshoz
akkor ezeket a szavakat használjuk a jól áll kifejezésére

Maths
= matematika
They are writing a test in maths on Thursday = Csütörtökön dolgozatot írnak matematikából
Our teacher is very good too = A tanárunk is nagyon jó
My maths teacher is Mr Pintér = Mr Pintér a matek tanárom
We like maths this year = Ebben az évben szeretjük a matekot
Have they come to the maths lesson? = Matek órára jönnek?
The maths teacher is already in the classroom = A matek tanár már a teremben van

MAU(s)
= Monthly Active Users
= havonta legalább egyszer belépők száma

may
May I take this one? = Elvehetem ezt?

me
= engem

Mean
= átlag (m)

Meaning
= jelentés

Meet
meet (met, met) = találkozik (találkozott)
They haven't met for three weeks = Három hete nem találkoztak

Még egy
One more = Még egy
Two more = Még két
One more question = Még egy kérdést

megállapodás
= is to ... = tervszerűség
Megállapodás vagy terv alapján elvárhatóan vagy szükségszerűen bekövetkező cselekvéseket kifejező szerkezet:
to be (mint segédige) + to + főnévi igenév
She is to go today = Ma kell mennie (Úgy van, hogy ma megy)
We are to go tomorrow = Holnap kell mennünk (Úgy van, hogy holnap megyünk)

Meghatározó értelmű jelzői mellékmondat
= Defining Relative Clause
Meghatározó értelmű jelzői mellékmondatnak hívjuk a jelzett szót pontosabban meghatározót, amely a főmondat értelmének megváltozása nélkül nem hagyható el (itt a who, which, that vonatkozó névmást is használhatjuk)
(defining clause→ mert "definiálja", meghatározza)

Megszámlálható
= Countable

Megszámlálható főnevek
= Countable Nouns (van egyes és többes számuk)

Megszámlálhatatlan főnevek
= Mass-Nouns (csak egyes számú alakjuk van)

Megszámlálhatatlan főnevek
= Non-Count Nouns (csak egyes számú alakjuk van)

Megszámlálhatatlan főnevek
= Uncountable Nouns (csak egyes számú alakjuk van)
- anyagnevek (beer, tea, ...)
- elvont főnevek (work, information, ...)
- és még: money, time, furniture, ...

Mellékmondat
= Sub clause

Melléknév
= Adjective

melléknév←főnév
Főnév is betöltheti a melléknév szerepét, mint jelző:
summer evenings = nyári esték
(a magyar ilyenkor melléknevet képez a főnévből -i képzővel: nyár→nyári)

Melléknevek sorrendje
Ha több melléknév van egymás után, akkor a sorrendjük:
- méret
- általános leírás
- kor
- alak
- anyag
- eredet

Melléknévi igenév
= Participle (igéből képzett melléknevek a melléknévi és határozói igenevek)
A participle igéből képzett melléknév, (képzése: igető + ing = az ige első szótári alakja + ing képző) melléknévi és igei jellege is lehetséges
Igei természetét mutatja pl:
- összetett igealakokat képezhetünk vele
- lehet tárgya is
- eseményleírásra alkalmas
Melléknévi (névszói) jellegét mutatja pl:
- teljes melléknévi jelentést vehet fel
- jelzői szerepe
Ing képzővel képezzük:
- reading = olvasó
- rolling stones = gördülő kövek (nyughatatlan emberek)
Aktív alakjait bármely igéből, a passzívokat csak tárgyas igékből képezhetjük
Aktív alakjai:
- present: seeing
- perfect: having seen
- past: ---
Passzív alakjai:
- present: being seen
- perfect: having been seen
- past: seen

(Jelen idejű) melléknévi igenév
= Present Participle
A jelen idejű melléknévi igenevet használhatjuk önállóan is:
- melléknévi igenévként lehet jelző vagy az összetett állítmány névszói része:
Her face is smiling = Arca mosolygó
- határozói igenévként lehet határozó:
She greets the teacher smiling = Mosolyogva üdvözli a tanárt

Mellérendelő összetett mondat
= Compound sentence

valami mellett
- by+next+to
- beside
Bungi and Bambi are standing beside the car = Bungi és Bambi az autó mellett állnak

Mély hangrendű szó
= Word with back vowels

Mély magánhangzók
= Back vowels

Mennyiséghatározó
= Adverb of degree

Mérnök
= Engineer

Mértani sorozat
= Geometric sequence (m)

Mesterséges Intelligencia
= AI
= Artificial Intelligence

Méter
for several meters = több méteren át

Mile
= mi. (hosszmérték rövidítése)
= mérföld
= 1,609 km
Hogyan válthatjuk át a mérföldet kilométerré? = How to convert miles to kilometers?
1 mi = 1.609 km (1 mile is equal to 1.609 kilometers)
d[km] = d[mi] x 1.609
The distance (d) in kilometers (km) is equal to the distance (d) in miles (mi) times 1.609
(km-ben a távolságot úgy kapom meg, ha az mile-ban megadott távolságot szorzom 1,609-cel)
Pl:
Convert 30 miles to kilometers (Váltsuk át a 30 mile-t kilométerré):
d[km] = 30[mi] x 1.609 = 48.28 [km]
(30 mérföld (x1,609) = 48,28 km-nek felel meg)

Millennials
= y generáció
= ezredfordulósok

Milk
= tej
milk bottle = tejesüveg
milk-carton = dobozos tej
a carton of milk = egy doboz tej
milk powder = tejpor
milk-rice = tejberizs
milk-pudding = rizsfelfújt
Can we have some milk, please? = Kaphatnánk egy kis tejet?
There was milk in the jug = A kancsóban tej volt
There isn't much milk in the glass = Nem sok tej van a pohárban
I would rather drink milk than tea = Szívesebben innék tejet, mint teát
The milk is sweet enough to drink = A tej elég édes ahhoz, hogy megigyák

Milky Way
= Tejút (fiz)
= (Tejútrendszer)

Milyen?
= What ... like?
A magyar milyen kérdőnévmás megfelelője a What ... like?, ha összetett állítmány névszói részére kérdezünk. A "like" a kérdőmondatban az alany után áll:
What are the two women like? (Milyen a két nő?)

mind - mind
= both ... and
= is - is
Az angol both ... and a magyar mind - mind, is - is páros kötőszónak felel meg

Minnél ..., annál
= The...the
A the + középfokú melléknév + the + középfokú melléknév szerkezet a magyar minnél ..., annál hasonlító szerkezetnek felel meg (a the most: minnél..., annál jelentésű határozószó):
The more the better = Minnél több, annál jobb

MIS
= Management Information System
= Vezetői Információs Rendszer

Miss
= kisasszony
Miss [mis] nem férjes nők neve előtt áll, csak személy nevével együtt használjuk:
Miss Kovács = Kovács kisasszony

Mixed Number (Vegyes tört, vegyes szám)
A whole number and proper fraction together, azaz vegyesen szerepel benne egész szám és törtszám:
5 6/9 = five and six ninths
17 2/12 = seventeen and two twelfths

ML
= machine learning
= gépi tanulás

(Ige)mód
= Mood
Az igealakok mutatják a módo(ka)t:
- kijelentő = Indicative
- felszólító = Imperative
- feltételes = Conditional
- kötő = Subjunctive
- műveltető = Causative ..

Modal verbs
= módbeli segédigék
A módbeli segédige módosítja a főige jelentését
We go = Megyünk
We can go = Mehetünk
We must go = Mennünk kell
Rita and Adria can speak English = Rita és Adria tud angolul beszélni
They can swim = Tudnak úszni
We can close the window if they go out = Be tudjuk csukni az ablakot, ha kimennek

Módbeli segédige
= Modal auxiliary

Módhatározó
= Adverb of manner
= Manner adverb
= (hogyan?)

Modulus
= Maradék-képzés (m)

Mondat
= Sentence

Mondatrész
állhat:
egy szóból, pl: időhatározó (most, ...)
több szóból, pl: (múlt hónapban, ...)

Mondattan
= Syntax

Mondattani ismeretek
= Syntactic knowledge
Mondatoknál beszélhetünk:
- Egyszerű mondatról
- Összetett mondatról
Egyszerű mondat
= Simple sentences
Formai szempontból lehet:
- tőmondat
- bővített mondat
Tartalmi szempontból lehet:
- kijelentő
- kérdő
- felkiáltó
- felszólító
- óhajtó
Összetett mondat
Az összetett mondatok két vagy több -egymással tartalmilag összefüggő- tagmondatból állnak:
- mellérendelő mondatnak hívjuk, ha egymással egyenrangú ("önálló") tagmondatból állnak
- alárendelő mondatnak hívjuk, ha az egyik tagmondatból hiányzó részt másik tagmondattal -ez a másiknak "alá van rendelve"- fejezzük ki
Főmondatnak hívjuk a hiányzó mondatrésszel kiegészítendő tagmondatot
Mellékmondatnak pedig a hiányzó mondatrészt kifejező tagmondatot

Money
= pénz (csak egyes számban)
a lot of money = sok pénz
play for money = pénzben játszik
money change = pénzváltás
But it'll cost a lot of money = De sokba fog kerülni
How much money have you got? = Mennyi pénzed van?
Have they enough money? = Van elég pénzük?
They haven't enough money = Nincs elég pénzük

Monomial
= egytagú (m)

MOOC
= Massive Open Online Course
= tömeges nyílt online kurzusok

Mood
= (ige)mód
Az igealakok mutatják a módo(ka)t:
- kijelentő = Indicative
- felszólító = Imperative
- feltételes = Conditional
- kötő = Subjunctive
- műveltető = Causative ..

Moon
= hold (nőnemű)
Brigit and Rita are staring at the moon = Brigi és Rita a holdat bámulják

more
= több (m)

Morphology
= alaktan

Mozaikszók
= Acronyms = betűszók
A kezdőbetűk rövidítésével jönnek létre:
NATO = North Atlantic Treaty Organization = Észak-atlanti Szerződés Szervezete
BBC = British Broadcasting Corporation
WHO = World Health Organization = Egészségügyi Világszervezet
VIP = very important person = nagyon fontos ember
UFO = unidentified flying object = ufó = repülő csészealj
VAT = value added tax = áfa = hozzáadottérték adó
TV = televison
radar = radio detecting and ranging
yup = young urban professional = yuppie

Mr
= úr
Eredetileg master (mester) volt, ennek gyenge kiejtésű alakja:
Mr. = mister [’mɪstə] férfiak neve előtt áll, mindig rövidítve (általában ponttal) írjuk, csak személy nevével együtt használjuk:
Mr. Kovács = Kovács úr

Mrs
= né
A mistress (mister nőnemű változata volt) kiejtésben megrövidült alakja:
Mrs. = missis [’mɪsɪz] férjes asszonyok neve előtt áll, mindig rövidítve (általában ponttal) írjuk, csak személy nevével együtt használjuk:
Mrs. Kovács = Kovácsné

MS
= Mass spectrometry
= Tömegspektrometria

MSc
= Master of Science
= mesterképzés

Múlt idejű melléknévi igenév
= ige 3. szótári alakja
= Past Participle
A múlt idejű melléknévi igenév az ige harmadik szótári alakja:
- szabályos képzése esetén a szótárak nem jelzik külön, a Past Tense-szel egyezően -ed jellel képezzük:
call - called - called
- rendhagyó képzése is a Past Tense-hez hasonlóan alakváltoztatással történik, ezt a szótárak jelzik

Múlt idő
= Past Tense
kétféleképpen képezzük:
szabályosan és rendhagyóan:
- szabályosan: -ed jellel képezzük
I received = megkaptam
(a legtöbb ige így képzi)
- rendhagyóan: ekkor valamilyen alakváltoztatással, ami (Past Tense) az ige második szótári alakja (ha szabályos a képzés, azt a szótárak nem jelzik)
(Infinitive: to eat) Past Tense: ate (=ettem)
(Infinitive: to run) Past Tense: ran (=futottam)
Magyarra múlt idővel fordítjuk, az általános jelen időhöz hasonló jelentésű cselekvések kifejezésére használjuk (nem a cselekvés "folyamat(osság)a" érdekes)

Múltbeli cselekvés
= Past Actions

Multi
multilingual = soknyelvű
Bungi and Buncika work for a multinational company = Bungi és Buncika egy multinacionális cégnél dolgozik

Multiplication
= szorzás (m)
2 · 9 = 18
Two times nine are nineteen.
Twice nine are nineteen.
2 · 9 = ?
How many are two times nine?
1 · 1 = 1
Once one is one.
1 · 7 = 7
Once seven is seven.
Once seven makes seven.
3 · 8 = 24
Three times eight are twenty-four.
Three multiped by eight equals twenty-four.

Multiply out
= kiemelés (m)

Munka
I start work at 9 o'clock = 9-kor kezdem a munkát
I sometimes work = Néha dolgozom
We're unemployed = Munkanélküliek vagyunk
He's looking for a job = Munkát keres
We want to find another job = Más munkát akarunk keresni

Munkahelyen
How long have you been working here? = Mióta dolgozol itt?
How many managers work there? = Hány igazgató dolgozik ott?
Is Rita working today? = Rita dolgozik ma?
Adria hasn't found a job since having school = Adria nem talált munkát, amióta elvégezte az iskolát
After working all morning, Brigit felt tired = Miután egész reggel dolgozott, Brigi fáradt volt
They won't be working in 2025 anymore = 2025-ben már nem dolgoznak
We start work at 10 o'clock = 10-kor kezdjük a munkát
We had got up early, so we felt pretty tired = Korán keltünk, ezért elég fáradtak voltunk
They have been working all day = Egész nap dolgoztak
at work = munkában, munkahelyen

must
We must talk to Bungi = Beszélnünk kell Bungival

Mutató névmás
= Demonstrative pronoun

Műveltetés
= causative
Műveltető szerkezetet akkor használunk, ha a mondat alanya a cselekvést nem saját maga végzi, hanem mással végezteti el.
A magyar ilyenkor külön igealakot, a műveltető igét, azaz at/et, tat/tet képzővel ellátott tárgyas igét használ (dolgozik - dolgoztat)
Az angol ezt műveltető szerkezettel fejezi ki: a cselekvést jelentő igén kívül műveltető igét is használ:
I: ismerjük, lényegesnek tartjuk a cselekvés végrehajtóját, ezért megnevezzük:
I/1
Alany + MAKE + a cselkvést végző személy (tárgyesetben) + cselekvő ige to nélküli főnévi igeneve + a cselekvés tárgya
I make Mr Kovács do this work = Kovács úrral végeztetem el a munkát
I/2
Alany + HAVE + a cselkvést végző személy + cselekvő ige to nélküli főnévi igeneve + a cselekvés tárgya
I've had my father repair the lock = Az apámmal csináltattam meg a zárat
I/3
Alany + GET + a cselkvést végző személy (tárgyesetben) + cselekvő ige to főnévi igenévi alakja + a cselekvés tárgya
I've got my sister to cut my hair = A nővéremmel vágattam le a hajam
II: nem nevezzük meg a cselekvés végrehajtóját, mert:
- nem tartjuk fontosnak
- nem ismerjük
- nem akarjuk
- nem szükséges, mert annyira egyértelmű a személye
II/1
Alany + HAVE + a cselekvés tárgya + a cselekvő ige 3. szótári alakja
I must have my watch repaired = Meg kell javíttatnom az órámat
II/2
Alany + GET + a cselekvés tárgya + a cselekvő ige 3. szótári alakja
I get a dress made = Csináltatok egy ruhát
Ezekben az esetekben + eszközhatározó is lehet:
I get a dress made by my sister = Csináltatok egy ruhát a nővéremmel
Nadrág
= trousers
The size 50 trousers are too big = A ötvenes nadrág túl nagy
Could they take these green trousers down an inch? = Le tudnának engedni ebből a zöld nadrágból egy ujjnyit?

nagy
= big
The size 50 trousers are too big = A ötvenes nadrág túl nagy

Nagyon
very = very much = nagyon
Mindkettő jelentése = nagyon, de:
- very- vel melléknév és határozószó értelmét módosítjuk
- very much-csal pedig igék értelmét módosítjuk

Names
= nevek
Full name = családi és utónév, teljes név
Surname = családnév, vezetéknév
Family name = családnév
Christian name = keresztnév, utónév
First name = keresztnév
Maiden name = lánykori név

Nap
The sun rises = A nap felkel
The sun sets = A nap lenyugszik

Nasals
= orrhangok

Nationalities
= nemzetiségek
A nemzetiségek nevét az országok nevéből képezzük legtöbbször -an -ese -ish toldalékkal, és ezt nagy betűvel írjuk:
Hungarian = magyar (Hungary = Magyarország)
American = amerikai (America = Amerika)
English = angol (England = Anglia)
Are you German? = Német vagy?
Yes, I am = Igen,az
Are you French? = Francia vagy?
No, I'm not = Nem, nem az
Are Tom and Betty Spanish? = Tom és Bözsi spanyolok?
No, they aren't = Nem, nem azok
They aren't from Hungary = Ők nem Magyarországról származnak
They are Italian = Ők olaszok
He's an English businessman = Ő (egy) angol üzletember

Natural logarithm
= természetes (e-alapú) logaritmus (m)

Natural number
= természetes szám (m)

-né
= Mrs
A mistress (mister nőnemű változata volt) kiejtésben megrövidült alakja:
Mrs. = missis [’mɪsɪz] férjes asszonyok neve előtt áll, mindig rövidítve (általában ponttal) írjuk, csak személy nevével együtt használjuk:
Mrs. Kovács = Kovácsné

near
= közel
to near = közeledni
near their house = házuk mellett
near here = a közelben

nearby
Is a shop nearby? = Van bolt a közelben?
Is ther a shop nearby? = Van egy bolt a közelben?

Negation
= tagadás

Negative
= tagadó

Negative pronoun
= tagadó névmás

Negative sentence
= tagadó mondat

Negative word
= tagadószó

Negyedik hatvány
= fourth power
(5 · 5 · 5 · 5) = 54 in words:
= 5 to the 4th (öt a negyediken)
= 5 to the power 4
= 5 to the fourth power

Négyzetre emelés
= squaring
(5 · 5) = 52 in words:
= 5 squared (öt a négyzeten, öt a másodikon)
= 5 to the power 2
= 5 to the second power

Neighbour
They haven't seen their neighbours yet = Még nem látták a szomszédaikat

(A főnevek) nem(e)
= Gender
friend = barát, barátnő (közös nemű)
salesperson = keresekedő (férfi is , nő is lehet)

Nemzetiségek
= Nationalities
A nemzetiségek nevét az országok nevéből képezzük legtöbbször -an -ese -ish toldalékkal, és ezt nagy betűvel írjuk:
Hungarian = magyar (Hungary = Magyarország)
American = amerikai (America = Amerika)
English = angol (England = Anglia)
Are you German? = Német vagy?
Yes, I am = Igen,az
Are you French? = Francia vagy?
No, I'm not = Nem, nem az
Are Tom and Betty Spanish? = Tom és Bözsi spanyolok?
No, they aren't = Nem, nem azok
They aren't from Hungary = Ők nem Magyarországról származnak
They are Italian = Ők olaszok
He's an English businessman = Ő (egy) angol üzletember

Neuter
= semlegesnem

Névelő
= article

Nevek
Ann = Anna
Brigit = Brigi
Eve = Éva
Tom = Tamás, Tomi
Tommy = Tomi

Névmás
= Pronoun
personal pronoun = személyes névmás
possessive pronoun = birtokos névmás
demonstrative pronoun = mutató névmás
reflexive pronoun = visszaható névmás
indefinite pronoun = határozatlan névmás

Névmások I
= Pronouns
Csoportosításuk:
- Személyes névmások
- Birtokos névmások
- Visszaható névmások
- Kölcsönös névmások
- Mutató névmások
- Kérdő névmások
- Vonatkozó névmások
- Határozatlan névmások
- Általános névmások
- (Névmásként is használt szavak)

Névmások II
Magyarban a főnév, melléknév, számnév helyettesítő szókat hívjuk névmásoknak.
példák:
Névmások Főnévi Melléknévi Számnévi
Személyes névmások én --- ---
Birtokos névmások enyém --- ---
Visszaható névmások magam --- ---
Kölcsönös névmások egymás --- ---
Mutató névmások ez ilyen ennyi
Kérdő névmások ki? milyem? mennyi?
Vonatkozó névmások aki amilyen amennyi
Határozatlan névmások valaki valamilyen valamennyi
Általános névmások akárki akármilyen akármennyi

Névszói szerkezetek
= Noun phases

névutók
Prepositions = Elöljárószók
Az angolban az elöljárószók felelnek meg a magyar:
- névutóknak: round the sun = Nap körül
- és a határozói ragoknak: in the room = szobában
Az elöljárószók -mint a nevük is mutatja- mindig megelőzik azt a névszót vagy névszói szerkezetet, amelyhez kapcsolódva állnak a mondatban, önálló jelentésük nincs

News
The news may be true = Lehet, hogy igaz a hír

Newspaper
Rita and Viki are in the newspaper = Rita és Viki benne van az újságban

next
See you next week! = Viszlát a jövő héten!

next to
= szomszédságában, (mellett)
next to the bedroom = a hálószoba mellett

Nickel
USA:
$1 (dollár) = 100 ¢ (cents)
1 dollar are equal to 100 cents
(1 dollár = 100 cent)
Pénzérnék:
Penny worth 1 cent (penny = egycentes)
Nickel worth 5 cents (nickel = ötcentes)
Dime worth 10 cents (dime = tízcentes)
Quarter worth 25 cents (quarter = 25 centes)
Half, Half Dollar worth 50 cents (half-dollar = ötvencentes)

NIST
= National Institute of Standards and Technology
= Egyesült Államok Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézete

NOAA
= National Oceanic and Atmospheric Administration U.S.
= amerikai Nemzeti Óceán - és Légkör kutatási hivatal

Nobody
= senki
mellette az ige állítő alakban van:
Nobody is swimming in their swimming-pool = Senki sem úszik az úszómedencéjükben
There is nobody in this shop = Senki sincs ebben a boltban

Nominative
= alanyeset

Non-Count Nouns
= megszámlálhatatlan főnevek (csak egyes számú alakjuk van)

Non-Defining Relative Clause
= bővítő értelmű jelzői mellékmondat
= kiegészítő értelmű jelzői mellékmondat
Bővítő v kiegészítő értelmű jelzői mellékmondatnak hívjuk a jelzett szóról önálló közlést nem tartalmazót, amely így lényegi értelmi változás nélkül elhagyható (itt a who, which vonatkozó névmást használhatjuk, a that vonatkozó névmást nem)
(non-defining clause→ mert csak bővíti, kiegészíti a mondanivalónkat)

Notes
= megjegyzések, jegyzetek

Noun of action
= cselekvő főnév

Noun phases
= névszói szerkezetek

Noun-noun
= főnév-főnév
Sokszor használunk főnevet egy másik főnév előtt melléknévként:
- egybeírva: bathroom (fürdőszoba)
- kötőjellel: dining-room (ebédlő)
- külön írva: gold watch (aranyóra)

Nouns
= főnevek

Nouns formed verbs
= igéből képzett főnevek

Now
= most

Nőnem
= Feminine

Nucleus
= atommag (f)

Nulla
= zero = nought = cipher = nil = ...
A nullát többféleképpen mondhatjuk (a szövegkörnyezettől függően):
hőmérséklet:
- It's zero (centigrade) = 0 (celsius) fok van
- It's seven degrees below zero = -7oC
telefonszám:
- 357 5084 = three - five- seven - five- oh - eight - four
- 290 5773 = two - nine - o (betű) - five - double seven - three
tizedes számok:
0.5 = nought point five = nulla egész öt tized
0.9 = oh point nine
időpont:
- nineteen oh four = 1904
sport:
- two-nil = 2:0
- three-nil = 3:0
He is a mere chiper = Ő egy nagy nulla
Nullára visszaállítás: setting to zero

Number
= szám
Az igealakok mutatják a számot:
Singular = Egyes
Plural = Többes ..

Number (prefixes)
A szótő elé tett "szám" előképzők (= prefixes) módosítják annak alapjelentését, új szót alkotva:
bi- kettő(s)
demi- fél
di- két(szeresen)
mono- egy
multi- sok
poly- sok
semi- fél
tri- három
uni- egy(ség)
pl: bicycle, dioxide, monotone, unisex, ...
(Sok előképző görög vagy latin eredetű)

Numbers
= Számok (m)

Numeral
= számnév

Numerikus jel
= Hashmark
= kettőskereszt
= #
Nyaralás
= Holiday
They were on holiday = Nyaralni voltak
What was the weather like? = Milyen volt az idő?
Did you spend your holidays abroad? = Külföldön töltöttétek a szabadságotokat?
They travelled to Hungary and Austria = Magyarországra és Ausztriába utaztak
They finally decided on a holiday in Hungary = Végül a magyarországi nyaralás mellett döntöttek
Where did you stay? = Hol szálltatok meg?
The food was very good and cheap = Az étel nagyon jó és olcsó volt

Nyelv
What language do they learn? = Milyen nyelven tanulnak?
What language do you speak? = Milyen nyelven beszélsz?
What language do they write? = Milyen nyelven írnak?
What language do you know? = Milyen nyelven tudsz?

Nyelv(tan)
= Grammar
Grammar overview = Nyelvtani összefoglaló
Numerals and Dates = Számnevek és dátumok
Read the following text = Olvassa el a következő szöveget!
Translate the following text = Fordítsa le a következő szöveget!
Cover the text = Takarja le a szöveget!
Write a short description of the house you live in = Írd le röviden a házat, amelyben laksz!
a lesson at the School = egy óra az iskolában ..
Today we'll talk about the seasons = Ma az évszakokról fogunk beszélgetni
Divide the year into the four seasons = Oszd fel az évet négy évszakra
Can you tell us the names of the twelve months? = Meg tudod mondani nekünk a 12 hónap nevét?
from English into Hungarian = angolról magyarra

Nyelvtani nem
= Genus

Nyelvtudomány
= Linguistic
Linguistic expressions = Nyelvtani szakkifejezések
Forming possessive structure = Birtokos szerkezet képzése
"thought externalizes itself in language" = "gondolat a nyelven keresztül nyer kifejezést"
" = these are called "quotation marks" = ezeket "idézőjel"-nek hívjuk
Plural ending = A többes szám jele
Singular after numerals = Számnév után egyes szám
Past tense in the first person singular = Múlt idő az egyes szám első személyében
Indefinite conjugation for regular verbs = Szabályos igék határozatlan ragozása
Regular verbs without connecting vowel = Szabályos igék kötőhang nélkül
Which word matches the verb? = Melyik szó illik az igéhez?
Modals verbs = Segédigék
Word order in questions and negations = Kérdő és tagadó szórend
The verb to be = A van létige (lenni)
The verb be in all tenses = A létige minden igeidőben
sign of the verbal tense = igeidő jele

Nyílt szótag
= magánhangzóra végződő szótag
pl: five

Nyitó kapcsos zárójel
= {
= Opening brace (m)

Nyomatékosító névmás
= Emphatic pronoun
A visszaható és a nyomatékosító névmások alaktani szempontból egyformák:
E1: myself = (én) magam
E2: yourself = (te) magad
E3: himself, herself, itself = (ő) maga
TSZ1: ourselves = (mi) magunk
TSZ2: yourselves = (ti) magatok
TSZ3: themselves = (ők) maguk
A nyomatékosító névmás -leggyakrabban- az alanyt kiemeli (nyomatékosítja):
She bought the computer herself = Ő maga vette meg a számítógépet

Nyomtató
There is no printer in the office = Az irodában nincs nyomtató
The printer is not in the kitchen but in the office = A nyomtató nem a konyhában van, hanem az irodában
Object
= tárgy
Direct object = tárgy
Definite object = határozott tárgy
Indefinite object = határozatlan tárgy

Objective
= tárgyeset

Oblique cone
= ferde kúp (m)

Oblique prism
= ferde hasáb (m)

Obtuse angle
= tompa szög (m)

O'clock
= köznyelvben időpont megjelölésére használjuk:
Let's meet at 4 o'clock. (Találkozzunk négykor.)
Let's meet at four. (Találkozzunk négykor.)

of
elöljárószó, erős alakja[ɔv], gyenge alakja[əv], [v]
- of-szerkezettel birtokviszont fejezünk ki
- részt is jelenthet (részhalmazt):
a cup of tea = egy csésze tea (teából egy csészényi)

of-szerkezet
Angolban a birtokviszonyt kétféle szerkezettel fejezzük ki:
- I ragos birtokos esettel
- II of-szerkezettel
ragos birtokos esetnél a főnévhez 's rag járul
the girl's flat = a lány(nak a) lakása
többes számukat -s jellel képző főnevekhez nem teszünk még egy 's birtokos ragot, hanem csak hiányjellel jelöljük:
the girls' houses = a lányok(nak a) házai
Ezt áltlában akkor használjuk, ha a birtokos élőlény
of - szerkezetnél a magyartól eltérően elől áll a birtokot jelző szó, és utánna a birtokost jelző
the streets of the city = a város(nak az) utcái
Az of szerkezetet általában akkor használjuk, ha a birtokos élettelen dolog, de használhatjuk élőlényeknél is (pl kettős birtokviszony esetén így a kettőt váltva használhatjuk)
- III részt is jelenthet
a cup of tea = egy csésze tea
(= teából egy csészényi) (...nek a részhalmaza)

off
= valahonnan lefelé irányuló mozgás
The actor jumped off the table = A színész lelugrott az asztalról

Office
= iroda
CEO = Chief Executive Officer = Vezérigazgató
headmistress = igazgatónő
secretary = titkárnő
Victoria, the manageress of the company, was not in her office = Viktória -a cég igazgatónője- nem volt az irodájában..
We're often in the office until late at night = Gyakran még késő este is az irodában ülünk
It is important because they often have video conferences = Ez azért fontos, mert gyakran van videokonferenciájuk

offshore
= tengeri olajfúrás
= parttól távoli

Often
= gyakran
We're often in the office until late at night = Gyakran még késő este is az irodában ülünk
How often does she play basketball? = Milyen gyakran kosárlabdázik?
often enough = elég gyakran
how often? = milyen gyakran?, hányszor?

Oil
price of oil = olajár
Oil prices are at 70 USD/barrel= Olaj ára hordónkénti 70 $

Okos
= Clever
You are clever = Okos vagy
Viki says (about me) that I am clever = Viki azt mondja (rólam), hogy okos vagyok

Okostelefon
= smartphone
country code = külföldi hívószám
area code = körzeti hívószám
extension = mellék
business call = üzleti hívás
directory enquiries = tudakozó
engaged = foglalt
message = üzenet
missed call = nem fogadott hívás
mobile phone charger = mobiltelefon töltő
operator = telefonkezelő
Those smartphones are not secure, Viki said = Azok a telefonok nem biztonságosak, mondta Viki
Viki said she found the Malware hidden in the code of a smartphone app = Viki mondta megtalálta a kártékony szoftvert egy okostelefon alkalmazás kódjába rejtve ..
Tom is designing a new app for smartphones with his girlfriend = Tom egy okostelefon alkalmazást csinál a barátnőjével
I was going to buy that smartphone = Éppen készültem megvenni azt az okostelefont
Has Tom got a smartphone? = Van Tomnak okostelefonja?
Yes he has = Igen van
No, he hasn't = Nem, nincs
I've got a smartphone in my hand = Okostelefon van a kezemben

olyan ..., mint
Az alapfokú hasonlítás állító mondatban az as (= olyan) hasonlítószóval és az as (= mint) kötőszóval történik:
Betty is as pretty as Annie (Bözsi olyan csinos, mint Anikó)
Ennek tagadásakor az első as szó helyett not so (= nem olyan) van:
Betty is not so pretty as Annie (Bözsi nem olyan csinos, mint Anikó)

On
- → napok neve előtt:
on Monday = hétfőn
on Monday morning = hétfő reggel
on Tuesday afternoon = kedd délután
on Saturday evening = szombat este
on Sunday night = vasárnap éjjel
on holiday = szabadságon
on foot = gyalog
on a bus = buszon
on the left = balra, bal oldalon
on the floor = a padlón
on the top of ... = a ... tetején
on a mountain = a hegyen
- on + inges alak:
on getting home = hazaéréskor
- vminek a felületén
on the table = az asztalon
on the wall = a falon
We are planning to go on holiday in July = Júliusban szabadságra akarunk menni

One
one's own house = valakinek a saját háza
one of ... = egyike vminek
One can buy nice suits = Az ember szép öltönyöket vehet

One more
One more = Még egy
Two more = Még két
One more question = Még egy kérdést

one - ones
= főnévhelyettesítő névmások
Ha egy mondatban -vagy egymást követő mondatokban- jelzett szóként egy főnév többször előfordulna más - más jelző után, akkor az ismétlés elkerülésére a főnév helyett a one -többes számban a ones- névmás áll (a magyar ilyenkor a jelzett szót elhagyhatja)
In the office I see a black computer and a green one = Az irodában látok egy fekete számítógépet és egy zöldet
(Másként: one-ones előzőleg már említett megszámlálható főnevet helyettesít: melléknév, (sor)számnév vagy mutató névmás (this one, those ones, ...) után ..)
- one's own house = valakinek a saját háza

one-to-one mapping
kölcsönösen egyértelmű leképezés (m)

only
It's only quarter past nine = Még csak negyed tíz van
This car park is for customers only = Parkoló csak vásárlóknak!
Only a kilo = Csak egy kiló

onto
= valaminek a felületére irányuló mozgás
The actor jumped onto the table = A színész felugrott az asztalra

Opening brace
= {
= nyitó kapcsos zárójel (m)

Operate
= működni
operated by electricity = elektromos meghajtású

Opposite
= valamivel szemben
opposite the dress shop = a ruhabolttal szemben
The shop is opposite the bank = Az üzlet a bankkal szemben van

or
= vagy (kötőszó)

Óra I
tárgy:
Watch = karóra
Clock = (a többi órafajta:) falióra, ébresztőóra, ...
idő:
O'clock = köznyelvben időpontra:
Let's meet at 4 o'clock. (Találkozzunk négykor.)
Let's meet at four. (Találkozzunk négykor.)
Hour = hivatalos nyelvben 60 perc:
It is 4 hours GMT. (Greenwich-i idő szerint 4 óra van.)
GMT = Greenwich Mean Time
Hány óra van?
= What time is it?
= What's the time?
Lesson = tanítási óra:
One lesson is 45 minutes. (Egy tanítási óra az 45 perc.)

Óra II
= Idő kifejezése
What time is it? = Hány óra van?
What is the time? = Mennyi az idő?
Kérdésekre a válaszunk:
- egész órák esetén
- az óra tört részeinél
Egész órák esetén: tőszámnév + o'clock
- It is ten o'clock = Tíz óra (van)
- It is elven = Tizenegy óra (az o'clock sokszor elmarad)
Az óra tört részei:
- az óra első felében
- az óra második felében
Az óra első felében az előző órához viszonyítva adjuk meg az elmúlt perceket:
- It is seven minutes past five = Öt óra múlt hét perccel (Öt óra hét perc)
- It is twenty-five (minutes) past nine = 9 óra múlt 25 perccel (9 óra 25 perc, 5 perc múlva fél tíz) A minutes szó elmaradhat, ha a percek száma öttel osztható
- It is a quarter past nine = Negyed tíz
- It is half past five = Fél hat
Az óra második felében azt mondjuk meg, hogy hány perc van a következő órához:
- It is three minutes to five = Három perc múlva öt óra
- It is twenty (minutes) to ten = Húsz perc múlva tíz óra (Öt perc múlva háromnegyed tíz)
- It is quarter to ten = Háromnegyed tíz
Más kifejezések:
- eight o' clock in the morning = 8oo
- (a) quarter of nine = háromnegyed kilenc
- seven p.m. = 19oo
Digitális órák + menetrendek:
- five thirty-two = 532
- eleven hundred hours = 11oo
- seventeen (hundred) hours = 17oo
- nineteen oh four = 1904
At what time? = (Hány órakor?) kérdésre válaszolva is ugyanezek a szabályok:
At a quarter of twelve = Háromnegyed tizenkettőkor
(Az o'clock eredetileg of clock volt)

Ordinals
= sorszámnevek

Ordinary verbs
= általános igék

Orrhangok
= Nasals

Országok
= Countries
Hungary = Magyarország
America = Amerika
England = Anglia
Where are you from? = Honnan jöttél?
I'm from Germany = Németországból
Is Betty from France? = Bözsi Franciaországból jött?
No, she isn't = Nem, nem onnan
Are Tom and Mira from Spain? = Tom és Mira Spanyolországból jöttek?
No, they aren't, they are from Italy = Nem, nem onnan, hanem Olaszországból

Országok és népek
America = Amerika
American = amerikai
Austria = Ausztria
Austrian = osztrák
Belgium = Belgium
Belgian = belga
Britain = Britannia
British = brit
England = Anglia
China = Kína
Chinese = kínai, (kínaiul)
Dutch = holland, hollandul
Dutchman = holland férfi
Dutchwoman = holland nő
France = Franciaország
French = francia, franciául
Germany = Németország
German = német, németül
Greece = Görögország
Greek = görög,görögül
Hungary = Magyarország
Italy = Olaszország
Italian = olasz, olaszul
Japan = Japán
Japanese = japán, (japánul)
Netherlands = Hollandia
Russia = Oroszország
Russian = orosz, oroszul

OS
= Operating System
= Operációs rendszer

Osztályzatok
= marks
excellent = 5 = jeles
good = 4 = jó
satisfactory = 3 = közepes
pass = 2 = elégséges
fail = 1 = elégtelen

Osztandó
= Dividend (m)

Osztás
= Division (m)
42 : 7 = 6
Seven goes into forty-two six times.
(Seven into forty-two goes six times.)
Forty-two divided by seven equals six.
45 : 7 = 6
(+3)
Seven goes into forty-two six times
(and three over).
(with a remainder of 3)

Osztásjel
= Slash (m)
= /

Osztó
= Divisor (m)

OTT
= Over-the-Top
= internetes műsorszórás

Otthon
= Home
spare bedroom = vendégszoba
sitting-room = nappali szoba
living-room = nappali szoba
central heating = központi fűtés
boiler room = kazánház
well-equipped = jól felszerelt
Have you got new furniture? = Új bútorotok van?
Your spare bedroom looks great = Nagyon jól néz ki a vendégszobátok
wall-unit = szekrénysor
bedroom furniture = hálószobabútor
linen closets = fehérneműs szekrények
There is their children's room there = Ott van a gyerekeik szobája
at the Pinter's = Pintéréknél, Pintérék házában
Brigida and Mira are in Mira's house now = Brigitta és Mira most Mira házában vannak
Where is her house? = Hol van a háza?
Adria lives here = Adria itt lakik
The house will be built = A ház fel fog épülni
The house has been built = Felépült a ház
And where do we sleep? = És hol alszunk?
Come into the bedroom with me = Gyere velem a hálószobába
The bed are not new = Az ágy nem új
mattresses = matracok
What a nice room! = Milyen szép helyiség!
This is my bedroom = Ez a hálószobám
fitted carpet = padlószőnyeg
at home = otthon
she is out = nincs otthon, elment
housing = lakáshelyzet
flying freehold = öröklakás
We live in a flat = Egy lakásban lakunk
They are looking for a house = Családi házat keresnek
The house is 50 years old = A ház 50 éves
All rooms have central heating = Mindegyik helyiségben központi fűtés van
real assets = ingatlan vagyon
That is a housing estate = Az egy lakótelep
We live by the sea = A tenger mellett lakunk
Have you a garden? = Van kertetek?
How many of you are there at home? = Hányan vagytok otthon?
There are three of us = Hárman vagyunk

ought to
= kellene, illene, kötelesség
They ought to see it = Ezt látniuk kellene

Ounce
= oz. (súlymérték rövidítése)
= uncia
= 0,02835 kg
Hogyan válthatjuk át a unciát kilogrammá? = How to convert ounces to kilograms?
1 oz = 0.02835 kg (1 ounce is equal to 0.02835 kilogram)
m[kg] = m[oz] x 0.02835
The mass (m) in kilograms (kg) is equal to the mass (m) in ounces (oz) times 0.02835
(kg-ban a tömeget úgy kapom meg, ha a unciában megadott tömeget szorzom 0,02835-tal)
Pl:
Convert 20 oz to kilogram (Váltsuk át a 20 unciát kilogrammá):
m[kg] = 20[oz] x 0.02835 = 0.567 [kg]
(20 uncia (x0,02835) = 0,567 kg-nak felel meg)

out of
= kifelé irányuló mozgás
They went out of the shop = Kimentek az üzletből

outside
= épületen kívül
Let's meet outside the shop = Az üzleten kívül találkozzunk

Over there
= ott (amott, ott szemben)
Who's that girl over there? = Ki az a lány ott?

Own
They own a company = Van egy cégük

Oxonian
= oxfordi diák
Önálló birtokos névmás
= Possessive Pronoun
Birtokos névmások:
Az angolban a birtokviszonyt névmásokkal kétféleképpen fejezhetjük ki:
- birtokos jelzős névmási szerkezettel
- önálló birtokos névmási szerkezettel
Önálló birtokos névmás(i szerkezet)
A birtokos névmást önállóan is használhatjuk, amely ekkor felel meg a magyar birtokos névmásnak. Az egyes szám első személyű alak kivételével - s raggal a jelzői birtokos névmás alakjaiból képezzük:
E1: mine = az enyém, az enyéim, az enyémek
E2: yours = a tied, a tieid, az öné, az önéi, a magáé, a magáéi
E3: his(hímnemű), hers(nőnemű), its(semleges nemű) = az övé, az övéi
TSZ1: ours = a mienk, a mieink
TSZ2: yours = a tietek, a tieitek, az önöké, az önökéi, a maguké, a magukéi
TSZ3: theirs = az ővék, az övéik
This car is mine = Ez az autó az enyém

Önálló munka
= Activity

Önéletrajz
= CV
= curriculum vitae

Összeadás
= Addition (m)
7 + 9 = 16
Seven and nine are sixteen.
Seven plus nine equals sixteen.
7 + 9 = ?
How many are seven and nine?
What's seven and nine?

Összehasonlítás
= Comparison

Összetett főnévi igenevek
= Compound verbal nouns
A főnév mindig egyes számban áll, és legtöbbször kötőjel van közöttük pl:
water-skiing = vízisiel

(Mellérendelő) összetett mondat
= Compound sentence

Összetett szó
= Compound word
Page experience
= felhasználói élmény (i)

Paint
They will have the house painted = Ki fogják festetni a házat (nem lényeges, hogy kivel)

Pályaudvar(on)
= (At the )Station
Railway station = vasútállomás
Track number = vágányszám
Stairs = lépcső
Escalator = mozgólépcső
Elevator = lift
When is the next train to Budapest(, please)? = Mikor van a legközelebbi vonat Budapestre?
At 7.29 (seven twenty-nine) = 7.29-kor
train to Budapest = budapesti vonat
A ticket to Budapest(, please) = Egy jegyet kérek Budapestre
This is the first train to Budapest = Ez az első vonat Budapestre
There's one at 4.15 and another at 4.45 = Van egy 4.15-kor, és egy másik 4.45-kor
Excuse me, is this the train to Budapest? = Bocsánat, ez a budapesti vonat?
eastbound platform = kelet felé haladó vágány
Is this the right platform for the 11.02 to Budapest? = Erről a vágányról indul a 11,25-ös budapesti vonat?
Yes, it is. But the train's late = Igen, de késik a vonat
How long will they have to wait? = Mennyi ideig kell várniuk?
About an hour = Kb. egy órát
They expect us to arrive at nine = Kilencre várják, hogy megérkezzünk
If we leave before nine, we'll catch the train = Ha kilenc előtt elindulunk, elérjük a vonatot..
She arrived on Friday = Pénteken érkezett
Had they already arrived when you got to the station? = Megérkeztek már, amikor kiértél az állomásra?
We have been waiting for you since one o'clock = Egy óra óta várunk
Have you found them? = Megtaláltad őket?
P+R car park = P+R parkoló

Paper
= papír, újság
to paper = tapétázni
a sheet of paper = egy ív papír

Pár
a pair = egy pár
a pair of trousers = nadrág
a pair of gloves = egy pár kesztyű
We want to buy a pair of trousers, a pair of gloves and a blouse = Egy nadrágot, egy pár kesztyűt és egy blúzt akarunk venni

Paragraph
= bekezdés jele (m)

Párbeszéd
= Dialogue

Parentheses
= Zárójelek
= Brackets
A zárójelek fajtái:
- ( ): kerek zárójel: round brackets, parentheses
- [ ]: szögletes zárójel: square brackets, brackets
- { }: kapcsos zárójel: brace brackets, curly brackets
- < >: csúcsos (hegyes) zárójel: angle brackets

Parentheses
= ( )
= kerek zárójel
Általában kommentárra, magyarázatra, ... használjuk (,ekkor a vesszőhöz hasonló a szerepe)

Páros
= Even
715930 is an ever number = 715930 páros szám
Ther are as many even numbers as there are numbers = Ugynannyi páros szám van, amennyi egész
Say an even number = Mondj egy páros számot

Participle
= Melléknévi igenév
(Participle = igéből képzett melléknevek a melléknévi és határozói igenevek)
A participle igéből képzett melléknév, (képzése: igető + ing = az ige első szótári alakja + ing képző) melléknévi és igei jellege is lehetséges
Igei természetét mutatja pl:
- összetett igealakokat képezhetünk vele
- lehet tárgya is
- eseményleírásra alkalmas
Melléknévi (névszói) jellegét mutatja pl:
- teljes melléknévi jelentést vehet fel
- jelzői szerepe
Ing képzővel képezzük:
- reading = olvasó
- rolling stones = gördülő kövek (nyughatatlan emberek)
Aktív alakjait bármely igéből, a passzívokat csak tárgyas igékből képezhetjük
Aktív alakjai:
- present: seeing
- perfect: having seen
- past: ---
Passzív alakjai:
- present: being seen
- perfect: having been seen
- past: seen

Party
What are they going to wear at the party? = Mitfognak (terveznek) felvenni a bulira?
We went to the party at Ödön's invitation = Ödön meghívására mentünk el a bulira
They enjoyed the party very much indeed = Igazán nagyon élvezték a bulit

passive-active
= szenvedő-cselekvő

Passive Voice
= Szenvedő szerkezet
Aktív mondat:
Betty writes the letter = Bözsi levelet ír
Passzív megfelelője:
The letter is written by Betty = A levél Bözsi által van írva
A passzív (szevedő) mondat állímánya szenvedő alakban van, az alany elszenvedi az állítmánnyal kifejezett cselekvést
A szenvedő igealak (is written) a to be igének a megfelelő alkjából + főige múlt idejű melléknévi igenevéből áll
Tehát a mondat aktívból passzívba alakításakor:
- az állítmány a helyén marad, de szenvedő igealakká alakítjuk át
- a tárgy lesz az alany, így előre kerül
- az alany kerül a tárgy helyére, és eléje kerül a by (által) elöljárószó
A szenvedő szerkezetet, akkor használjuk, ha a cselekvés végrehajtójának a személye:
- nem fontos
- nem ismert
- nem akarjuk megnevezni
- egyértelmű, félre nem érthető
a mondat tárgya a fontos, ilyenkor a nyelv arra törekszik, hogy az kerüljön a mondat elejére, az legyen az alany:
This article has to be translated = Ezt a cikket le kell fordítani (nem érdekes, hogy ki csinálja)
The hause has been built at last = A házat végre felépítették (nem érdekes, hogy ki, lényeg, hogy végre lehet már beköltözni)
Általában cselekvő igealakkal fordítjuk, de a magyar is elég sokszor használ szenvedő szerkezetet (ezt germanizmusnak szoktuk hívni):
- a hús jól meg van sütve
- Bözsi szépen le van barnulva
- az eredmény kihirdettetik
- az ágy be van vetve
- az állatok meg lettek etetve
- az asztal meg van terítve (The table is set)
- a növény meg lett locsolva (The plant has been watered)

Past Actions
= múltbeli cselekvés

Past Conditional
= Feltételes mód múlt ideje

Past Participle
= ige 3. szótári alakja
= múlt idejű melléknévi igenév
A múlt idejű melléknévi igenév az ige harmadik szótári alakja:
- szabályos képzése esetén a szótárak nem jelzik külön, a Past Tense-szel egyezően -ed jellel képezzük:
call - called - called
- rendhagyó képzése is a Past Tense-hez hasonlóan alakváltoztatással történik, ezt a szótárak jelzik

Past Perfect Tense
= Befejezett múlt idő
Két múltbéli cselekvés közül az előbb történtet -a már korábban befejezettet- a befejezett múlt idővel fejezzük ki, ez az igealak két részből áll:
to have igének, mint segédigének a Past Tense
+ a főige múlt idejű melléknévi igenevéből (= Past Participle = ige harmadik szótári alakja), és ezt képezhetjük:
- szabályosan -ed jellel: to call - called
- rendhagyóan (= az ige harmadik szótári alakja): to meet - met
Magyarra múlt idővel fordítjuk:
I had called = hívtam
I had met = találkoztam

Past Tense
= ige 2. szótári alakja
ha rendhagyó az ige, ha nem (azaz szabályosan képzi a Past Tense-ét), akkor a szótárak ezt nem jelzik külön

Past Tense
= Múlt idő
kétféleképpen képezzük:
szabályosan és rendhagyóan:
- szabályosan: -ed jellel képezzük
I received = megkaptam
(a legtöbb ige így képzi)
- rendhagyóan: ekkor valamilyen alakváltoztatással, ami (Past Tense) az ige második szótári alakja (ha szabályos a képzés, azt a szótárak nem jelzik)
(Infinitive: to eat) Past Tense: ate (=ettem)
(Infinitive: to run) Past Tense: ran (=futottam)
Magyarra múlt idővel fordítjuk, az általános jelen időhöz hasonló jelentésű cselekvések kifejezésére használjuk (nem a cselekvés "folyamat(osság)a" érdekes)

Pay
= fizetés
35 ¢ (cents) = thirty-five
$7.45 = seven forty-five
70, 70 p(ence) = seventy
£6.50 = six pounds fifty
That will be nineteen pounds thirty = 19 font 30 penny lesz
Here's twelve pounds = Tessék 20 font
I'd like to change (Hungarian) forints to pounds = Forintot szeretnék fontra váltani
Do you aaccept forints? = Forintot elfogadnak?
It is one penny = Ez egy penni
This is eleven pounds = Ez 11 font
six pounds seventy = hat font hetven
It costs nineteen pounds = Tizenkilenc fontba kerül
Let's call it twenty pounds = 20 fontból kérek vissza
They cost one thousand one hundred and fifty pounds = Azok ezeregyszázötven fontba kerülnek
Could you change a twenty-pound note for me? = Fel tud váltani egy húszast?
Can you give back from a twenty-pound banknote? = Vissza tud adni adni egy húszfontos bankjegyből?
I'd like small change = Aprópénzt kérek
Haven't you got small change? = Nincs aprópénze?
A twenty and eight tens, please = Egy húszfontost és nyolc tízfontost kérek
means of payment = fizetőeszköz
Betty had no money last Monday = Bözsinek nem volt pénze múlt hétfőn

Példa
= Example

Pénz
USA:
$1 (dollár) = 100 ¢ (cents)
1 dollar are equal to 100 cents
(1 dollár = 100 cent)
Pénzérnék:
Penny worth 1 cent (penny = egycentes)
Nickel worth 5 cents (nickel = ötcentes)
Dime worth 10 cents (dime = tízcentes)
Quarter worth 25 cents (quarter = 25 centes)
Half, Half Dollar worth 50 cents (half-dollar = ötvencentes)

Pénz
= money
a lot of money = sok pénz
But it'll cost a lot of money = De sokba fog kerülni
How much money have you got? = Mennyi pénzed van?
Have they enough money? = Van elég pénzük?
They haven't enough money = Nincs elég pénzük

People
How many people do you know there? = Hány embert ismersz ott?

Percent sign
= százalék jel
= % (m)

Perhaps
Perhaps she isn't coming = Talán nem jön

Period
= Pont
Period:
- általában ponttal jelezzük a rövidítések végét:
etc. = et cetera
- ponttal jelezzük az egész szám és a tört határát a tizedes törteknél:
21.32 = twenty-one point thirty-two

Person
= személy
Az igealakok mutatják a személyt:
1st = Első
2nd = Második
3rd = Harmadik ..

Personal Pronouns I
= személyes névmások
Alany eset:
E1: I = én
E2: you = te, ön, maga
E3: he = ő (hímnemű), she = ő (nőnemű), it = az, ő (semleges nemű)
TSZ1: we = mi
TSZ2: you = ti, önök, maguk
TSZ3: they = ők, azok
Tárgy eset (függőeset):
E1: me = engem
E2: you = téged, önt, magát
E3: him = őt (hímnemű), her = őt (nőnemű), it = azt, őt (semleges nemű)
TSZ1: us = minket
TSZ2: you = titeket, önöket, magukat
TSZ3: them = őket, azokat

Phone
= hívni
Phone me this evening = Hívj fel ma este!
(I'll be at home = Otthon/itthon leszek)

Phonetic symbol
= fonetikai jel

Phonetik
= Hangtan

Phrasal verb
= vonzatos ige

Phrase
= kifejezés
= szókapcsolat

Physical quantaty
= fizikai mennyiség (f)

Physics
= fizika (f)

Pihenő
spare time = szabadidő
he is out = nincs otthon, elment
to rest oneself = kipihenni magát
Have a warm bath! = Végy egy meleg fürdőt!
I'm sitting at home and watching TV = Itthon ülök és tévét nézek
He went on leave yesterday = Tegnap szabadságra ment

Pint
= pt. (űrmérték rövidítése)
= 0,568 liter (NBr: birodalmi pint, imperial pint)
= 0,473 liter (US: liquid pint)
Mindegyiknek azonos az átváltása:
1 pint = 4 gill
1 quart = 2 pint
1 gallon = 8 pint
1 scottish pint = 3 imperial pints (1 skót pint az 3 angol pinttel egyenlő)

Place Adverb
= Helyhatározó
(kérdőszavai = hol? hová? honnan?)..

Planet
=
terrestrial planet = föld típusú bolygó

Play
= játék, játszik
playing = játszik, játszás
play along = együtt játszanak
They are playing = Játszanak
Who's playing? = Ki játszik?
The children are playing = A gyerekek játszanak

Plosives
= zárhangok

Plural
= többes szám

Plural ending
= többes szám jele

p.m.
= p.m. [’pi: ’em] = a latin post meridiem rövidítése = délután

PMP
= Project Management Professional
= Profi (hivatásos) projektmenedzser

PNAS
= Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
= amerikai Nemzeti Tudományos Akadémia folyóirata

Point
point of view = szempont
points of view = szempontok (alapszót TSZ-ba)

Pont
= Full stop
= Period
Full stop: mondatvégi írásjel:
- angol kijelentő mondat végén mindig
- felszólító mondat végén általában
pont van (,amit beszédben hosszabb szünettel jelzünk)
I received your application. = Megkaptam a pályázatát.
Period:
- általában ponttal jelezzük a rövidítések végét:
etc. = et cetera
- ponttal jelezzük az egész szám és a tört határát a tizedes törteknél:
21.32 = twenty-one point thirty-two

Pont
= Dot (m)

Pontosvessző
= Semicolon (m)

Positive
= alapfok

Positive sentence
= Kijelentő mondat

Possessive
= birtokos (eset)

Possessive Adjective
= birtokos jelző(i névmás)
Birtokos névmások:
Az angolban a birtokviszonyt névmásokkal kétféleképpen fejezhetjük ki:
- birtokos jelzős névmási szerkezettel
- önálló birtokos névmási szerkezettel
Birtokos jelző(s névmási szerkezet)
E1: my = az én ...-m
E2: your = a te ...-d, az ön ...-a, -e, -ja, je, a maga ...
E3: his(hímnemű), her(nőnemű), its(semleges nemű) = az ő ...-a, -e, -ja, -je
TSZ1: our = a mi ...-nk
TSZ2: your = a ti ...-tok, -tek, -tök, az önök, a maguk ...
TSZ3: their = az ő ...-uk, -ük, -juk, -jük
This is my car = Ez az én autóm

Possessive case
= birtokos eset

Possessive ending
= birtokos személyjel

Possessive Pronoun
= önálló birtokos névmás
Birtokos névmások:
Az angolban a birtokviszonyt névmásokkal kétféleképpen fejezhetjük ki:
- birtokos jelzős névmási szerkezettel
- önálló birtokos névmási szerkezettel
Önálló birtokos névmás(i szerkezet)
A birtokos névmást önállóan is használhatjuk, amely ekkor felel meg a magyar birtokos névmásnak. Az egyes szám első személyű alak kivételével - s raggal a jelzői birtokos névmás alakjaiból képezzük:
E1: mine = az enyém, az enyéim, az enyémek
E2: yours = a tied, a tieid, az öné, az önéi, a magáé, a magáéi
E3: his(hímnemű), hers(nőnemű), its(semleges nemű) = az övé, az övéi
TSZ1: ours = a mienk, a mieink
TSZ2: yours = a tietek, a tieitek, az önöké, az önökéi, a maguké, a magukéi
TSZ3: theirs = az ővék, az övéik
This car is mine = Ez az autó az enyém

Possessive structure
= birtokos szerkezet

Post office
at the post office = a postahivatalban, a postán
Where can they get some stamps? = Bélyegeket hol kaphatnak?
And where can we get some picture postcards? = És képeslapokat hol kaphatunk?
Try the post office over there = Próbálja meg amott, a postán!
Is the post office near here? = Van itt posta a közelben?

Postfix
= képző(t hozzátesz a szóhoz)

Pound
= lb. (súlymérték rövidítése)
= font
= 0,4536 kg
Hogyan válthatjuk át a font-ot kilogrammá? = How to convert pounds to kilograms?
1 lb = 0.4536 kg (1 pound is equal to 0.4536 kilogram)
m[kg] = m[lb] x 0.4536
The mass (m) in kilograms (kg) is equal to the mass (m) in pounds (lb) times 0.4536
(kg-ban a tömeget úgy kapom meg, ha a font-ban megadott tömeget szorzom 0,4536-tal)
Pl:
Convert 10 lb to kilograms (Váltsuk át a 10 font-ot kilogrammá):
m[kg] = 10[lb] x 0.4536 = 4.536 [kg]
(10 font (x0,4536) = 4,536 kg-nak felel meg)

Pound
= angol font
= font (sterling)
£ (pound, font) = 100 (new) p(ence)
Coins: 1p, 2p, 5p, 10p, 20p, 50p, £1, £2
(Hagyományos:
1 pound = 20 shillings
1 shilling = 12 pence
1 pound = 20 shillings = 240 pence
(there were 12 pennies in a shilling and 20 shillings (240 pennies) in a pound))

Power
= hatvány (m)
Hatványozás elnevezései:
72
7 → base (= alap)
2 → exponent (= kitevő, hatványkitevő) vagy
→ index (= kitevő, hatványkitevő) vagy
→ power (= hatvány(a), kitevő)

kérdőszavai: mit csinál?, mit cselekszik?, mi történik?

Phrases
= kifejezések

Predicative
= állítmányi

Prefix
= igekötő

Prefix
= előtag, prefixum (m)

Prefixes
= előképzők

(Number) Prefixes
A szótő elé tett "szám" előképzők (= prefixes) módosítják annak alapjelentését, új szót alkotva:
bi- kettő(s)
demi- fél
di- két(szeresen)
mono- egy
multi- sok
poly- sok
semi- fél
tri- három
uni- egy(ség)
pl: bicycle, dioxide, monotone, unisex, ...
(Sok előképző görög vagy latin eredetű)

Prepositions
= Elöljárószók
- utánnuk a főnevek és a névmások mindig tárgyesetben vannak
Az angolban az elöljárószók felelnek meg a magyar:
- határozói ragoknak: in the room = szobában
- és a névutóknak: round the sun = Nap körül
Az elöljárószók -mint a nevük is mutatja- mindig megelőzik azt a névszót vagy névszói szerkezetet, amelyhez kapcsolódva állnak a mondatban, önálló jelentésük nincs

Present
= jelen idő

Present actions
= jelenbeni cselekvés

Present Conditional
= feltételes mód jelen ideje

Present Continuous Tense
= Folyamatos jelen idő
A szemünk előtt végbemenő, a jelenben folyamatosan tartó cselekvéseket kifejező igealakokat hívjuk folyamatos jelen időnek. Ez két részből álló igealak, a
to be segédige jelen idejéből + a főige jelen idejű melléknévi igenevéből áll:
she is reading = ő "olvasó (állapotban)" van
(reading = olvasó)
Magyarra jelen idővel fordítjuk (+ a cselekvés folytonosságát hangsúlyozhatjuk az éppen határozószóval)
she is reading = (éppen) olvas

Present Participle
= melléknévi igenév
A jelen idejű melléknévi igenevet használhatjuk önállóan is:
- melléknévi igenévként lehet jelző vagy az összetett állítmány névszói része:
Her face is smiling = Arca mosolygó
- határozói igenévként lehet határozó:
She greets the teacher smiling = Mosolyogva üdvözli a tanárt

Present Tense
= Általános jelen idő
A jelenben általában szokásos cselekvéseket kifejező igealakokat hívjuk általános jelen időnek. Magyarra jelen idővel fordítjuk,a cselekvés szokásosságát hangsúlyozhatjuk a szokott igével.
Két alakja van:
- egyes szám 3. személyben -s ragot kap
- a többiben to nélküli főnévi igenévi alakú
I learn = tanulok (tanulni szoktam)
she reads = olvas(ni szokott)
My daughter learns English = A lányom angolul tanul(ni szokott)

Prezentáció
We often give presentations = Gyakran tartunk prezentációt

Price
= ár
price change = árváltozás
price cut = árleszállítás
price reductions = árleszállítás
Prices are going up these days = Az árak mostanában felfelé mennek

Prime
=
The number 2 is the only even number that is prime = A kettes szám az egyetlen páros szám, ami prím szám ..

Primary auxiliaries
= elsődleges segédigék

Principal
= fő, főnök, legelső
Principal Investigator = vezető kutató
Principal Adviser = főtanácsadó
Principal Parts = fő igeidők, ige szótári alakjai
Principal Shareholder = főrészvényes
Principal Stockholder = főrészvényes

Principal quantum number
= főkvantumszám (f)

Prism
= hasáb (m)

Proof
= Bizonyítás (m)

Program
= program, programoz
programmable = programozható (i)

Pronoun
= névmás
personal pronoun = személyes névmás
possessive pronoun = birtokos névmás
demonstrative pronoun = mutató névmás
reflexive pronoun = visszaható névmás
indefinite pronoun = határozatlan névmás

Pronounced
= kiejtve, kimondva, kimondott

Pronouns I
= névmások
Csoportosításuk:
- Személyes névmások
- Birtokos névmások
- Visszaható névmások
- Kölcsönös névmások
- Mutató névmások
- Kérdő névmások
- Vonatkozó névmások
- Határozatlan névmások
- Általános névmások
- (Névmásként is használt szavak)

Pronunciation
= kiejtés

Proper Fraction (Valódi tört)
The numerator is less than the denominator, azaz a számláló < nevező:
1/4 = a quarter, one quarter
1/2 = a half, one half
1/3 = one third
2/3 = two thirds
3/4 = three quarters
1/7 = one seventh

Property
= tulajdonság (m)

Proportion
= aránypár (m)

Prove
= bizonyít (m)

pt.
= pint űrmérték rövidítése
= 0,568 liter (NBr: birodalmi pint, imperial pint)
= 0,473 liter (US: liquid pint)
Mindegyiknek azonos az átváltása:
1 pint = 4 gill
1 quart = 2 pint
1 gallon = 8 pint
1 scottish pint = 3 imperial pint (1 skót pint az 3 angol pinttel egyenlő)

Pub
= kocsma (söröző, étterem)
= Pub(lic house)
What would you like to drink? = Mit szeretnének inni?
- a pint (= 0,568 liter) of lager (bitter, Guiness)
- a bottle of dry wine = egy üveg száraz bort
- a bottle of medium wine = egy üveg félédes bort
- a bottle of sweet red wine = egy üveg édes vörös bort
- a bottle of white wine = egy üveg fehér bort
- a glass of lager = egy pohár világos sört
- a glass of bitter = egy pohár keserű sört
- a dry Martini = egy száraz martinit
- a sweet Martini = egy édes martinit
- a whiskey on the rocks = egy whiskey-t jéggel
- ...and four cokes for the children = ... és négy kólát a gyerekeknek
- I'd like some soft drink = Valamilyen üdítőitalt kérek
- My bill, please = A számlámat kérem
- Can I have the bill, please = A számlát kérem
- Here's your receipt = Tessék, a számla
- How do you want to play? = Hogyan akar fizetni?
- By cash = Készpénzben
- By credit card = Hitelkártyával

Public elementary school
= általános iskola

Pulóver
= Sweater
What kind of sweater would they like? = Milyen pulóvert szeretnének?

Punctuation (marks)
= Írásjel (m)

Put on
Ruhát felvesz = put on
Ruhát levesz = take off
She put on her shoes (Felvette a cipőjét)
She took off her shoes (Levette a cipőjét)

Pyramid
= gúla (m)
quantifier
= számnév (mennyiségjelző)(pl: two, some, many)

quart - pint
pt. (pint űrmérték rövidítése):
= 0,568 liter (NBr: birodalmi pint, imperial pint)
= 0,473 liter (US: liquid pint)
Mindegyiknek azonos az átváltása:
1 pint = 4 gill
1 quart = 2 pint
1 gallon = 8 pint
1 scottish pint = 3 imperial pints (1 skót pint az 3 angol pinttel egyenlő)

Quarter
USA:
$1 (dollár) = 100 ¢ (cents)
1 dollar are equal to 100 cents
(1 dollár = 100 cent)
Pénzérnék:
Penny worth 1 cent (penny = egycentes)
Nickel worth 5 cents (nickel = ötcentes)
Dime worth 10 cents (dime = tízcentes)
Quarter worth 25 cents (quarter = 25 centes)
Half, Half Dollar worth 50 cents (half-dollar = ötvencentes)

Query
= kérdés, kérdőjel

Question
= kérdés

Question words
= kérdőszavak

Question mark
= kérdőjel

Question sentence
= kérdő mondat

Question words
= kérdőszók

Quiet
= csend
to keep quiet = csendben maradni
keep quiet! = maradj csendben!, hallgass!

Quite
= egészen
He has quite a small salary = Egészen keveset keres

Quotation marks
= "
= Idézőjel
Radical
= gyökmennyiség (m)

ragos birtokos ...
= idő jelzése
A ragos birtokos esetet egyes időt jelző kifejezésekben is használhatjuk, amit főnévből képzett melléknévvel fordítunk magyarra:
a day's work = egy napi munka

ragos birtokos eset
Angolban a birtokviszonyt kétféle szerkezettel fejezzük ki:
- ragos birtokos esettel
- of-szerkezettel
ragos birtokos esetnél a főnévhez 's rag járul
the girl's flat = a lány(nak a) lakása
többes számukat -s jellel képző főnevekhez nem teszünk még egy 's birtokos ragot, hanem csak hiányjellel jelöljük:
the girls' houses = a lányok(nak a) házai
Ezt áltlában akkor használjuk, ha a birtokos élőlény
of - szerkezetnél a magyartól eltérően elől áll a birtokot jelző szó, és utánna a birtokost jelző
the streets of the city = a város(nak az) utcái
Az of szerkezetet általában akkor használjuk, ha a birtokos élettelen dolog, de használhatjuk élőlényeknél is (pl kettős birtokviszony esetén így a kettőt váltva használhatjuk)

(Ige)ragozás
= Conjugation

Ragozás
= Inflection

Ratio
= arány (m)

rational number
= tört szám (m)

Real number
= valós szám (m)

Reciprocal Pronoun
= Kölcsönös névmás
Kölcsönös névmásnak hívjuk, ha több alany cselekvése kölcsönösen egymásra irányul:
- két személyre vonatkozó: each other
Tom and Annie love each other = Tom és Anikó szeretik egymást
- több személyre vonatkozó: one another
The four teachers looked at one another = A négy tanár egymásra nézett

Rectangle
= téglalap (m)

Reflection
= tükrözés (m)

Reflexive pronoun
= Visszaható névmás
A visszaható névmás alakjai:
- 1. és 2. személyben a birtokos jelzőhöz
- 3. személyben a személyes névmás tárgyesetéhez
egyes számban: -self
többes számban: -selves képző kapcsolódik
E1: myself = (én) magam
E2: yourself = (te) magad
E3: himself, herself, itself = (ő) maga
TSZ1: ourselves = (mi) magunk
TSZ2: yourselves = (ti) magatok
TSZ3: themselves = (ők) maguk
Visszaható névmásnál a cselekvés visszahat az alanyra:
Anikó néz(eget)i magát a tükörben, Tölts magadnak egy italt (Pour yourself a drink)

Register
= beírni

Regular
= szabályos (nem rendhagyó)

Regular Plurals
= Szabályos többes számok

Regular Verb
= szabályos ige

Relative
= relatív v viszonyított (i)

Relative clause
= Jelzői mellékmondat
A jelzői mellékmondatoknak két fajtája van:
- meghatározó értelmű jelzői mellékmondat(Defining Relative Clause)
- bővítő (v kiegészítő) értelmű jelzői mellékmondat (Non-defining Relative Clause)

Relative pronoun
= vonatkozó névmás

Remainder
= maradék (m)

Rendhagyó
= Irregular

Rendhagyó többes számok
= Irregular Plurals

Rendhagyó igék
= Irregular verbs

Rendhagyóság
= Irregularity

Reported imperatives
= függő felszólítások

Reported Question
= függő kérdés
Függő kérdésnek hívjuk azt a kérdést, amely valamilyen bevezető mondattól függ:
Tell me where the computer is = Mondd meg (nekem), (hogy) hol van a számítógép
Tehát még az önálló -vagy egyenes- kérdésnél fordított a szórend, addig a függő kérdésnél mindig egyenes szórend van

Reported speech
= függő beszéd

Reported statements
= függő kijelentések

Repülőtér
= airport
(airports = TSZ)
at the airport = repülőtéren
plane = repülőgép
Has she ever travelled by plane? = Utazott valaha repülővel?
They went by plane = Repülővel mentek
They travelled to Budapest by plane three months ago = Három hónappal ezelőtt repülővel utaztak Budapestre
They had to wait for the plane = Várniuk kellett a repülőre
They arrived late because of bad weather = A rossz idő miatt késve érkeztek
We're meeting Buncika at the airport at three = Háromkor találkozunk Buncikával a repülőtéren
How do we get to the airport? = Hogyan jutunk el a repülőtérre?
The hot air ballon didn't go very high = A hőlégballon nem ment nagyon magasra

Requisition sentence
= felszólító mondat

Rest
have a rest = pihenni
have a short rest = pihenni egy kicsit

Restaurant
= étterem
I am hungry = Éhes vagyok
So do I = Én is
have breakfast = reggelizni
have lunch = ebédelni
have tea = teázni, uzsonnázni
tea-break = tea-szünet
have dinner = vacsorázni
have supper = vacsorázni
for breakfast = reggelire
(Let's go out) for dinner = (Menjünk el) vacsorázni
If we are hungry, we'll go to a restaurant = Ha éhesek leszünk, elmegyünk egy étterembe
Can you recommend a good restaurant? = Tudsz ajánlani egy jó éttermet?
Do they know any good restaurants? = Tudnak egy jó éttermet? ..
There's a nice restaurant near your hotel = Van egy jó étterem a szállodátok mellett
Let's go there for dinner together with your girlfriend = Menjünk el oda vacsorázni a barátnőddel együtt
What about the day after tomorrow night? = Mit szólnál a holnapután estéhez?
Let's meet in the restaurant = Találkozzunk az étteremben
She wants something to eat = Enni akar valamit

Részes (eset)
= Dative

Részes eset
= Dative case

Részeshatározó
= Indirect object
(kinek-minek a részére-számára?)
Give me a smartphone = Adj nekem egy okostelefont!
Give a smartphone to me = Nekem adj (egy) okostelefont!
Give the girl an apple = Adj a lánynak egy almát!
Give an apple to the girl = A lánynak adj (egy) almát!
- a részeshatározó állhat a tárgy előtt is után is
- a to elöjárószót akkor használjuk, ha a részeshatározó a tárgy után áll
- a to elöljárószós részeshatározó a hangsúlyosabb

Rice
a bowl of rice = egy tál rizs

Ricsi
= Dick (Richárd becéző alakja)

Right angle
= derékszög (m)

Right cone
= egyenes kúp (m)

Right cylinder
= egyenes henger (m)

Right prism
= egyenes hasáb (m)

Right triangle
= derékszögű háromszög (m)

Road
road = fizikai értelemben vett út
asphalt road = aszfaltút
way = inkább elméleti értelemben vett út
on the way to the office = úton az irodába
Szóösszetételeknél azonban a way is lehet fizikai út:
highway = főút

roi
= Return on investment
= befektetés megtérülésének mutatója

Room
Are there three computers in the room? = Három számítógép van a szobában?
The room has to be cleaned = A szobát ki kell takarítani

Rossz
bad - worse - worst

Rotation
= elforgatás (m)

Round brackets
= ( )
= kerek zárójel
Általában kommentárra, magyarázatra, ... használjuk (,ekkor a vesszőhöz hasonló a szerepe)

Rowing
= evezés

rövid
= short

Rövidítések
= Abbreviations
Az angolban nem feltétlenül kötelező pontot tenni a rövidítések után:
Ltd = Limited = kft
USA = United States of America
etc = et cetera = stb = satöbbi = és így tovább
kg = kilogram
Mr = Mister = úr
Mrs = Missis = né

RPG
= Role-playing Game
= szerepjáték

RRP
= Recommended Retail Price
= ajánlott kiskereskedelmi ár

Ruhabolt
= dress shop
dress (dresses) = ruha (ruhák), dressz
cloth = ruha
blouse = blúz
shirt = ing
skirt = szoknya
coat = kabát
scarf, scarves = (nyak)sál
cap = sapka
hat = kalap
glove = kesztyű
shoe = cipő
sock = zokni
stocking = harisnya
cloth = szövet
a pair = egy pár
a pair of trousers = nadrág
a pair of gloves = egy pár kesztyű
thrift shop = turki (használtruha-bolt)
We want to buy a pair of trousers, a pair of gloves and a blouse = Egy nadrágot, egy pár kesztyűt és egy blúzt akarunk venni
What colour would they prefer? = Milyen színűt szeretnének?
The purple shirt is as dear as the white one = A lila ing olyan drága, mint a fehér
The green suits are dearer than the black ones = A zöld öltönyök drágábbak, mint a feketék
This is a nice colour = Ez egy szép szín
But what about this fuchsia shirt = De mit szól ehhez a rózaszín inghez
Oh that's really nice! = Ó/Hű, ez igazán/nagyon szép!

Run
running = futás
We're running a lot today = Ma sokat futunk
He's going for a run = Futni megy
He said that he was running a lot that day = Azt mondta, (hogy) aznap sokat fut
They used to run 5 kilometres a day = Régen 5 kilométert futottak naponta
We run a company = Egy céget vezetünk
SAA
= South Atlantic Anomaly
= Dél-Atlanti Anomália (fiz)
(északi és a déli pólus megcserélődésének az előjelének tartják)
itt 9%-ot veszített az erejéből a mágneses mező (ESA 20200520)

Safety
= biztonság
play for safety = nem kockáztat

Sailing
= vitorlázás

Sakk
play chess = sakkozik
chess game, game of chess = sakkjáték, sakkjátszma, sakkparti
chess championship = sakkbajnokság
They play a lot of chess? = Gyakran sakkoznak?
Computer chess games = Számítógépes sakk játékok
What about a game of chess during the week? = Mit szólnál egy sakkjátszmához a hét folyamán?
Can we play on Thursday? = Játszhatunk csütörtökön?
In the afternoon it would be fine = Délután jó lenne
In the picture Viki and Adria are playing chess = A képen Viki és Adria éppen sakkoznak
This is a game of chess = Ez egy sakkjátszma
A chess game has three stages = Egy sakkjátszma három szakaszból áll (megnyitás-középjáték-végjáték)
They are playing a game of chess = Egy sakkjátszma közepén vannak
The chess game isn't over = A sakkparti még nem ért véget
One last game of chess? = Még egy utolsó sakkparti?
I wish I could play chess well = Szeretnék én is jól sakkozni

Salary
He has a small salary = Kevest keres
She has quite a small salary = Egészen (elég) kevest keres
I have a high salary = Magas fizetésem van

Sales manager
= Értékesítési vezető

Sales represantative
= Üzletkötő

School
= iskola
Public Elementary School = Általános Iskola
pupil = (kis)diák (általános iskolás)
Which school do they go to? = Melyik iskolába járnak?
To this one? = Ebbe?
the University of Economics = a Közgazdaság-tudományi Egyetem
arts department = bölcsészkar

Scientific notation
= Hatványalak (számoké) (m)
= (normálalak)

Score
= 20
= twenty
A tízes számrendszer előtt volt használatos a 20-as számrendszer:
- 1 pound = 20 shillings
- már Odüsszeusz is 20 fát vágott ki a tutaja építéséhez
- de már az aztékok is használták a naptárukhoz, és Babilonban is használatos volt
Kialakulását a 10 kézen lévő ujj + 10 lábujj = összesen 20-szal szokták magyarázni

Score
= gondolatjel (m)

Scot
= skót
Scott = Sir Walter Scott
Scottish = skót, skót nép, skót nyelv

scottish - pint
pt. (pint űrmérték rövidítése):
= 0,568 liter (NBr: birodalmi pint, imperial pint)
= 0,473 liter (US: liquid pint)
Mindegyiknek azonos az átváltása:
1 pint = 4 gill
1 quart = 2 pint
1 gallon = 8 pint
1 scottish pint = 3 imperial pints (1 skót pint az 3 angol pinttel egyenlő)

School
= iskola
Public Elementary School = Általános Iskola
pupil = (kis)diák (általános iskolás)
grammar school = gimnázium
student = diák (főiskolás, egyetemi hallgató)
the University of Economics = a Közgazdaság-tudományi Egyetem
arts department = bölcsészkar
department of university = (egyetemi) tanszék, (egyetemi) szak
the University of Budapest = Budapest egyeteme

School
= iskola
We work at a school = Egy iskolában dolgozunk
Which school do they go to? = Melyik iskolába járnak?
To this one? = Ebbe?

Seasons
= évszakok
spring = tavasz
summer = nyár
autumn = ősz
fall = ősz (US)
winter = tél
in spring = tavasszal
in summer = nyáron
in autumn = ősszel
in fall = ősszel (US)
in winter = télen

Sebesség
= Velocity

SEC
= US Securites and Exchange Comission
= (Egyesült Államok) Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet

Section
= bekezdés (m)

Segédige
= Auxiliary verb

Segédige
= Helping verb

Segédigék
= Modal verbs

Segédigés szerkezetek
= auxiliary and modal verbs

self
= sajátmaga, önmaga

Semantik
= Jelentéstan

Semlegesnem
= Neuter

Semicolon
= pontosvessző (m)

Sentence
= mondat

Sequence
= sorozat (m)
Sequence can be finite or infinite = A sorozatok lehetnek végesek vagy végtelenek

Set
= halmaz (m)

Set
= beállítás

Séta
We were walking in the street = Sétáltunk az utcán

SETI
= Search for Extra Terrestrial Intelligence
= földön kívüli intelligencia keresése

Shall
Where shall we go tonight? = Hová menjünk ma este?

Shoe shop
= cipőbolt
shoes = cipő
shoe size = cipőméret
shoe size 41 = 41-es cipő
How much are those shoes? = Mennyibe kerül az a cipő?
Could we try these shoes on? = Felpróbálhatjuk ezeket a cipőket?
She told me she would be at the shoe shop = Azt mondta, a cipőboltban lesz
Whose shoes are these? = Ez kinek a cipője?
shoe lace = cipőfűző
shoe polish = cipőkrém

Shopping
= vásárlás
Where's the nearest shopping centre? = Hol van a legközelebbi bevásárlóközpont?
Are they open on Sunday? = Nyitva vannak vasárnap?
I'd like to buy a suit = Szeretnék egy öltönyt venni
He will buy a new hat = Új kalapot fog vásárolni
She is going to buy a blouse = Blúzt készül vásárolni
What colour would you prefer? = Milyen színűt szeretne?
I don't like this colour = Nem tetszik ez a szín
I like the colour of my new dress better than that of the old one = Jobban szeretem az új ruhámnak a színét, mint a régiét
green-eyed girls = zöld szemű lányok
It matches your green eyes = Illik a zöld szeméhez
Have you got ...? = Van Önöknek?
let's see = nézzük meg
quite a big = elég nagy
such a nice = milyen szép
I'd like to buy a dress, size 8 = Szeretnék egy ruhát venni, 8-as méretet
medium-sized trousers = közepes méretű nadrág
here you are = parancsolj(on)
Will it fit me? = Az én méretem? Jól illik majd rám? Jó lesz nekem?
Will it suit me? = Jól áll majd nekem?
I don't like = Nem tetszik nekem
I am not for it = Nem vagyok oda érte
This coat is nice = Szép ez a kabát
Her dress was much less attractive than Rita's = Az ő ruhája sokkal kevésbé volt attraktív, mint Ritáé
How much is it? = Mennyibe kerül?
Sixty pounds = 60 font
Is it worth the price? = Megéri ezt az árat?
At this price it's a bargain = Ennyiért nagyon megéri
Haven't you got a chaper one? = Nincs valami olcsóbbja?
How much did they have to pay? = Mennyit kellett fizetniük érte?
They didn't have to pay for it = Nem kellett fizetniük érte
Do they do the shopping every day? = Mindennap vásárolnak?
No, only once a month = Nem, havonta csak egyszer
bar code = vonalkód
shopkeeper = boltos, üzletvezető
shop assistant = eladó
anything else? = valami mást?
Where can I get ... ? = Hol kaphatok .... ?
May I have a look at it? = Megnézhetem?
I'll take it = Megveszem
When did they buy it? = Mikor vették?
we bought = vettünk
do the shopping = bevásárolni
We did a bit of shopping this evening = Bevásároltunk egy kicsit ma este
shopping list = bevásárlólista
I see, they have a long shoppinglist = Látom, hosszú bevásárlólistájuk van
What kind of shops ... ? = Milyen üzletek?
to the chemist's = illatszerboltba, gyógyszertárba
shopping centre = bevásárlóközpont
department store = áruház
takeaway = elvitelre árusító üzlet
Bring your coat = Hozd a kabátodat!
To which shop are they going? = Melyik boltba mennek?
There isn't anybody in this shop = Senki sincs ebben a boltban
There is nobody in this shop = Senki sincs ebben a boltban
There is also a camera in the shop = A boltban van kamera is
showcase = kirakat
shop assistant = bolti eladó
salesman = kereskedő
salesperson = keresekedő (férfi is , nő is lehet)

short
= rövid
short-term = rövid távú

Short and
= és jel (m)
= &

should
= kellene

Show
At what time does the show start? = Hánykor (hány órakor) kezdődik az előadás?

Síelés
Your sister can ski very well = A nővéred nagyon jól tud síelni
Come skiing with me = Gyere velem síelni!
We would like to ski = Szeretnénk síelni

Similarity
= hasonlóság (m)

Simple
= egyszerű
simplify = egyszerűsödni

Simple equation
= egyismeretlenes egyenlet (m)

Simple sentence
= Egyszerű mondat
Formai szempontból lehet:
- tőmondat
- bővített mondat
Tartalmi szempontból lehet:
- kijelentő
- kérdő
- felkiáltó
- felszólító
- óhajtó

Simultaneity
= Egyidejűség

Single
= egyjegyű

Single quote
= egyes idézőjel, szimpla idézőjel (m)

Singular
= egyes szám

sir
= uram
sir [sə:] idegenek, főnökök megszólításakor használjuk, a személy neve nélkül (önmagában)

System of equations
= egyenletrendszer (m)

Skateboarding
= gördeszkázás

Skating
= korcsolyázás
I am interested in skating = Engem érdekel a korcsolyázás

Slash
= törtjel
= osztásjel (m)
= /

Slope
= iránytangens (m)

Smartphone
= okostelefon
My telephone number is one two three four five six seven eight = A telefonszámom egy kettő három négy öt hat hét nyolc
business call = üzleti hívás
engaged = foglalt
message = üzenet
missed call = nem fogadott hívás
mobile phone charger = mobiltelefon töltő
I was going to buy that smartphone = Éppen készültem megvenni azt az okostelefont
Do you have a smartphone? = Van okostelefonod?
Has Tom got a smartphone? = Van Tomnak okostelefonja?
Yes he has = Igen van
No, he hasn't = Nem, nincs
I can't work because my smartphone is not working = Nem tudok dolgozni, mert nem működik az okostelefonom

Smile
He thanked them with a smile = Mosolyogva köszönte meg nekik

Social Distancing
= közösségi távolságtartás

sok
sok = much, many - more - most

Somebody
- a somebody általában kijelentő mondatokban áll:
Somebody is swimming in your swimming-pool = Valaki úszik az úszómedencétekben
- kérdő mondatokban is állhat, ha igenlő választ várunk
Could they ask somebody? = Megkérdeznének valakit?

Sorozat
= Sequence (m)
Sequence can be finite or infinite = A sorozatok lehetnek végesek vagy végtelenek

Sounds
= hangok

Space
= szóköz
= tér (m)

Speak
I speak English = Angolul beszélek
They speak English well enough = Elég jól beszélnek angolul
I don't speak English well = Nem beszélek jól angolul
We can't speak English = Nem tudunk angolul beszélni
Can I speak to you? = Beszélhetnék veled?

Specific Determiners
= Specifikus determinánsok:
- határozott névelő
- jelzői szerepű mutató névmások
- birtokos névmás

Spelling
= Helyesírás

Spelling
= betűzés (= spelling [’spelɪŋ])
Az angol ábécé (= Alphabet) 26 betűje nevének ismerete ajánlott, mert sokszor van szükségünk az angolban betűzésre

Spelling
= helyesírás

Sphere
= gömb (m)

Sportolni
= do sports
individual sport = egyéni sport
team sport = csapat sport
mass sport = tömeg sport
professional sport = verseny sport
They are doing sports = Sportolnak
We don't do much sport = Keveset sportolunk
Both of us like doing some sports = Mind a ketten szeretünk sportolni
Our team meets at four = A csapatunk négykor találkozik
to play tennis = teniszezni

Square brackets
= [ ]
= Szögletes zárójel
- elsősorban programnyelvekben használatos
- publikációkban szerzői kommentárok elkülönítésére, ... használjuk

Squaring
= négyzetre emelés
(5 · 5) = 52 in words:
= 5 squared (öt a négyzeten, öt a másodikon)
= 5 to the power 2
= 5 to the second power

Start
We're starting a rock band = Rockzenakart alpítunk

Statement
= állítás (m)

Statement sentence
= kijelentő mondat

(At the )Station
= Pályaudvar(on)
Is there a train to Budapest? = Van-e vonat Budapestre?
When is the next train to Budapest(, please)? = Mikor van a legközelebbi vonat Budapestre?
at the Information Desk = az információs pultnál
At 7.29 (seven twenty-nine) = 7.29-kor
Will we hear the loudspeaker there? = Fogjuk ott hallani a hangosbeszélőt?
A ticket to Budapest(, please) = Egy jegyet kérek Budapestre
The train's late = Késik a vonat

Staying
They are staying in tonight = Ma este otthon maradnak
Where will they be staying? = Hol fognak megszállni? ..
How long will they be staying? = Mennyi ideig maradnak? ..

still
= még
Are they still waiting? = Még mindig várnak?
It's still only Tuesday = Még csak kedd van

Stock
They sold their stocks at a loss = Veszteséggel adták el a részvényeiket

Stops
= zárhangok

Storage
= raktár
storage battery = akkumulátor
storage space = tárhely

Straight angle
= egyenesszög (= 180º) (m)

stream
= özönlik, dől

Stress
= hangsúly

Strong form
= erős alak

(The) structure of subordinate clauses
= (Az) alárendelt mondatok szerkezete

Student
= egyetemi hallgató, főiskolás
Listen to the student = Figyelj az egyetemi hallgatóra!

Study
= tanulmány
We've studied the words = Megtanultuk a szavakat
We study grammar every day in order to learn Hungarian = Nyelvtant tanulunk mindennap azért, hogy megtanuljunk magyarul
You should study = Tanulnod kellene

Sub clause
= mellékmondat

Subject
= alany
kérdőszavai: kicsoda?, micsoda?

Subjective
= alanyeset

Subjunctive (mood)
= kötőmód

Substantive
= főnév

Substitution method
= behelyettesítő módszer (m)

Subtraction
= kivonás (m)
17 - 11 = 6
Eleven from seventeen leaves six
Seventeen minus eleven equals six
Seventeen take away eleven leaves six
17 - 11 = ?
What does eleven from seventeen leave?

Suffix
= toldalék

Suffix
= utótag (m)

Suffixing
= toldalékolás ..

suit
= suit (jól áll): ha egy ruha megy valakinek az egyéniségéhez
= fit: ha egy ruhának a mérete jó
= go with: ha két ruhadarab megy egymáshoz
= match: ha két ruhadarab illeszkedik egymáshoz + (a szőnyeg megy a fotelhez, ...)
akkor ezeket a szavakat használjuk a jól áll kifejezésére

suit
= illeni vkihez, vmihez
Will it suit me? = Jól áll majd nekem?, (Jól fog állni?)

Sums
= számtan (összegek)

Sun
= nap (hímnemű) (megszemélyesítve)
But it must be a sunny place = De napos hely legyen
The Sun rises = A nap felkel
The Sun sets = A nap lenyugszik
sun-bath = napozás, napfürdő
(take a) sun bath = napozni
in the sun = a napon

Superlative
= felsőfok(ú)

Sweater
= pulóver
What kind of sweater would they like? = Milyen pulóvert szeretnének?

Swimming
= úszás
swimming-pool = úszó medence
go swimming = úszni menni
Bambi and Bungi can swim very well = Bambi és Bungi nagyon jól tud úszni
Swimming is relaxing = Az úszás nyugtató

Syllable
= szótag

Symbol
= (írás)jel (m)

Syntactic knowledge
= Mondattani ismeretek
Mondatoknál beszélhetünk:
- Egyszerű mondatról
- Összetett mondatról
Egyszerű mondat
= Simple sentences
Formai szempontból lehet:
- tőmondat
- bővített mondat
Tartalmi szempontból lehet:
- kijelentő
- kérdő
- felkiáltó
- felszólító
- óhajtó
Összetett mondat
Az összetett mondatok két vagy több -egymással tartalmilag összefüggő- tagmondatból állnak:
- mellérendelő mondatnak hívjuk, ha egymással egyenrangú ("önálló") tagmondatból állnak
- alárendelő mondatnak hívjuk, ha az egyik tagmondatból hiányzó részt másik tagmondattal -ez a másiknak "alá van rendelve"- fejezzük ki
Főmondatnak hívjuk a hiányzó mondatrésszel kiegészítendő tagmondatot
Mellékmondatnak pedig a hiányzó mondatrészt kifejező tagmondatot

Syntax
= Mondattan
Szabályos
= Regular

Szabályos ige
= Regular Verb

Szabályos többes számok
= Regular Plurals

Szám
= Number
Az igealakok mutatják a számot:
Singular = Egyes
Plural = Többes ..

Szám előképzők
A szótő elé tett "szám" előképzők (= prefixes) módosítják annak alapjelentését, új szót alkotva:
bi- kettő(s)
demi- fél
di- két(szeresen)
mono- egy
multi- sok
poly- sok
semi- fél
tri- három
uni- egy(ség)
pl: bicycle, dioxide, monotone, unisex, ...
(Sok előképző görög vagy latin eredetű)

Számítógép
There is a computer in the office = Az irodában van számítógép
The computer is not in the kitchen but in the office = A számítógép nem a konyhában van, hanem az irodában
Viki ate her supper while she was sitting in front of the computer = Viki ette a vacsoráját, miközben a számítógép előtt ült

Számjegyek
= Digits (m)

Számnév
= Numeral

Számnév
= quantifier (mennyiségjelző)(pl: two, some, many)

Számok
= Numbers (m)

Számtan
= Sums

Számtani sorozat
= Arithmetic sequence (m)

Szavak elválasztása
= Division of words

Százalék jel
= Percent sign
= % (m)

Személyes névmások I
= Personal Pronouns
Alany eset:
E1: I = én
E2: you = te, ön, maga
E3: he = ő (hímnemű), she = ő (nőnemű), it = az, ő (semleges nemű)
TSZ1: we = mi
TSZ2: you = ti, önök, maguk
TSZ3: they = ők, azok
Tárgy eset (függőeset):
E1: me = engem
E2: you = téged, önt, magát
E3: him = őt (hímnemű), her = őt (nőnemű), it = azt, őt (semleges nemű)
TSZ1: us = minket
TSZ2: you = titeket, önöket, magukat
TSZ3: them = őket, azokat

Személyes névmások II
A beszédben szereplő személyek neve helyett álló névmást hívjuk személyes névmásnak:
E1 én (aki beszél) TSZ1 mi
E2 te (akihez beszél) TSZ2 ti
E3 ő (akiről beszél) TSZ3 ők

Személy
= Person
Az igealakok mutatják a személyt:
1st = Első
2nd = Második
3rd = Harmadik ..
azaz:
first person = első személy
second person = második személy
third person = harmadik személy

Szendvics
They could only have a cheese sandwich = Csak egy sajtos szendvicset tudtak enni

Szenvedő szerkezet
= Passive voice
Aktív mondat:
Betty writes the letter = Bözsi levelet ír
Passzív megfelelője:
The letter is written by Betty = A levél Bözsi által van írva
A passzív (szevedő) mondat állímánya szenvedő alakban van, az alany elszenvedi az állítmánnyal kifejezett cselekvést
A szenvedő igealak (is written) a to be igének a megfelelő alkjából + főige múlt idejű melléknévi igenevéből áll
Tehát a mondat aktívból passzívba alakításakor:
- az állítmány a helyén marad, de szenvedő igealakká alakítjuk át
- a tárgy lesz az alany, így előre kerül
- az alany kerül a tárgy helyére, és eléje kerül a by (által) elöljárószó
A szenvedő szerkezetet, akkor használjuk, ha a cselekvés végrehajtójának a személye:
- nem fontos
- nem ismert
- nem akarjuk megnevezni
- egyértelmű, félre nem érthető
a mondat tárgya a fontos, ilyenkor a nyelv arra törekszik, hogy az kerüljön a mondat elejére, az legyen az alany:
This article has to be translated = Ezt a cikket le kell fordítani (nem érdekes, hogy ki csinálja)
The hause has been built at last = A házat végre felépítették (nem érdekes, hogy ki, lényeg, hogy végre lehet már beköltözni)
Általában cselekvő igealakkal fordítjuk, de a magyar is elég sokszor használ szenvedő szerkezetet (ezt germanizmusnak szoktuk hívni):
- a hús jól meg van sütve
- Bözsi szépen le van barnulva
- az eredmény kihirdettetik
- az ágy be van vetve
- az állatok meg lettek etetve
- az asztal meg van terítve (The table is set)
- a növény meg lett locsolva (The plant has been watered)

Szerkezet
= Voice
Az igealakok mutatják a szerkezetet:
Active = Cselekvő
Passive = Szenvedő ..

Színek
= Colors
= Colours
white = fehér
black = fekete
gray, grey = szürke
red = piros
blue = kék
aqua = világos kék
navy = sötétkék
teal = kékeszöld
green = zöld
lime = világos zöld
olive = keki(zöld)
purple = lila
fuchsia = rózsaszín
yellow = sárga
maroon = gesztenyebarna
silver = ezüst

Szó
= Word

Szófajok I
= Word classes
A szófajok felosztása: a szavakat jelentésük és használatuk alapján
különféle halmazokba (csoportokba) sorolhatjuk, ezeket szófajoknak hívjuk:
- főnév (Noun)
- ige (Verb)
- melléknév (Adjective)
- determináns (Determiner)
- névmás (Pronoun)
- határozószó (Adverb)
- elöljárószó (Preposition)
- kötőszó (Conjunction)

Szófajok II
= Word classes
A szófajok gyakorlati felosztása:
- névelő (Article)
- főnév (Noun)
- ige (Verb)
- melléknév (Adjective)
- számnév (Numeral)
- névmás (Pronoun)
- határozószó (Adverb)
- elöljárószó (Preposition)
- kötőszó (Conjunction)
- módosító szó (Modal Word)

Szóhangsúly
= Word stress

Szókapcsolat
= Phrase

Szókincs
= Vocabulary

Szórakozás
Have a good time! = Jó mulatást!
I don't want to go out by myself = Egyedül nem akarok szórakozni menni
She's out with some girlfriends = Elment néhány barátnőjével
I like watching TV = Szeretek TV-t nézni

Szórend
= Word order

Szorzás
= Multiplication (m)
2 · 9 = 18
Two times nine are nineteen.
Twice nine are nineteen.
2 · 9 = ?
How many are two times nine?
1 · 1 = 1
Once one is one.
1 · 7 = 7
Once seven is seven.
Once seven makes seven.
3 · 8 = 24
Three times eight are twenty-four.
Three multiped by eight equals twenty-four.

(Szorzó)tényező
= Factor (m)

Szótag
= Syllable

Szögletes zárójel
= [ ]
= Square brackets
- elsősorban programnyelvekben használatos
- publikációkban szerzői kommentárok elkülönítésére, ... használjuk

Születésnap
On which date is your birthday? = Hányadikán van a születésnapod?
My birthday will be on April 2nd = Április 2-án lesz a születésnapom
ta!
= kösz! (gyereknyelv)

Table
= asztal
- table furniture = teríték, étkezési edények
- I'd like to reserve a table for five people = Asztalt szeretnék foglalni öt személyre
They would like to book a table for half past seven = Asztalt szeretnének foglalni fél nyolcra
-

Table tennis
= asztalitenisz, ping-pong

Tagadás
= Negation

Tagadó
= Negative

Tagadó mondat
= Negative sentence

Tagadó névmás
= Negative pronoun

Tagadószó
= Negative word

take
May I take this one? = Elvehetem ezt?
take up = hozzáfog, elfogad

Take off
Ruhát felvesz = put on
Ruhát levesz = take off
She put on her shoes (Felvette a cipőjét)
She took off her shoes (Levette a cipőjét)

Találkozók
They haven't met for three weeks = Három hete nem találkoztak
They have an appointment for 11 o'clock = Tizenegyre találkozónk van

Tanár
= teacher
Our teacher is very good too = A tanárunk is nagyon jó
My maths teacher is Mr Pintér = Mr Pintér a matek tanárom

Tanárok
assistant lecturer = tanársegéd
senior lecturer = (egyeteni) adjunktus
associate professor = (egyeteni) docens
visiting lecturer = meghívott előadó
senior research fellow = tudományos főmunkatárs
scientific advisor = tudományos tanácsadó
teacher of engineering = mérnöktanár
dean = dékán
vice dean = dékánhelyettes
rector = rektor
curriculum = tanterv

point of tangency
= érintési pont (m)

Tangent
= érintő (m)

tangent of an angle
= szög tangense

Tanítás
Does anybody want to teach? = Akar valaki tanítani?
Listen to the teacher = Figyelj a tanárra!
Speak up = Beszélj hangosabban!
We are taught every week = Minket tanítanak minden héten
They were taught last month = Őket tanították a múlt hónapban
I was being taught at 5 the day before yesterday = Engem tanítottak tegnapelőtt 5-kor

Tantárgy
= subject
maths = matematika
physics = fizika
chemistry = kémia
computer science = számítástechnika
ICT = information and communications technology
= IKT = információs és kommunikációs technológia / info és számtech
economy = gazdaságtan
English = angol
grammar = nyelvtan
literature = irodalom
history = történelem
biology = biológia
geography = földrajz
music = ének-zene
art = rajz
(óra= lesson, class: a physics lesson, a physics class)
The third class on Friday is literature = Pénteken a harmadik óra irodalom
What is her favourite subject? = Mi a kedvenc tárgya?
We are very good at maths = Matekból nagyon jók vagyunk
We have a lot of homework in chemistry and grammar for the day after tomorrow = Sok házink van holnaputánra kémiából és nyelvtanból
She hasn't done her physics homework = Nem csinálta meg a fizika háziját
We did maths in the sixth grade, but we didn't do chemistry = Hatodikban tanultunk matekot, de kémiát nem
Her music grady is excellent, but she don't get very good marks in maths = Az ének jegye nagyon jó, de matekból nem szokott jó jegyeket kapni
His daughter is hopeless at physics = A lánya reménytelen eset fizikából

Tanulás
Did you learn? = Tanultál?
Yes, I did = Igen, tanultam
We are studying = Tanulunk
They ought to do some studying = Tanulniuk kellene egy kicsit
To learn is important = Tanulni fontos

Tárgy
= Object
Direct object = tárgy
Definite object = határozott tárgy
Indefinite object = határozatlan tárgy

Tárgyas
= Transitive

Tárgyas ige
= Transitive verb

Tárgyatlan
= Intransitive

Tárgyatlan ige
= Intransitive verb

Tárgyeset
= Objective

Tárgyeset
= Accusative

Tárgy(eset) főnévi igenévvel
= Accusative with the Infinitive

Társalgás
What is your day like? = Milyen a napod?
What did they do during the daytime? = Mit csináltak napközben?
What is it like? = Milyen?
See for yourself = Győződj meg róla!, Nézd meg a saját szemeddel!
We are very tired = Nagyon fáradtak vagyunk
Yes, I think so = Igen, úgy gondolom
I've no idea = Fogalmam sincs
I don't know = Nem tudom
Not really = Nem igazán
I think so = Azt hiszem
Half an hour! That means thirty minutes! = Fél óra! Az 30 percet jelent!
we'll see about it = majd meglátjuk
came across = összetalálkozik
with one of my pals = az egyik haverommal
they couldn't afford to ... = nem engedhették meg maguknak
Were you disappointed? = Csalódottak voltatok?
not at all = egyáltalán nem
in my opinion = véleményem szerint
I see = Értem
May I ask ... ? = Megkérdezhetem ... ?
Can't we meet again? = Nem találkozhatnánk újra?
At five o'clock? = 5-kor?
Shall we say tomorrow? = Mondjuk holnap?
O.K. Till tomorrow = Oké, akkor holnap
See you tomorrow = Holnap találkozunk
That's alright. See you on Saturday = Rendben. Akkor szombaton találkozunk
That's right = Úgy van
With best wishes = Minden jót!
Thank you in advace = Előre is köszönöm
I'll be glad = Örülni fogok
Nice to hear from you = Örülök, hogy hallok felőled
Speak up = Beszélj hangosabban!

távol
= far
A far határozószó rendhagyó fokozása:
farther = távolabb (térben)
further = távolabb (időben, sorban)
farthest = legtávolabb (térben)
furthest = legtávolabb (időben, sorban)

Taxi
Taxi rank = Taxiállomás

Tea
She prefers drinking tea = Jobban szeret teát inni

Teacher
= tanár
Our teacher is very good too = A tanárunk is nagyon jó
My maths teacher is Mr Pintér = Mr Pintér a matek tanárom

Team
= csapat
team sport = csapat sport

-teen
11-19 -ig   -teen   jellel képezzük a számokat (kivéve: 11 és 12, melyek rendhagyóak), a 13-19 számoknak hangsúlyos a   -teen   végződésük

Tegezés
= thou
Régebben az egyes szám 2. személy jelölésére használták, amióta megszűnt a thou [ðau] tegező forma használata a beszélt nyelvben, azóta a you alakot használja az angol az egyes szám második személyre is

Tej
= Milk
Can we have some milk, please? = Kaphatnánk egy kis tejet?

Tekézik
= Bowl
play at bowls = tekézik

Telefon hívások
= Telephone calls
(= Telefonbeszélgetések)
This is Tom speaking = Itt Tom beszél
call someone back = visszahívni valakit
I'll call you back = Majd visszahívlak
Are you still on the line? = A vonalban vagy még?
I often talk on the phone = Gyakran telefonálok
Can we telephone from here? = Telefonálhatunk innen? (van itt telefon?) ..
May they telephone from here? = Telefonálhatnak innen (megengedi?)
If I didn't see her tomorrow, I should ring her up = Ha nem látnám őt holnap, telefonálnék neki
If something comes up I'll give you a ring = Ha valami közbejön, telefonálok
Why are they phoning? = Miért telefonálnak? (most)
They are going to call Rita tomorrow = Holnap telefonálnak Ritának
We are talking on the phone right now = Éppen telefonálunk ..
switchboard = telefonközpont
put the phone on loudspeaker = kihangosítani a telefont
dial a number = tárcsáznni egy számot
dialling tone = hívóhang
wrong number = rossz szám
answerphone = üzenetrögzítő
cordless phone = vezeték nélküli telefon

Telefonszámok
= Telephone numbers
A telefonszámok kiejtése számjegyenként történik (a nulláé: o betű v oh):
- 357 5084 = three - five- seven - five- oh - eight - four
- 290 5773 = two - nine - o - five - double seven - three
- 245 0669 = two four five oh double six nine

Telephone Calls
= Telefon hívások
= Telefonbeszélgetések
This is Tom speaking = Itt Tom beszél
I'm glad you've called = Örülök, hogy hívsz
I'll call you back = Majd visszahívlak
I'll call you back in half an hour = Fél óra múlva visszahívlak
We tried to phone you last night, but you weren't at home = Próbáltunk hívni a múlt éjjel, de nem voltál otthon
Are you still on the line? = A vonalban vagy még?
We are going to call Rita tomorrow = Holnap telefonálunk Ritának
They are talking on the phone right now = Éppen telefonálnak
Now I am calling her to the office = Most telefonálok neki az irodába
call = hívni
phone = hívni
ringtone = csengőhang
ring up = felhívni telefonon
hang up = letenni (lerakni) a kagylót
phone number = telefonszám
by phone = telefonon
be cut off = a vonal megszakadt
leave a message = üzenetet hagyni

Teller
= bankpénztáros

Temporal auxiliary
= időbeli segédige

Tenger
They like bathing in the sea = Ők szeretnek a tengerben fürödni

Tenisz
= tennis
to play tennis = teniszezni
play a game of tennis = teniszezik
They were playing tennis yesterday = Tegnap teniszeztek
We played tennis yesterday = Tegnap teniszeztünk
Du you play tennis yourself? = Te is teniszezel?
Do they know how to play tennis? = Tudnak teniszezni? ..
We prefer playing tennis to watching it on TV = Jobban szeretünk teniszezni, mint azt a TV-ben nézni ..
In the picture Viki and Adria are playing tennis = A képen Viki és Adria éppen teniszeznek
His daughter doesn't like tennis = A lánya nem szereti a teniszt

Ten-pound note
= tízfontos bankjegy

Tense
= igeidő
(Time = logikai idő)

tér
= space (m)

térfogat
= volume (m)

Term
= kifejezés

Természetes nem
= a főnevek nemét a jelentésük adja meg

Területi igazgató
= Area Manager
= District Sales Manager

Tervszerűség
= is to ... = megállapodás
Megállapodás vagy terv alapján elvárhatóan vagy szükségszerűen bekövetkező cselekvéseket kifejező szerkezet:
to be (mint segédige) + to + főnévi igenév
She is to go today = Ma kell mennie (Úgy van, hogy ma megy)
We are to go tomorrow = Holnap kell mennünk (Úgy van, hogy holnap megyünk)

-th
1-19 -ig   -th   jellel képezzük a sorszámneveket (kivéve: az első hármat, melyek rendhagyóak)

than
→ Középfokú hasonlítás
Középfokú hasonlítás a than (mint) kötőszóval történik + a középfokú alak:
Annie is prettier than Betty (Anikó csinosabb, mint Bözsi)
Annie is more beautiful than Betti (Anikó szebb, mint Bözsi)

that
That's my girlfriend, Rita = Az a barátnőm, Rita

the
= az
Az angol határozott névelő kiejtése:
- mássalhangzóval kezdődő szó előtt [ðə]: the computer [ðə kəm’pju:tər]
- magánhangzóval kezdődő szó előtt [ðɪ]: the algorithm [ðɪ ’ælgərɪðəm]
- hangsúlyosan ejtve: the [ði:]
A magyartól eltérően írásban csak egy alakja van az angolban, amely általában hangsúlytalan

The die ...
the die is cast = a kocka el van vetve

The...the
= minnél ..., annál
A the + középfokú melléknév + the + középfokú melléknév szerkezet a magyar minnél ..., annál hasonlító szerkezetnek felel meg (a the most: minnél..., annál jelentésű határozószó):
The more the better = Minnél több, annál jobb

them
= őket

there
He wanted me to go there = Ő akarta, hogy odamenjek

there are
→ határozatlan alany
Határozatlan alany (a computer, computers, three computers) létezését nem az is, are igékkel fejezzük ki, hanem a there is, there are szerkezettel. Ilyenkor általában azt állapítjuk meg, hogy valami van, létezik valahol (ezért helyhatározókat is szoktak tartalmazni a mondatok)
There is a computer in the room = A szobában van egy számítógép
There are computers in the office = Az irodában számítógépek vannak
There are ninety computers in the business center = Az irodaházban kilencven számítógép van
A there is, there are szerkezet használatakor az állítmány után áll az alany, tehát fordított a szórend

there is
→ határozatlan alany
Határozatlan alany (a computer, computers, three computers) létezését nem az is, are igékkel fejezzük ki, hanem a there is, there are szerkezettel. Ilyenkor általában azt állapítjuk meg, hogy valami van, létezik valahol (ezért helyhatározókat is szoktak tartalmazni a mondatok)
There is a computer in the room = A szobában van egy számítógép
There are computers in the office = Az irodában számítógépek vannak
There are ninety computers in the business center = Az irodaházban kilencven számítógép van
A there is, there are szerkezet használatakor az állítmány után áll az alany, tehát fordított a szórend

This
= ez, ez a, ez az
This mutató névmást használhatjuk
- önállóan
- és jelzőként
Önállóan használjuk: This is a girl (Ez leány)
Jelzőként (azaz főnév előtt): This girl is Annie (Ez a leány Anikó)
(Ha jelzőként használjuk, akkor a this névmás és a főnév közé nem tesszük ki a határozott névelőt)

thou
= te
Régebben az egyes szám 2. személy jelölésére használták, amióta megszűnt a thou [ðau] tegező forma használata a beszélt nyelvben, azóta a you alakot használja az angol az egyes szám második személyre is

through
= át, keresztül
breakthrough = áttörés
through all ages = minden korban, az idők végtelenségéig
through an advertisement = hirdetés útján

Thursday
a week comeThursday = csütörtökön lesz egy hete

Tilde
= hullámjel (m)

Till
till tomorrow = holnapig (konkrét időpont)
(until tomorrow = holnapig)

Time
= logikai idő
(Tense = igeidő)

Time
playing time = játékidő
play for time = időt akar nyerni, húzza az időt
time and time = újra meg újra (határozószó)
time difference = időeltolódás
time domain = időtartomány
time interval = időintervallum
time is up = lejárt az idő
time off = szabadidő
time span = időtartam

Time
time machine = időgép
time travel = időutazás
time warp = időhurok (fiz)

Time Adverb
= Időhatározó
(kérdőszavai = mikor? mióta? meddig?)

Time Adverbial
= Időhatározó

Time of the action
= A cselekvés ideje

Timeline
= idővonal

Times
how many times? = hányszor?

Tizedes számok (Decimals)
Mivel minden törtet szeretünk (a használt számrendszer miatt, a könnyebb átláthatóság kedvéért, ...) tizedes szám alakba átírni (pl: 5/10 = 0.5 vagy 1/2 = 0.5) ezért a tizedes számokat külön szokás tárgyalni.
A magyar tizedesvessző helyett az angol tizedespontot használ, amit kiejtéskor a point [pɔɪnt] szóval jeleznek.
(5/10) = 0.5 = nought point five = nulla egész öt tized
A nulla kiejtése:
brit: szám elején: nought [’nɔt]
amerikai: szám elején: zero [’zɪroʊ]
szám belsejében lehet: oh [oʊ]
(2 7/10) = 2.7 = two point seven = két egész hét tized
(4 8/100) = 4.08 = four point oh eight = négy egész nyolc század
(6 135/1000) = 6.135 = six point one three five = ("hat pont egy három öt")
10.32 = ten point three two
Ha a tizedespont után több szám áll, akkor azokat egyenként kell kimondani
Százaléknál:
28.3% = twenty-eight point three per cent

Tizedes tört
= Decimal number (m)

Tizedespont
= Decimal point (m)

Tizes alapú logaritmus
= Common logarithm (m)

TM
= Trade Mark
= kereskedelmi védjegy

to
elöljárószó, erős alakja[tu:], gyenge alakja[tu], [tə]
5 minutes to 4 = 4 óra lesz 5 perc múlva (időpont)

to be
= lenni
a to be [tə ’bi:] ige jelen időben:
Egyes szám 1. személy: I am [æm] = (én) vagyok
Egyes szám 2. személy: you are [α:] = (te) vagy
Egyes szám 3. személy: he (she, it) is [ɪz] = ő (ez,az) van
Többes szám 1. személy: we are [α:] = (mi) vagyunk
Többes szám 2. személy: you are [α:] = (ti) vagytok
Többes szám 3. személy: they are [α:] = (ők,ezek,azok) vannak
pl: I am a teacher = (Én) tanár vagyok
A magyar nem teszi ki a személyes névmással kifejezett alanyt, mert az igei állítmány személyragjai megmutatják az alany számát és személyét -kivéve ha nyomatékosítom, hogy Én vagyok a tanár-, ezzel szemben az angol mindig kiteszi

to be (?)
= lenni?
A to be ige kérdő alakját -szokásosan- a szórend megfordításával képezzük:
am I?, are you?, is he (she, it)?, are we?, are you?, are they?
Are you a teacher? = Tanár vagy?

to be about to
= beálló cselekvés = jövő idő
A jövő idő (beálló cselkvés) kifejezése történhet to be about to szerkezettel is:
to be ige ragozott alakjából + about határozó szóból + főige to-s főnévi igenevéből áll
She is about to write to him = (Éppen) írni készül neki

Toldalék
= Suffix
= Ending

Toldalékolás
= Suffixing ..

Tollaslabda
= Badminton

Tomorrow
= holnap
She says they'll be home the day after tomorrow = Azt mondja,holnapután otthon lesznek

Tompa szög
= Obtuse angle (m)

too
= túl
= is
The size 50 trousers are too big = A ötvenes nadrág túl nagy

towards
= valaminak az irányába irényuló mozgás, de azt nem éri el
Go 200 meters towards the shop = Menj 200 métert az üzlet felé

Több
= more (m)

Többes szám
= Plural

Többes szám
- man végűek:
charwoman = bejárónő TSZ: charwomen = bejárónők
(kiv: German TSZ: Germans)
- man (woman) az első tag:
man teacher TSZ: men-teachers

Többes szám jele
= Plural ending

Törött vonal
= broken line (szaggatott vonal) (m)

Tört (szám)
= Fraction (m)

Tört szám
= rational number (m)

Törtjel
= Slash (m)
= /

Törtrész
= Fractional part (m)

Törtszámnevek (Fractions)
A törtszámnevek képzése:

A (felső) számláló (= Numerator) mindig tőszámnév
A(z alsó) nevező (= Denominator) pedig sorszámnév,

amely többes számban áll, ha a számláló egynél nagyobb szám
(kivéve: 1/4 és 1/2, ezekre külön szó van)
Valódi tört (Proper Fraction)
The numerator is less than the denominator, azaz a számláló < nevező:
1/4 = a quarter, one quarter
1/2 = a half, one half
1/3 = one third
2/3 = two thirds
3/4 = three quarters
1/7 = one seventh
Áltört (Improper Fraction)
The numerator is greater than (or equal to) the denominator, azaz a számláló >, = nevező:
3/2 = three halves
2/2 = two halves
15/12 = fifteen twelfths
Vegyes tört, vegyes szám (Mixed Number)
A whole number and proper fraction together, azaz vegyesen szerepel benne egész szám és törtszám:
5 6/9 = five and six ninths
17 2/12 = seventeen and two twelfths

Törtvonal
= fraction-line (m)

Train
go by train = vonattal (utazni, menni)
Which train did she take? = Melyik vonattal jött?
Lake Balaton by train = Vonattal a Balatonhoz

Transitive
= tárgyas

Transitive verb
= Tárgyas ige

Translation
= eltolás (m)

Travel Agents'
= Utazási iroda
at the Travel Agent's = az utazási irodában
I'm planning a weekend trip to Budapest = Egy hétvégi utat tervezek Budapestre
They are going sightseeing on Wednesday afternoon = Városnézésre mennek szerda délután
Where will they be staying? = Hol fognak megszállni? ..
Where do you want to stay in Budapest = Hol akar megszállni Budapesten
When do you want to travel? = Mikor akar utazni?
How many rooms would you like? = Hány szobát szeretne?
How long will they be staying? = Mennyi ideig maradnak? ..
They enjoy travelling around = Élvezik az utazgatást
Can you suggest a country where it is warm in November? = Tudnál javasolni egy olyan országot, ahol novemberben meleg van?
You can go to Qatar, Israel, Kuwait or Saudi Arabia = Mehetsz Katarba, Izraelbe, Kuvaitba vagy Szaúd-Arábiába
They travelled by bus = Busszal utaztak
He came by car = Autóval jött
sleeper = hálókocsi
They'll leave on Thursday morning = Csütörtök reggel fognak elutazni
On Friday morning they're going to Hősök tere = Péntek délelőtt a Hősök terére mennek

Triangle
= háromszög (m)

Trigonometry
= trigonometria (= háromszögtan) (m)

Trousers
= nadrág (csak többes szám)
The size 50 trousers are too big = A ötvenes nadrág túl nagy
Could they take these green trousers down an inch? = Le tudnának engedni ebből a zöld nadrágból egy ujjnyit?
These trousers suit you very well = Nagyon jól áll ez a nadrág

Tucat
= dozen
= 12
= doz
= dz
A tízes számrendszer előtt volt használatos a 12-es számrendszer:
- 1 shilling = 12 pence
- 12 hónapra osztott évet most is használjuk
- már Mezopotámiában is használták (i. e. harmadik évezredben) a csomókkal 12 egyenlő részre osztott kötelet, amelynek segítségével kifeszíthető a derékszögű háromszög (a=3 b=4 c=5 (=12)), s így pontosan lehetett vele földterületet kimérni

Tükrözés
= Reflection (m)

Tulajdonnevek:
- személynevek
- cégek
- márkanevek
- szervezetek nevei ...

Tulajdonság
= Property (m)

TV
Have they got a TV set? = Van tévéjük?
Tomi likes watching TV = Tomi szeret TV-t nézni
In the evening they watch television = Este tévét néznek
We're watching a good film on TV = Éppen egy jó filmet nézünk a TV-ben
How many hours do they spend watching TV? = Hány órát néznek tévét?
I don't know but quite a lot = Nem tudom, de egész sokat
Let us watch the television = Nézzünk TV-t

-ty
20-90 -ig   -ty   jellel képezzük a tízesek tőszámnévi alakját
- 20-90- ig a tízesek -ty végződése hangsúlytalan
- az egyesek és a tízesek között 21- től kötőjel van

Type selector
= elem kijelölők (i)
U R
= you are (szóösszevonás)

uncia
= ounce
= oz. (súlymérték rövidítése)
= 0,028 kg

Uncountable Nouns
= megszámlálhatatlan főnevek (csak egyes számú alakjuk van)

Underlining
= aláhúzás

Underscore
= aláhúzás jel (m)

Understand
= ért
(understand, understood, understood)
I'm sorry, I don't understand = Elnézést, nem értem
Was it easy to understand her? = Könnyű volt megérteni őt?

Unfortunately
= sajnos (módosító szó, vélekedés)

University
= Egyetem
student = diák (főiskolás, egyetemi hallgató)

Until
until tomorrow = holnapig (konkrét időpont)
(till tomorrow = holnapig)

úr
= Mr
Eredetileg master (mester) volt, ennek gyenge kiejtésű alakja:
Mr. = mister [’mɪstə] férfiak neve előtt áll, mindig rövidítve (általában ponttal) írjuk, csak személy nevével együtt használjuk:
Mr. Kovács = Kovács úr

Uralkodók
Uralkodók neveiben szereplő sorszámnevet római számmal írjuk, ez a név után áll, és utánna nem teszünk pontot (kiejtéskor határozott névelőt mondunk a sorszámnév előtt):
- Richard III = Richard the Third
- Henry VIII = Henry the Eight

uram
= sir
sir [sə:] idegenek, főnökök megszólításakor használjuk, a személy neve nélkül (önmagában)

us
= minket
There are two of us = Ketten vagyunk

used to
= valaha
- ha a mondat semmilyen időmegjelölést sem tartalmaz, akkor az used to -t használjuk a múlt idejű szokásos, ismétlődő cselekvések kifejezésére
- használhatjuk még: általános, határozatlan időmegjelölést tartalmazó mondatokban is
We used to live in Budapest = Rég(ebb)en Budapesten laktunk

usually
We usually come on Saturdays = Rendszerint szombatonként jövünk
Usually she doesn't eat fish = Általában nem szokott halat enni

Úszás
= swimming
swimming-pool = úszó medence
We can swim = Tudunk úszni
go swimming = úszni menni
At seven o'clock in the morning I was swimming = Reggel hétkor úsztam ..
They're coming from the swimming pool = Uszodából jönnek
have a swim = úszni egy kicsit, (szabadban) fürödni
They enjoy swimming = Szeretnek úszni
Swimming is very good in the evening = Az úszás nagyon jó este
They'll go swimming now = Ők most úszni mennek
We go swimming regularly = Rendszeresen járunk úszni
They go swimming four times a week = Hetente négyszer mennek úszni
They go swimming every weekend = Minden hétvégén úszni mennek
They want to swim = Úszni akarnak
We're going to the swimming pool = Uszodába megyünk
Somebody is swimming in your swimming-pool = Valaki úszik az úszómedencétekben
Nobody is swimming in their swimming-pool = Senki sem úszik az úszómedencéjükben
Viki swam the fastest = Viki úszott a leggyorsabban
Viki can swim the farthest = Viki tud a legmesszebbre úszni
Rita and Adria can't swim very far = Rita és Adria nem tud nagyon messze úszni

Út
road = fizikai értelemben vett út
asphalt road = aszfaltút
way = inkább elméleti értelemben vett út
on the way to the office = úton az irodába
Szóösszetételeknél azonban a way is lehet fizikai út:
highway = főút

Utazási iroda
= Travel Agents'
I'm planning a weekend trip to Budapest = Egy hétvégi utat tervezek Budapestre
Take a look at these brochures = Nézze meg ezeket a prospektusokat
We can offer you a coach tour = Egy autóbuszutat tudunk ajánlani önnek
How many seats may I book for you? = Hány helyet foglalhatok önöknek?
Four, please = Négyet, legyen szíves
Where do you want to stay in Budapest = Hol akar megszállni Budapesten
They would like to stay in the centre of Budapest = Budapest központjában szeretnének megszállni
We don't know where to sleep = Nem tudjuk, hol aludjunk
Have you got a ticket to London? = Van jegyed Londonba?
Yes, I have = Igen, van
Do you have a ticket to New York? = Van jegyed New Yorkba?
Yes, I do = Igen, van
travel time = menetidő
at the Travel Agents' = az utazási irodában
When do you want to travel? = Mikor akar utazni?
We'll leave on Wednesday morning = Szerda reggel fogunk elutazni
They could leave on Monday at 7 a.m. and be back on Friday morning at 6 o'clock = Hétfőn reggel 7-kor indulnának és péntek reggel 6-ra érnének vissza
How many rooms would you like? = Hány szobát szeretne?
They enjoy travelling around = Élvezik az utazgatást
Are they ready to go now? = Készen állnak az indulásra? ..
package holiday = társasutazás
on a rotating basis = felváltva, turnusokban
They went to Budapest for a few days = Néhány napra Budapestre utaztak
Where did they go then? = Hová mentek azután?
Have they ever been to ... ? = Volatak már valaha ... ?

Útbaigazítás
on the right = a jobb oldalon
on the right hand side = a jobb oldalon, a jobb kéz felőli oldalon
Go straight on = Menj egyenesen előre!
Go down this street = Menj egyenesen ezen az utcán!
Turn left at the corner = A sarkon fordulj balra
It's on the left hand side at the end of the street = A bal kéz felőli oldalon van, az utca végén
It's the first street on the right = Az első utca jobbra

Utótag
= Suffix (m)

UU
= unique user
= egyedi látogató
Üzlet
Are they here on business? = Üzleti ügyben vannak itt?
No, they are here on holiday = Nem, szabadságon vannak
V
= Vowel
= magánhangzók

Válasz
= Answer

Valódi tört (Proper Fraction)
The numerator is less than the denominator, azaz a számláló < nevező:
1/4 = a quarter, one quarter
1/2 = a half, one half
1/3 = one third
2/3 = two thirds
3/4 = three quarters
1/7 = one seventh

Valós szám
= Real number (m)

váltó szög
= alternate interior angles (m)

Variable
= változó, függvényváltozó (m)

Vásárlás
= Shopping
Where's the nearest shopping centre? = Hol van a legközelebbi bevásárlóközpont?
I'd like to buy a suit = Szeretnék egy öltönyt venni
He will buy a new hat = Új kalapot fog vásárolni
She is going to buy a blouse = Blúzt készül vásárolni
What colour would you prefer? = Milyen színűt szeretne?
I like the colour of my new dress better than that of the old one = Jobban szeretem az új ruhámnak a színét, mint a régiét
It matches your green eyes = Illik a zöld szeméhez
Have you got ...? = Van Önöknek?
I'd like to buy a dress, size 8 = Szeretnék egy ruhát venni, 8-as méretet
Will it fit me? = Az én méretem? Jól illik majd rám? Jó lesz nekem?
Will it suit me? = Jól áll majd nekem?
I don't like = Nem tetszik nekem
Those shoes are substandard = Azok a cipők selejtesek
How much is it? = Mennyibe kerül?
Haven't you got a chaper one? = Nincs valami olcsóbbja?
I'll take it = Megveszem

VAT
= Value Added Tax
= Általános forgalmi adó (áfa)

Véges
= Finite (m)

Végtelen
= Infinity (m)

Végtelen sok
= Infinitely many (m)

Vektor
= Vector (m)

Vektor hossza
= length of vector (m)

Vektor hossza
= magnitude of vector (m)

Végzettségek
BIT = Bachelor of Information Technology (informatikai)
BSc = Bachelor of Science (természettudományi)
BCom = Bachelor of Commerce (kereskedelmi)
dr.univ = egyetemi doktori (kisdoktori)
Phd = Doctor of Philosophy (doktori fokozat)
DLA = Doctor of Liberal Arts (mester fokozat)
DSc = Doctor of Science (tudományok doktora, MTA doktora)

(szó)Végződés
= Ending

Vegyes hangrendű szó
= Word with mixed vowels

Vegyes tört, vegyes szám (Mixed Number)
A whole number and proper fraction together, azaz vegyesen szerepel benne egész szám és törtszám:
5 6/9 = five and six ninths
17 2/12 = seventeen and two twelfths

Velocity
= sebesség

Vendégség
Has Betty been invited too? = Bözsit is meghívták?
Ought I to go there? = El kellene mennem oda?
Would you have liked to be there? = Szerettél volna ott lenni?
Would you have liked to come with us? = Szerettél volna velünk jönni?
Why don't they come? = Miért nem jönnek? ..
What about you? = Mi van veled?
I'm going to you = Elmegyek hozzád
They were eating when he arrived = Éppen ettek, amikor megérkezett
They were meeting their guest = Megismerkedtek a vendégükkel
We are by friends = A barátainknál vagyunk
Just then we were going home = Éppen akkor mentünk haza
They didn't go home = Nem mentek haza

Verb ending
= igerag

Verb phrase
= állítmány

Verb tenses
= Igeidők

Verbals
= igenevek
Az angol igenévi alakok:
- Infinitive = főnévi igenév (igéből képzett főnév)
- Gerund = gerund (igéből képzett főnév)
- Participle = melléknévi és határozói igenév (igéből képzett melléknév)

Verbs ending in two consonants
= Két mássalhangzóra végződő igék

Verbs forms
= (Az) ige alakjai

Very (much)
very = very much = nagyon
Mindkettő jelentése = nagyon, de:
- very- vel melléknév és határozószó értelmét módosítjuk
- very much-csal pedig igék értelmét módosítjuk

Vertex
= csúcs (m)

Vertical
= függőleges

Vertical angle
= derékszög (m)

Vertical angles
= csúcsszög (m)

Vessző
= Comma (m)

Vezérigazgató
= CEO
= Chief Executive Officer

Villamosmérnök
= Electric(al) engineer
She works as an electrical engineer = Villamosmérnökként dolgozik

Vine
What kind of wine would they like? = Milyen bort kérnek?
What would they like to drink? = Mit szeretnének inni?
a bottle of white wine = egy üveg fehér bort
a bottle of dry wine = egy üveg száraz bort
a bottle of sweet red wine = egy üveg édes vörös bort
a bottle of medium wine = egy üveg félédes bort

Virtuális Magán Hálózat
= Virtual Private Network
= VPN

Visible light
= látható fény (f)

Visszaható névmás
= Reflexive pronoun
A visszaható névmás alakjai:
- 1. és 2. személyben a birtokos jelzőhöz
- 3. személyben a személyes névmás tárgyesetéhez
egyes számban: -self
többes számban: -selves képző kapcsolódik
E1: myself = (én) magam
E2: yourself = (te) magad
E3: himself, herself, itself = (ő) maga
TSZ1: ourselves = (mi) magunk
TSZ2: yourselves = (ti) magatok
TSZ3: themselves = (ők) maguk
Visszaható névmásnál a cselekvés visszahat az alanyra:
Anikó néz(eget)i magát a tükörben, Tölts magadnak egy italt (Pour yourself a drink)

Visszaható-kölcsönös névmás II
A két névmás között a különbség:
Visszaható névmásnak hívjuk, ha az alany cselekvése önmagára irányul, azaz az alanyra hat vissza:
Anikó néz(eget)i magát a tükörben
Kölcsönös névmásnak hívjuk, ha több alany cselekvése kölcsönösen egymásra irányul:
(2 alany:) Tom és Anikó nézik egymást
(több alany:) A négy tanár egymásra nézett

Vitorlázás
= Sailing

Vízisielés
= Water-skiing

VLT
= Very Large Telescope
= Nagyon Nagy Távcső

Vocabulary
= szókincs

Vocal
= magánhangzó

Voices
= igealakok
Az igealakok mutatják a:
- módot (kijelentő, ...)
- számot (egyes,többes)
- személyt (első, ...)
- szerkezetet (cselekvő, szenvedő) ..

Voice
→ Szerkezet
Az igealakok mutatják a szerkezetet:
Active = Cselekvő
Passive = Szenvedő ..

volume
= térfogat (m)

Vonat
Railway line = vasútvonal
Railway lines around Lake Velence = Vasútvonalak a Velencei-tó körül

Vonatkozó névmás
= Relative pronoun

Vonzatos ige
= Phrasal verb

Vowel
= magánhangzó
after a vowel = magánhangzó után

Vowel harmony
= hangrend
= (magánhangzó) illeszkedés

Vowel omission
= Magánhangzó kiesése

VPN
= Virtual Private Network
= Virtuális Magán Hálózat

V2V
= Vehicle-to-vehicle
= jármű a járműhöz (az autók kommunikálnak egymással)

V2X
= Vehicle-to-everything
= jármű a környezetével (más járművel, eszközökkel, ...)
wait
= vár
They will have to wait a little = Egy keveset várniuk kell majd
We've been waiting a long time = Régóta (hosszú ideje) várunk
We're not going to wait any longer = Nem várunk tovább

walk
= megy, sétál
They'll have to walk fast = Gyorsan kell menniük
We were walking in the sreet = Sétáltunk az utcán
walk over to = elsétál egy személyig v tárgyig
We walked over to the Great Wall of China = Elsétáltunk a Kínai Nagy Falig

wanna
= want to (szóösszevonás)

want
to want to know = tudni akarni

Watch
= karóra

Water-skiing
= vízisielés

Way
road = fizikai értelemben vett út
asphalt road = aszfaltút
way = inkább elméleti értelemben vett út
on the way to the office = úton az irodába
Szóösszetételeknél azonban a way is lehet fizikai út:
highway = főút

Way
underway = úton, menet közben
get underway = megindul

Weak form
= gyenge alak

Wednesday
= szerda
They'll be home next Wednesday = Jövő szerdán otthon lesznek

Week
= hét (időszak)
a week = egy hétre
a week ago = egy héttel ezelőtt
a week hence = mához egy hétre
next week = jövő héten
week-end = hétvégére
week-long = egy héten át
weekday = hétköznap
weekly = heti, hetenként (határozószó)
the following week = következő hét(en)

Weekend
Does she want to go somewhere at the weekend? = Szeretne valahova elmenni a hétvégén?

Well
= jól (határozószó), nos (indulatszó), valószínűleg (határozószó)
well enough = elég jól
They speak English well enough = Elég jól beszélnek angolul

wh-question
= kiegészítendő kérdés

What ... like?
= Milyen?
A magyar milyen kérdőnévmás megfelelője a What ... like?, ha összetett állítmány névszói részére kérdezünk. A "like" a kérdőmondatban az alany után áll:
What are the two women like? (Milyen a két nő?)
What is it like? = Milyen?
What is your day like? = Milyen a napod?

What time?
What time is the game? = Mikor van a meccs?

When?
= mikor?
at 5 o'clock = 5 órakor
We get up at 7 o'clock in the morning = 7 órakor kelünk reggel
When do they usually get home? = Általában mikor érnek haza?

Where?
Where are they going? = Hová mennek (most)?

Which
which meant = ami azt jelentette
- a which kérdőszóval is kérdezhetünk alanyra
Which girl likes you? = Melyik lány kedvel téged?
- de:
Wich girl do you like? = Melyik lányt kedveled?

Whiskey
a whiskey on the rocks = egy whiskyt jéggel

Whose?
= kié? (kérdőnévmás)

Why
= miért (határozószó), ugyan (indulatszó)
Why were they drinking tea at 4? = Miért ittak teát négykor?
Why, don't say that = Ugyan, ne mondd

Window
= ablak
by the window = az ablaknál
window cleaner = ablaktisztító
window-glass = ablaküveg
window seat = ablak melletti ülés
There isn't a curtain at the window = Nincs függöny az ablakon

Wine
= bor
wine glass = borospohár
wine bottle = borosüveg
There's a lot of wine in the jug = Sok bor van a kancsóban
There isn't much wine in the glass = Nem sok bor van a pohárban
Can I have some wine, please? = Kaphatnék egy kis bort? ..
She asked if she could have some wine = Megkérdezte, kaphatna-e egy kis bort ..

Within
egy bizonyos időn belül:
within a day = egy napon belül

Word
= szó
words = szavak

Word-building
= szóképzés

Word classes I
= Szófajok
A szófajok felosztása: a szavakat jelentésük és használatuk alapján
különféle halmazokba (csoportokba) sorolhatjuk, ezeket szófajoknak hívjuk:
- főnév (Noun)
- ige (Verb)
- melléknév (Adjective)
- determináns (Determiner)
- névmás (Pronoun)
- határozószó (Adverb)
- elöljárószó (Preposition)
- kötőszó (Conjunction)

Word classes II
= Szófajok
A szófajok gyakorlati felosztása:
- névelő (Article)
- főnév (Noun)
- ige (Verb)
- melléknév (Adjective)
- számnév (Numeral)
- névmás (Pronoun)
- határozószó (Adverb)
- elöljárószó (Preposition)
- kötőszó (Conjunction)
- módosító szó (Modal Word)

Word order
= szórend
typical word order = tipikus szórend

Word stress
= szóhangsúly

Word with back vowels
= mély hangrendű szó

Words with front vowels
= magas hangrendű szavak

Word with mixed vowels
= vegyes hangrendű szó

Work
Will we work tomorrow? = Fogunk holnap dolgozni?
From when to when do they work? = Mettől meddig dolgoznak?
I start work at 9 o'clock = 9-kor kezdem a munkát
I sometimes work = Néha dolgozom
They needn't work all day = Nem kell egész nap dolgozniuk
They get twenty-two days off work a year = Huszonkét nap szabadságot kapnak egy évben
We worked very hard = Keményen dolgoztunk
Bungi and Buncika work for a multinational company = Bungi és Buncika egy multinacionális cégnél dolgozik
We work at a school = Egy iskolában dolgozunk

World
world championship = világbajnokság

would like
I would like to ... = Szeretném ...

would rather
= inkább
I would rather not = Inkább nem
I would rather drink milk than tea = Szívesebben innék tejet, mint teát
x axis
= x-tengely (m)

XR
= Extinction Rebellion
= Kihaláslázadás
y generáció
= Millennials
= (ezredfordulósok)

Yard
= yd. (hosszmérték rövidítése)
= 3 feet
= 0,914 méter
Hány láb van egy yard-ban? = How many feet are in a yard?
1 yd = 3 ft (1 yard is equal to 3 feet)

yes-no question
= eldöntendő kérdés

yet
yet = már (kérdésben)
not yet = még nem
They haven't seen their neighbours yet = Még nem látták a szomszédaikat
Zárhangok
= Stops
= Plosives

Záró kapcsos zárójel
= }
= Closing brace (m)

Zárójelek
= Brackets
= Parentheses
A zárójelek fajtái:
- ( ): kerek zárójel: round brackets, parentheses
- [ ]: szögletes zárójel: square brackets, brackets
- { }: kapcsos zárójel: brace brackets, curly brackets
- < >: csúcsos (hegyes) zárójel: angle brackets

Zárt szótag
= mássalhangzóra végződő szótag
pl: flat

Zero
= nulla = nought = cipher = nil = ...
A nullát többféleképpen mondhatjuk (a szövegkörnyezettől függően):
hőmérséklet:
- It's zero (centigrade) = 0 (celsius) fok van
- It's seven degrees below zero = -7oC
telefonszám:
- 357 5084 = three - five- seven - five- oh - eight - four
- 290 5773 = two - nine - o (betű) - five - double seven - three
tizedes számok:
0.5 = nought point five = nulla egész öt tized
0.9 = oh point nine
időpont:
- nineteen oh four = 1904
sport:
- two-nil = 2:0
- three-nil = 3:0
He is a mere chiper = Ő egy nagy nulla
Nullára visszaállítás: setting to zero
4U
= for you (szóösszevonás)

12
= dozen
= tucat
= doz
= dz
A tízes számrendszer előtt volt használatos a 12-es számrendszer:
- 1 shilling = 12 pence
- 12 hónapra osztott évet most is használjuk
- már Mezopotámiában is használták (i. e. harmadik évezredben) a csomókkal 12 egyenlő részre osztott kötelet, amelynek segítségével kifeszíthető a derékszögű háromszög (a=3 b=4 c=5 (=12)), s így pontosan lehetett vele földterületet kimérni

20
= Score
= (twenty)
A tízes számrendszer előtt volt használatos a 20-as számrendszer:
- 1 pound = 20 shillings
- már Odüsszeusz is 20 fát vágott ki a tutaja építéséhez
- de már az aztékok is használták a naptárukhoz, és Babilonban is használatos volt
Kialakulását a 10 kézen lévő ujj + 10 lábujj = összesen 20-szal szokták magyarázni

51-es körzet
= Area 51
Számnevek (Numerals)


tőszámnevek - sorszámnevek - műveletek - törtek - tizedestört - idő - dátum - telefonszámok - nulla - előképzők - egyebek - mértékegységek - pénz - matematika

A számnév a mondatban lehet:
- az összetett állítmány névszói része
- mennyiségjelző
- határozószó


Tőszámnevek (Cardinal numbers)


1 = one [wʌn]
2 = two [tu:]
3 = three [θri:]
4 = four [fɔ:]
5 = five [faɪv]
6 = six [sɪks]
7 = seven [sevn]
8 = eight [eɪt]
9 = nine [naɪn]
10 = ten [ten]
- egynél nagyobb tőszámnevek után a főnév többes számban áll
- kivéve: jelzőként álló tőszámneves kifejezések után egyes számban áll a főnév (ilyenkor az a (egy) "jelzi", hogy egyes számot kell használnunk: I have a two-year-old daughter - Van egy kétéves lányom.
- szövegben tízig általában betűvel írjuk a számokat

11-19 -ig   -teen   jellel képezzük a számokat (kivéve: 11 és 12, melyek rendhagyóak), a 13-19 számoknak hangsúlyos a   -teen   végződésük
11 = eleven [ɪ’levn]
12 = twelve [twelv]
13 = thirteen [’θə:’ti:n]
14 = fourteen [’fɔ:’ti:n]
15 = fifteen [’fɪf’ti:n]
16 = sixteen [’sɪks’ti:n]
17 = seventeen [’sevn’ti:n]
18 = eighteen [’eɪ’ti:n]
19 = nineteen [’naɪn’ti:n]
20 = twenty [’twentɪ]

20-90 -ig   -ty   jellel képezzük a tízesek tőszámnévi alakját
- 20-90- ig a tízesek -ty végződése hangsúlytalan
- 20-90- ig a -ty végződésű számnevek hangsúlya az első szótagon van
- az egyesek és a tízesek között 21- től kötőjel van
21 = twenty-one [’twentɪ ’wʌn]
22 = twenty-two [’twentɪ ’tu:]
23 = twenty-three [’twentɪ ’θri:]

30 = thirty [’θə:tɪ]
31 = thirty-one [’θə:tɪ ’wʌn]
32 = thirty-two [’θə:tɪ ’tu:]
40 = forty [’fɔ:tɪ]
50 = fifty [’fɪftɪ]
60 = sixty [’sɪkstɪ]
70 = seventy [’sevntɪ]
80 = eighty [’eɪtɪ]
90 = ninety [’naɪntɪ]

100 = a (one) hundred [ə (wʌn) ’hʌndrɪd]
101 = a (one) hundred and one
119 = a (one) hundred and nineteen
150 = a (one) hundred and fifty
197 = a (one) hundred and ninety-seven
200 = two hundred
300 = three hundred
750 = seven hundred and fifty

1000 = a (one) thousand [ ə (wʌn) ’θauzənd]
1001 = a (one) thousand and one
1221 = a (one) thousand two hundred and twenty-one (vagy twelve hundred and twenty-one)
5000 = five thousand
100 000 = a (one) hundred thousand
750 000 = seven hundred and fifty thousand

1 000 000 = a (one) million [ ə (wʌn) ’mɪljən]
9 000 000 = nine million

- az ezreseket, milliókat, és a még nagyobb számokat -a jobb áttekinthetőség kedvéért- hátulról kezdve hármasával csoportosítjuk, s közéjük vesszőt teszünk írásban, amit azonban a kiejtésben nem jelzünk: 1,234,567
- az egynél nagyobb számneveket követő főnevek többes számban állnak: two litres, one and a half litres, 1.5 litres
- a számnevek azonban nem kapnak többesszám jelet (four hundred litres, three dozen)
- a számnevek csak akkor állhatnak többes számban, ha főnévként használjuk őket: törtek nevezőjeként, kerek számokat évtized, évszázad jelölésére, néha: csoportok, egységek, ... neveként (There were thousands (of people) on the beach. They are walking in twos. He was born in the 1990s.)
- mértékegységet kifejező számneves szerkezetekben közvetlenül csatlakozik a mértékegységhez (half a second), más esetekben az of prepozíciót használjuk (three quarters of a mile)
- az eggyel, és az egynél kisebb értékű törteket követő főnevek egyes számban állnak


Sorszámnevek (Ordinal numbers)


1. = first [fə:st] = (első) = 1st
2. = second [səknd] = (második) = 2nd
3. = third [θə:d] = (harmadik) = 3rd
4. = fourth [fɔ:θ] = (negyedik) = 4th
5. = fifth [fɪθ] = (ötödik) = 5th
6. = sixth [sɪksθ] = (hatodik) = 6th
7. = seventh [sevnθ] = (hetedik) = 7th
8. = eighth [eɪtθ] = (nyolcadik) = 8th
9. = ninth [naɪnθ] = (kilencedik) = 9th
10. = tenth [tenθ] = (tizedik) = 10th
Sorszámneveket számjegyekkel írva, a számjegyek után a sorszámnevek két utolsó betűjét kell írnunk: 1. = 1st   5. = 5th

1-19 -ig   -th   jellel képezzük a sorszámneveket (kivéve: az első hármat, melyek rendhagyóak)
11. = eleventh [ɪ’levnθ] = 11th
12. = twelfth [twelvθ] = 12th
13. = thirteenth [’θə:’ti:nθ] = 13th
14. = fourteenth [’fɔ:’ti:nθ] = 14th
15. = fifteenth [’fɪf’ti:nθ] = 15th
16. = sixteenth [’sɪks’ti:nθ] = 16th
17. = seventeenth [’sevn’ti:nθ] = 17th
18. = eighteenth [’eɪ’ti:nθ] = 18th
19. = nineteenth [’naɪn’ti:nθ] = 19th
20. = twentieth [’twentɪɪθ] = 20th
20-90 -ig   -eth   jellel képezzük a tízesek sorszámnévi alakját (előtte a tőszámnevek -y-ja -i-re változik).

21-99 - ig az összetétel első része a tízesek tőszámnévi alakja, a második része pedig az egyesek sorszámnévi alakja.
21. = twenty-first [’twentɪ ’fə:st] = 21st
22. = twenty-second [’twentɪ ’səknd] = 22nd
23. = twenty-third [’twentɪ ’θə:d] = 23rd

30. = thirtieth [’θə:tɪɪθ] = 30th
31. = thirty-first [’θə:tɪ ’fə:st] = 31st
32. = thirty-second [’θə:tɪ ’səknd] = 32nd
40. = fortieth [’fɔ:tɪɪθ] = 40th
50. = fiftieth [’fɪftɪɪθ] = 50th
60. = sixtieth [’sɪkstɪɪθ] = 60th
70. = seventieth [’sevntɪɪθ] = 70th
80. = eightieth [’eɪtɪɪθ] = 80th
90. = ninetieth [’naɪntɪɪθ] = 90th

100. = (one) hundredth [’(wʌn) ’hʌndrɪdθ]
101. = (one) hundred and first
119. = (one) hundred and nineteenth
150. = (one) hundred and fiftieth
197. = (one) hundred and ninety-seventh
500. = five hundredth
750. = seven hundred and fiftieth
101-től felfelé a sorszámnevek képzésekor az összetételnek csak az utolsó tagjából képzünk sorszámnevet

1000. = (one) thousandth [(wʌn) ’θauzəndθ]
1101. = (one) thousand one hundred and first
1221. = (one) thousand two hundred and twenty-first
5000. = five thousandth
1 000 000. = (one) millionth [(wʌn) ’mɪljənθ]

- sorszámnév általában a jelzett szó előtt van, s előtte legtöbbször határozott névelő áll: the first lesson = első lecke
- sokszor használhatunk a sorszámnév helyett tőszámnevet, ekkor ezt a jelzett szó után tesszük, névelő nélkül (a névelőt ilyenkor e jelzett szó elé sem tesszük ki):
lesson one = the first lesson = első lecke
- sorszámnév kiolvasásakor the határozott névelőt kiejtjük, de ezt írásban ritkán tesszük ki


Műveletek


Összeadás (Addition)
7 + 9 = 16
Seven and nine are sixteen.
Seven plus nine equals sixteen.
7 + 9 = ?
How many are seven and nine?
What's seven and nine?

Kivonás (Subtraction)
17 - 11 = 6
Eleven from seventeen leaves six.
Seventeen minus eleven equals six.
Seventeen take away eleven leaves six.
17 - 11 = ?
What does eleven from seventeen leave?

Szorzás (Multiplication)
2 · 9 = 18
Two times nine are nineteen.
Twice nine are nineteen.
2 · 9 = ?
How many are two times nine?
1 · 1 = 1
Once one is one.
1 · 7 = 7
Once seven is seven.
Once seven makes seven.
3 · 8 = 24
Three times eight are twenty-four.
Three multiped by eight equals twenty-four.

Osztás (Division)
42 : 7 = 6
Seven goes into forty-two six times.
(Seven into forty-two goes six times.)
Forty-two divided by seven equals six.
45 : 7 = 6
(+3)
Seven goes into forty-two six times
(and three over).
(with a remainder of 3)


Törtszámnevek (Fractions)


A törtszámnevek képzése:

A (felső) számláló (= Numerator) mindig tőszámnév
A(z alsó) nevező (= Denominator) pedig sorszámnév,

amely többes számban áll, ha a számláló egynél nagyobb szám
(kivéve: 1/4 és 1/2, ezekre külön szó van)
Valódi tört (Proper Fraction)
The numerator is less than the denominator, azaz a számláló < nevező:
1/4 = a quarter, one quarter
1/2 = a half, one half
1/3 = one third
2/3 = two thirds
3/4 = three quarters
1/7 = one seventh
Áltört (Improper Fraction)
The numerator is greater than (or equal to) the denominator, azaz a számláló >, = nevező:
3/2 = three halves
2/2 = two halves
15/12 = fifteen twelfths
Vegyes tört, vegyes szám (Mixed Number)
A whole number and proper fraction together, azaz vegyesen szerepel benne egész szám és törtszám:
5 6/9 = five and six ninths
17 2/12 = seventeen and two twelfths


Tizedes számok (Decimals)


Mivel minden törtet szeretünk (a használt számrendszer miatt, a könnyebb átláthatóság kedvéért, ...) tizedes szám alakba átírni (pl: 5/10 = 0.5 vagy 1/2 = 0.5) ezért a tizedes számokat külön szokás tárgyalni.
A magyar tizedesvessző helyett az angol tizedespontot használ, amit kiejtéskor a point [pɔɪnt] szóval jeleznek.
(5/10) = 0.5 = nought point five = nulla egész öt tized
A nulla kiejtése:
brit: szám elején: nought [’nɔt]
amerikai: szám elején: zero [’zɪroʊ]
szám belsejében lehet: oh [oʊ]
(2 7/10) = 2.7 = two point seven = két egész hét tized
(4 8/100) = 4.08 = four point oh eight = négy egész nyolc század
(6 135/1000) = 6.135 = six point one three five = ("hat pont egy három öt")
10.32 = ten point three two
Ha a tizedespont után több szám áll, akkor azokat egyenként kell kimondani
Százaléknál:
28.3% = twenty-eight point three per cent


Idő kifejezése


What time is it? = Hány óra van?
What is the time? = Mennyi az idő?
Kérdésekre a válaszunk:
- egész órák esetén
- az óra tört részeinél
Egész órák esetén: tőszámnév + o'clock
- It is ten o'clock = Tíz óra (van)
- It is elven = Tizenegy óra (az o'clock sokszor elmarad)
Az óra tört részei:
- az óra első felében
- az óra második felében
Az óra első felében az előző órához viszonyítva adjuk meg az elmúlt perceket:
- It is seven minutes past five = Öt óra múlt hét perccel (Öt óra hét perc)
- It is twenty-five (minutes) past nine = 9 óra múlt 25 perccel (9 óra 25 perc, 5 perc múlva fél tíz) A minutes szó elmaradhat, ha a percek száma öttel osztható
- It is a quarter past nine = Negyed tíz
- It is half past five = Fél hat
Az óra második felében azt mondjuk meg, hogy hány perc van a következő órához:
- It is three minutes to five = Három perc múlva öt óra
- It is twenty (minutes) to ten = Húsz perc múlva tíz óra (Öt perc múlva háromnegyed tíz)
- It is quarter to ten = Háromnegyed tíz
Más kifejezések:
- eight o' clock in the morning = 8oo
- (a) quarter of nine = háromnegyed kilenc
- seven p.m. = 19oo
Digitális órák + menetrendek:
- five thirty-two = 532
- eleven hundred hours = 11oo
- seventeen (hundred) hours = 17oo
- nineteen oh four = 1904
At what time? = (Hány órakor?) kérdésre válaszolva is ugyanezek a szabályok:
At a quarter of twelve = Háromnegyed tizenkettőkor
(Az o'clock eredetileg of clock volt)


Dátum


A keltezést többféleképpen írhatjuk:
- April 16, 16 April, April 16th, 16th April, 16th of April, April the 16th
Kiejtésük:
- April the sixteenth
- the sixteenth of April
A napoknál sorszámnevet, az éveknél tőszámnevet használunk, a sorrend:
- nap + hónap + év
- hónap + nap + év
16th April, 1959 = the sixteenth of April, 1959
April 16th, 1959 = April the sixteenth, 1959
Az évek számát:
- százasokkal mondjuk ki, vagy
- kettesével két-két jegyre bontva
1959 = nineteen hundred and fifty-nine
1959 = nineteen - fifty-nine
16.04.1959 = the sixteenth of April, nineteen fifty-nine
It is the 16th April = Április 16-a van


Telefonszámok (Telephone numbers)


A telefonszámok kiejtése számjegyenként történik (a nulláé: o betű v oh):
- 357 5084 = three - five- seven - five- oh - eight - four
- 290 5773 = two - nine - o - five - double seven - three
- 245 0669 = two four five oh double six nine


Nulla


= zero = nought = cipher = nil = ...
A nullát többféleképpen mondhatjuk (a szövegkörnyezettől függően):
hőmérséklet:
- It's zero (centigrade) = 0 (celsius) fok van
- It's seven degrees below zero = -7oC
telefonszám:
- 357 5084 = three - five- seven - five- oh - eight - four
- 290 5773 = two - nine - o (betű) - five - double seven - three
tizedes számok:
0.5 = nought point five = nulla egész öt tized
0.9 = oh point nine
időpont:
- nineteen oh four = 1904
sport:
- two-nil = 2:0
- three-nil = 3:0
He is a mere chiper = Ő egy nagy nulla
Nullára visszaállítás: setting to zero


Előképzők (Prefixes)


A szótő elé tett "szám" előképzők (= prefixes) módosítják annak alapjelentését, új szót alkotva:
bi- kettő(s)
demi- fél
di- két(szeresen)
mono- egy
multi- sok
poly- sok
semi- fél
tri- három
uni- egy(ség)
pl: bicycle, dioxide, monotone, unisex, ...
(Sok előképző görög vagy latin eredetű)


Egyebek


Uralkodók neveiben szereplő sorszámnevet római számmal írjuk, ez a név után áll, és utánna nem teszünk pontot (kiejtéskor határozott névelőt mondunk a sorszámnév előtt):
- Richard III = Richard the Third
- Henry VIII = Henry the Eight

Háborúk sorszámaként használt római számoknál is így járunk el:
- World War II = the Second World War

Score
= 20
= twenty
A tízes számrendszer előtt volt használatos a 20-as számrendszer:
- 1 pound = 20 shillings
- már Odüsszeusz is 20 fát vágott ki a tutaja építéséhez
- de már az aztékok is használták a naptárukhoz, és Babilonban is használatos volt
Kialakulását a 10 kézen lévő ujj + 10 lábujj = összesen 20-szal szokták magyarázni

Dozen
= tucat
= 12
= doz
= dz
A tízes számrendszer előtt volt használatos a 12-es számrendszer:
- 1 shilling = 12 pence
- 12 hónapra osztott évet most is használjuk
- már Mezopotámiában is használták (i. e. harmadik évezredben) a csomókkal 12 egyenlő részre osztott kötelet, amelynek segítségével kifeszíthető a derékszögű háromszög (a=3 b=4 c=5 (=12)), s így pontosan lehetett vele földterületet kimérni


Mértékegységek


Inch
= in. (hosszmérték rövidítése)
= hüvelyk
= 2,54 cm
Hogyan válthatjuk át az inch-et centiméterré? = How to convert inches to centimeters?
1" = 2.54 cm (1 inch is equal to 2.54 centimeters)
d[cm] = d[inch] x 2.54
The distance (d) in centimeters (cm) is equal to the distance (d) in inches (") times 2.54
(cm-ben a távolságot úgy kapom meg, ha az inch-ben megadott távolságot szorzom 2,54-gyel)
Pl:
Convert 30 inches to centimeters (Váltsuk át a 30 inch-et centiméterré):
d[cm] = 30["] x 2.54 = 76.2 [cm]
(30 inch (x2,54) = 76,2 cm-nek felel meg)

Foot
= ft. (hosszmérték rövidítése)
= láb
= 30,48 cm
= 12 inch
Hogyan válthatjuk át a láb-at inch-be? = How to convert feet to inches?
1 ft = 12" (1 foot is equal to 12 inches)
d["] = d[ft] x 12
The distance (d) in inches (") is equal to the distance (d) in feet (ft) times 12
(inch-ben a távolságot úgy kapom meg, ha a láb-ban megadott távolságot szorzom 12-vel)
Pl:
Convert 5 feet to inches (Váltsuk át az 5 láb-at inch-be):
d["] = 5 [ft] x 12 = 60["]
(5 láb (x12) = 60 inch-nek felel meg)
(A foot többes száma: feet)

Mile
= mi. (hosszmérték rövidítése)
= mérföld
= 1,609 km
Hogyan válthatjuk át a mérföldet kilométerré? = How to convert miles to kilometers?
1 mi = 1.609 km (1 mile is equal to 1.609 kilometers)
d[km] = d[mi] x 1.609
The distance (d) in kilometers (km) is equal to the distance (d) in miles (mi) times 1.609
(km-ben a távolságot úgy kapom meg, ha az mile-ban megadott távolságot szorzom 1,609-cel)
Pl:
Convert 30 miles to kilometers (Váltsuk át a 30 mile-t kilométerré):
d[km] = 30[mi] x 1.609 = 48.28 [km]
(30 mérföld (x1,609) = 48,28 km-nek felel meg)

Yard
= yd. (hosszmérték rövidítése)
= 3 feet
= 0,914 méter
Hány láb van egy yard-ban? = How many feet are in a yard?
1 yd = 3 ft (1 yard is equal to 3 feet)

Pint
= pt. (űrmérték rövidítése)
= 0,568 liter (NBr: birodalmi pint, imperial pint)
= 0,473 liter (US: liquid pint)
Mindegyiknek azonos az átváltása:
1 pint = 4 gill
1 quart = 2 pint
1 gallon = 8 pint
1 scottish pint = 3 imperial pints (1 skót pint az 3 angol pinttel egyenlő)

Gallon
= gal. (űrmérték rövidítése)
= 4,546 liter (NBr: birodalmi gallon, imperial gallon)
= 3,785 liter (US: amerikai gallon)
Hogyan válthatjuk át a gallon-t literbe? = How to convert gallon to liters?
1 gal = 4.55 l (1 gallon is equal to 4.55 liters)
(in British English → litre)
(in American English → liter)

Pound
= lb. (súlymérték rövidítése)
= font
= 0,4536 kg
Hogyan válthatjuk át a font-ot kilogrammá? = How to convert pounds to kilograms?
1 lb = 0.4536 kg (1 pound is equal to 0.4536 kilogram)
m[kg] = m[lb] x 0.4536
The mass (m) in kilograms (kg) is equal to the mass (m) in pounds (lb) times 0.4536
(kg-ban a tömeget úgy kapom meg, ha a font-ban megadott tömeget szorzom 0,4536-tal)
Pl:
Convert 10 lb to kilograms (Váltsuk át a 10 font-ot kilogrammá):
m[kg] = 10[lb] x 0.4536 = 4.536 [kg]
(10 font (x0,4536) = 4,536 kg-nak felel meg)

Ounce
= oz. (súlymérték rövidítése)
= uncia
= 0,02835 kg
Hogyan válthatjuk át a unciát kilogrammá? = How to convert ounces to kilograms?
1 oz = 0.02835 kg (1 ounce is equal to 0.02835 kilogram)
m[kg] = m[oz] x 0.02835
The mass (m) in kilograms (kg) is equal to the mass (m) in ounces (oz) times 0.02835
(kg-ban a tömeget úgy kapom meg, ha a unciában megadott tömeget szorzom 0,02835-tal)
Pl:
Convert 20 oz to kilogram (Váltsuk át a 20 unciát kilogrammá):
m[kg] = 20[oz] x 0.02835 = 0.567 [kg]
(20 uncia (x0,02835) = 0,567 kg-nak felel meg)


Pénz


USA:
$1 (dollár) = 100 ¢ (cents)
1 dollar are equal to 100 cents
(1 dollár = 100 cent)
Pénzérnék:
Penny worth 1 cent (penny = egycentes)
Nickel worth 5 cents (nickel = ötcentes)
Dime worth 10 cents (dime = tízcentes)
Quarter worth 25 cents (quarter = 25 centes)
Half, Half Dollar worth 50 cents (half-dollar = ötvencentes)

Angol font
= font (sterling)
= pound
£ (pound, font) = 100 (new) p(ence)
Coins: 1p, 2p, 5p, 10p, 20p, 50p, £1, £2
(Hagyományos:
1 pound = 20 shillings
1 shilling = 12 pence
1 pound = 20 shillings = 240 pence
(there were 12 pennies in a shilling and 20 shillings (240 pennies) in a pound))

Pay
= fizetés
35 ¢ (cents) = thirty-five
$7.45 = seven forty-five
70, 70 p(ence) = seventy
£6.50 = six pounds fifty
That will be nineteen pounds thirty = 19 font 30 penny lesz
Here's twelve pounds = Tessék 12 font
I'd like to change (Hungarian) forints to pounds = Forintot szeretnék fontra váltani
Do you accept forints? = Forintot elfogadnak?
It is one penny = Ez egy penni
This is eleven pounds = Ez 11 font
a ten-pound note = (egy) tízfontos bankjegy
six pounds seventy = hat font hetven
It costs nineteen pounds = Tizenkilenc fontba kerül
Let's call it twenty pounds = 20 fontból kérek vissza
They cost one thousand one hundred and fifty pounds = Azok ezeregyszázötven fontba kerülnek
Could you change a twenty-pound note for me? = Fel tud váltani egy húszast?
Can you give back from a twenty-pound banknote? = Vissza tud adni adni egy húszfontos bankjegyből?
I'd like small change = Aprópénzt kérek
Haven't you got small change? = Nincs aprópénze?
A twenty and eight tens, please = Egy húszfontost és nyolc tízfontost kérek


Matematika


Hatványozás
= exponentiation
A matematika fejlődésének egy fokán megjelentek a sok (azonos) tényezőt tartalmazó szorzatok, és ezzel megjelent az igény is ezek egyszerűbb kezelésére, így a szorzás mintájára (8+8+8+8+8+8 = 6 · 8) kialakították a hatványozást:
7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 (helyett) = 715
Elnevezések:
72
7 → base (= alap)
2 → exponent (= kitevő, hatványkitevő) vagy
→ index (= kitevő, hatványkitevő) vagy
→ power (= hatvány(a), kitevő)
Tehát a hatványozás olyan speciális esete a szorzásnak, amikor minden szorzó tényező egyenlő egymással (The operation of raising a number to a power is a special case of multiplication in wich the factors are all equal)

Négyzetre emelés
= squaring
(5 · 5) = 52 in words:
= 5 squared (öt a négyzeten, öt a másodikon)
= 5 to the power 2
= 5 to the second power

Köb
= cube
(5 · 5 · 5) = 53 in words:
= 5 cubed (öt a harmadikon, ötnek a köbe)
= 5 to the power 3
= 5 to the third power

Negyedik hatvány
= fourth power
(5 · 5 · 5 · 5) = 54 in words:
= 5 to the 4th (öt a negyediken)
= 5 to the power 4
= 5 to the fourth power
Igenevek (Verbals)


Az angol igenévi alakok:
- Infinitive = főnévi igenév (igéből képzett főnév)
- Gerund = gerund (igéből képzett főnév)
- Participle = melléknévi és határozói igenév (igéből képzett melléknév)

Infinitive - Gerund - Participle


Főnévi igenév


= Infinitive
A főnévi igenév igéből képzett főnév, főnévi és igei jellege is lehetséges
Főnévi természetét mutatja, hogy a mondatban lehet pl:
- alany
- tárgy
Igei természetét mutatja, hogy tartozhat hozzá pl:
- tárgy
- határozó
(Tehát a kettős természete miatt a mondatban betölheti a főnév szerepét, igei jellege miatt pedig olyan bővítvényeket vehet maga mellé, mint az ige)
A főnévi igenév állhat to nélkül, pl:
- can (could), do (did), ... segédigék után
- cselekvő, érzékelést jelentő igék után
- had better után
- ...
A főnévi igenév állhat to-val, pl:
- szenvedő alakban álló érzékelést jelentő igék után
- ought, need, ... segédigék után
- ...
A tárgyas igékhez tartozó active főnévi igenévi alakok
Bare Infinitive:
- Általános: do
- Befejezett: have done
- Folyamatos: be doing
- Befejezett+folyamatos: have been doing
To-infinitive:
- Általános: to do
- Befejezett: to have done
- Folyamatos: to be doing
- Befejezett+folyamatos: to have been doing
Passie főnévi igenévi alakok
- Általános: be done (to be done)
- Befejezett: have been done (to have been done)
- (a többi passive igealakot a gyakorlatban nem használják


Gerund


A gerund igéből képzett főnév
Képzése: igető + ing (az ige első szótári alakja + ing képző)
A Gerundnak igei és főnévi tulajdonságai vannak
Igei természetét mutatja:
- megtartja eredeti igei vonzatát
- állhat utánna határozó
- van cselekvő és szenvedő alakja
- ki lehet vele fejezni időviszonyt
Főnévi természetét mutatja:
- lehet birtokos jelzője (állhat előtte birtokos névmás vagy 's ragos birtokos eset)
- állhat előtte elöljárószó (így betölthet határozói szerepet)
- mint főnév a Gerund a mondatban különféle mondatrész lehet: alany, az összetett állítmány névszói része, tárgy, határozó, jelző
Magyarra fordítása:
- ás, -és végű főnévvel
- főnévi igenévvel
-"hogy" kötőszavas mellékmondattal történhet
Gerund alakjai:
- Present aktív: giving
- Present passzív: being given
- Perfect aktív: having given
- Perfect passzív: having been given
A Gerund present alakjaival egyidejűséget, perfect alakjaival pedig előidejűséget fejezünk ki
Gerundot gyakran helyettesíthetjük főnévi igenévvel: a Gerund általánosságban jelöli meg a cselekvést, míg az Infinitive egy konkrét esetre utal, és hangsúlyosabb
Tagadáskor a not megelőzi a Gerundot


Melléknévi igenév


= Participle (igéből képzett melléknevek a melléknévi és határozói igenevek)
A participle igéből képzett melléknév, (képzése: igető + ing = az ige első szótári alakja + ing képző) melléknévi és igei jellege is lehetséges
Igei természetét mutatja pl:
- összetett igealakokat képezhetünk vele
- lehet tárgya is
- eseményleírásra alkalmas
Melléknévi (névszói) jellegét mutatja pl:
- teljes melléknévi jelentést vehet fel
- jelzői szerepe
Ing képzővel képezzük:
- reading = olvasó
- rolling stones = gördülő kövek (nyughatatlan emberek)
Aktív alakjait bármely igéből, a passzívokat csak tárgyas igékből képezhetjük
Aktív alakjai:
- present: seeing
- perfect: having seen
- past: ---
Passzív alakjai:
- present: being seen
- perfect: having been seen
- past: seen


Műveltetés


= causative
Műveltető szerkezetet akkor használunk, ha a mondat alanya a cselekvést nem saját maga végzi, hanem mással végezteti el.
A magyar ilyenkor külön igealakot, a műveltető igét, azaz at/et, tat/tet képzővel ellátott tárgyas igét használ (dolgozik - dolgoztat)
Az angol ezt műveltető szerkezettel fejezi ki: a cselekvést jelentő igén kívül műveltető igét is használ:
I: ismerjük, lényegesnek tartjuk a cselekvés végrehajtóját, ezért megnevezzük:
I/1
Alany + MAKE + a cselkvést végző személy (tárgyesetben) + cselekvő ige to nélküli főnévi igeneve + a cselekvés tárgya
I make Mr Kovács do this work = Kovács úrral végeztetem el ezt a munkát
I/2
Alany + HAVE + a cselkvést végző személy + cselekvő ige to nélküli főnévi igeneve + a cselekvés tárgya
I've had my father repair the lock = Az apámmal csináltattam meg a zárat
I/3
Alany + GET + a cselkvést végző személy (tárgyesetben) + cselekvő ige to főnévi igenévi alakja + a cselekvés tárgya
I've got my sister to cut my hair = A nővéremmel vágattam le a hajam
II: nem nevezzük meg a cselekvés végrehajtóját, mert:
- nem tartjuk fontosnak
- nem ismerjük
- nem akarjuk
- nem szükséges, mert annyira egyértelmű a személye
II/1
Alany + HAVE + a cselekvés tárgya + a cselekvő ige 3. szótári alakja
I must have my watch repaired = Meg kell javíttatnom az órámat
II/2
Alany + GET + a cselekvés tárgya + a cselekvő ige 3. szótári alakja
I get a dress made = Csináltatok egy ruhát
Ezekben az esetekben + eszközhatározó is lehet:
I get a dress made by my sister = Csináltatok egy ruhát a nővéremmel


Szenvedő szerkezet


= Passive Voice
Aktív mondat:
Betty writes the letter = Bözsi levelet ír
Passzív megfelelője:
The letter is written by Betty = A levél Bözsi által van írva
A passzív (szevedő) mondat állímánya szenvedő alakban van, az alany elszenvedi az állítmánnyal kifejezett cselekvést
A szenvedő igealak (is written) a to be igének a megfelelő alkjából + főige múlt idejű melléknévi igenevéből áll
Tehát a mondat aktívból passzívba alakításakor:
- az állítmány a helyén marad, de szenvedő igealakká alakítjuk át
- a tárgy lesz az alany, így előre kerül
- az alany kerül a tárgy helyére, és eléje kerül a by (által) elöljárószó
A szenvedő szerkezetet akkor használjuk, ha a cselekvés végrehajtójának a személye:
- nem fontos
- nem ismert
- nem akarjuk megnevezni
- egyértelmű, félre nem érthető
a mondat tárgya a fontos, ilyenkor a nyelv arra törekszik, hogy az kerüljön a mondat elejére, az legyen az alany:
This article has to be translated = Ezt a cikket le kell fordítani (nem érdekes, hogy ki csinálja)
The hause has been built at last = A házat végre felépítették (nem érdekes, hogy ki, lényeg, hogy végre lehet már beköltözni)
Általában cselekvő igealakkal fordítjuk, de a magyar is elég sokszor használ szenvedő szerkezetet (ezt germanizmusnak szoktuk hívni):
- a hús jól meg van sütve
- Bözsi szépen le van barnulva
- az eredmény kihirdettetik
- az ágy be van vetve
- az állatok meg lettek etetve
- az asztal meg van terítve (The table is set)
- a növény meg lett locsolva (The plant has been watered)Idő


Kifejezések
(once) a day = (egyszer) naponta (időhatározó)
(twice, three times) a week = (kétszer, háromszor) hetente (időhatározó)
after dinner = vacsora után
ago = előtt (időben)
all day tomorrow = holnap egész nap
at Christmas = karácsonykor (ünnep)
at dawn = hajnalban
at half past 4 = fél ötkor
at midday = napközben, délben
at midnight = éjfélkor
at night = éjjel, éjszaka
at noon = délben
at that time = abban az időben
at the age of 20 = 20 éves korban
at the weekend = hétvégén
at what time? = hánykor?, hány órakor?
at 6 = 6-kor
all day = egész nap
before Christmas = Karácsony előtt
before Wednesday = szerda előtt
between Tuesday and Saturday = kedd és szombat között
by now = mostanra, mostanára
by then = akkorára
by Thursday = legkésőbb csütörtökre
during the daytime = napközben
during the trip = utazás alatt/folyamán (időtartam)
every day = mindennap
every week = minden héten (időhatározó)
every weekend = minden hétvégén
every year = minden évben
five times a day = naponta ötször
for 9 o'clock = kilencre (időpont)
for February = februárra (időpont)
for four weeks = négy hete (időtartam)
for a year = egy éve (időtartam)
for a long time = régóta (időtartam)
for today = mára
for a few days = néhány napra
for a day or two = egy-két napig
for the next week = a következő hétre
for three hours = három órája (időtartam)
for three weeks = három hétre (időtartam)
for half past seven = fél nyolcra
from Thursday to Sunday = csütörtöktől vasárnapig
half an hour = fél óra
in a day or two = egy-két nap múlva
in a minute = egy perc múlva
in a short time = rövid idő alatt
in a week = egy hét múlva
in a year = egy évben
in the beginning = kezdetben
in the morning = reggel
in the mornings = reggelente (időhatározó)
in the late afternoon = késő délután
in the evening = este
in the evenings = esténként (időhatározó)
in tonight = ma este
in twenty minutes = húsz perc múlva
in half an hour = fél óra múlva
in summer = nyáron
in 2019 = 2019-ben
it takes ... to = valamennyi időbe telik
last night = tegnap éjjel
last week = múlt héten
last month = múlt hónapban
last year = tavaly, tavalyi év
late at night = késő este
midday = dél, déli
most of the time = az idő legnagyobb részében, többnyire
next month = a jövő hónap(ban)
next week = jövő héten
next year = jövőre
on April 2nd = Április 2-án (dátum)
on Easter Monday = Húsvét hétfőn (ünnep)
on my Birthday = születésnapomon (ünnep)
on Monday = hétfőn
on Saturdays = szombatonként (időhatározó)
on Thursday morning = csütörtök reggel
on the Saturday before last = az utolsó előtti szombaton
once a week = egyszer egy héten, hetente egyszer
right away = most azonnal
since = óta, -tól, -től
since previous week = az előző hét óta
since 6 o'clock = 6 óra óta
since 2020 = 2020 óta (időpont)
some weeks ago = néhány héttel ezelőtt
that day = aznap
that night = aznap este
the day after tomorrow = holnapután
the day before yesterday = tegnapelőtt
the following day = másnap
the following week = következő hét(en)
the year before = az azelőtti év(ben)
these days = mostanában
three days more = még három nap
this evening = ma este
this is Sunday afternoon = vasárnap délután van
this is Sunday morning = vasárnap délelőtt van
this year = az idén, ebben az évben
throughout = egész idő alatt (+mindenhol)
till = (időben) valameddig
till tomorrow = holnapig (időpont)
time is up = lejárt az idő
time of day = napszak (főnév), nappal (időszak)
time of departure = indulási idő
time of the year = évszak
time off = szabadidő
today = ma
tomorrow = holnap
tonight = ma este
tonight at nine o'clock = ma este kilenckor
until tomorrow = holnapig (időpont)
upon a time = abban az időben
within a day = egy napon belül
5 minutes to 4 = 4 óra lesz 5 perc múlva (időpont)
12 minutes past 11 = 11 óra múlt 12 perccel (időpont)
What time is it? = Mennyi az idő?
It's one o'clock = Egy óra van
It's three o'clock = Három óra van
It's twelve o'clock = Tizenkét óra van
It's only quarter past nine = Még csak negyed tíz van
when? = mikor?
at 5 o'clock = 5 órakor
We get up at 7 o'clock in the morning = 7 órakor kelünk reggel
(időtartam:
How long have they been livig in Budapest? = Mennyi ideje laknak Budapesten?
kezdet:
Since when have they been living in this house? = Mióta laknak ebben a házban?)
What did they do during the daytime? = Mit csináltak napközben?

Óra I
tárgy:
Watch = karóra
Clock = (a többi órafajta:) falióra, ébresztőóra, ...
idő:
O'clock = köznyelvben időpontra:
Let's meet at 4 o'clock. (Találkozzunk négykor.)
Let's meet at four. (Találkozzunk négykor.)
Hour = hivatalos nyelvben 60 perc:
It is 4 hours GMT. (Greenwich-i idő szerint 4 óra van.)
GMT = Greenwich Mean Time
Hány óra van?
= What time is it?
= What's the time?
Lesson = tanítási óra:
One lesson is 45 minutes. (Egy tanítási óra az 45 perc.)

Óra II
= Idő kifejezése
What time is it? = Hány óra van?
What is the time? = Mennyi az idő?
Kérdésekre a válaszunk:
- egész órák esetén
- az óra tört részeinél
Egész órák esetén: tőszámnév + o'clock
- It is ten o'clock = Tíz óra (van)
- It is elven = Tizenegy óra (az o'clock sokszor elmarad)
Az óra tört részei:
- az óra első felében
- az óra második felében
Az óra első felében az előző órához viszonyítva adjuk meg az elmúlt perceket:
- It is seven minutes past five = Öt óra múlt hét perccel (Öt óra hét perc)
- It is twenty-five (minutes) past nine = 9 óra múlt 25 perccel (9 óra 25 perc, 5 perc múlva fél tíz) A minutes szó elmaradhat, ha a percek száma öttel osztható
- It is a quarter past nine = Negyed tíz
- It is half past five = Fél hat
Az óra második felében azt mondjuk meg, hogy hány perc van a következő órához:
- It is three minutes to five = Három perc múlva öt óra
- It is twenty (minutes) to ten = Húsz perc múlva tíz óra (Öt perc múlva háromnegyed tíz)
- It is quarter to ten = Háromnegyed tíz
Más kifejezések:
- eight o' clock in the morning = 8oo
- (a) quarter of nine = háromnegyed kilenc
- seven p.m. = 19oo
Digitális órák + menetrendek:
- five thirty-two = 532
- eleven hundred hours = 11oo
- seventeen (hundred) hours = 17oo
- nineteen oh four = 1904
At what time? = (Hány órakor?) kérdésre válaszolva is ugyanezek a szabályok:
At a quarter of twelve = Háromnegyed tizenkettőkor
(Az o'clock eredetileg of clock volt)
Hely


Kifejezések
at school = iskolában
at Tom's (house) = Tominál
at university = egyetemen
at the airport = repülőtéren
at the corner = sarkon
at the table = az asztalnál
for the kitchen = konyhába (útirány)
from here = innen
in between = közte ..
in the living room = a nappaliban
in a street = utcán
in a town = városban
in Budapest = Budapesten
in the country = vidéken
in a country = országban
in the east = keleten
in the world = a világban
in the sky = az égen
near here = a közelben
near their house = házuk mellett
next to ... = vmi mellett
out of = -ból, -ből
this way = erre
It's near xxx = az xxx közelében
Tenses (igeidők)


Az angolban is megkülönböztetünk un. logikai időket (Time),és igeidőket (Tense).Még azonban a magyarban e két idő nagyjából megegyezik, addig az angolban élesen elkülönülnek:

van a 3 time, de ez tovább bővül:
2 részre, mert belép egy un. Perfekt ("befejezett") szemléletmód
de ez megint duplázódik, mert még belép egy un. continuous (folyamatos) igeidő.
Így egy szorzással 3 ×2 ×2 = kiszámíthatjuk, hogy az angolban 12 igeidő (Tense) van:
Present (jelen) Tense
Present Continuous Tense
Present Perfect
Present Perfect Continuous Tense

Past (múlt) Tense
Past Continuous Tense
Past Perfect
Past Perfect Continuous Tense

Future (jövő) Tense
Future Continuous Tense
Future Perfect
Future Perfect Continuous Tense
+
Present (jelen) Tense

(v egyszerű jelen)
képzése:
szokásos, ismétlődő:
We drink beer but we don't drink wine = Sört szoktunk inni, de bort nem
We drink beer but we newer drink wine = Sört szoktunk inni, de bort soha
alanyra általában jellemzó cselekvés:
We don't speak English well = Nem beszélünk jól angolul
Present Continuous Tense

képzése:
Present Perfect

képzése:
Present Perfect Continuous Tense

képzése:
have/has + been + inges alak
They have been studying English for half a year = Fél éve tanulnak angolul
She has been studying all day = Egész nap tanultak (még most is)
Use the following verbs in the Present Perfect Continuous Tense = Használd a következő igék folyamatos befejezett jelen idejű alakját!
Past (múlt) Tense

Magyarra múlt idővel fordítjuk:
I received your application.- Megkaptam a pályázatát.

A Past Tense-t kétféleképpen képezzük:
szabályosan: -ed jellel
rendhagyóan

Erről a szótárak adnak útbaigazítást: a Past Tense mindig az ige második szótári alakja, ha az ige szabályosan képzi
a Past Tense-t, akkor ezt a szótárak nem jelzik külön:

I called hívtam     we called hívtunk
she called hívott   you called hívtatok

ed kiejtése:
Zöngés mássalhangzó vagy magánhangzó után: [d ]
called [ko:ld ]
zöngétlen mássalhangzó után: [ t ]
helped [ helpt ]
d vagy t után [ Id ]
needed [‘ni:dId]

Kérdő, tagadó alakját a to do segédige Past Tense-ével (did) képezzük:
Kérdő:
did I call?   did you call?
Tagadó:
I did not call (összevont alakja: I didn‘t call)
you did not call

to be ige alakjai:
I was: voltam       he was: volt
you were: voltál   we were: voltunk
tagadása:
was not (összevont alakja: wasn‘t [woznt])
were not (összevont alakja: werent‘t)

to have ige alakjai:
I had: nekem volt (összevont alak: I‘d)
we had: nekünk volt (összevont alak: we‘d)
Tagadása:
I had not (összevont alak: hadn‘t)

Rövid válasz Past Tense-ben:
Did you meet him yesterday?
Találkoztál vele tegnap?
Yes,I did.         No, I didn‘t.
Találkoztam.   Nem találkoztam.

A Past Tense-szel múltban végbement cselekvést fejezünk ki:

  1. Múltban végbement szokásos, ismétlődő cselekvés kifejezése:
  2. At that timewe lived in Maglód- Abban az időben Maglódon laktunk.
  3. A múlban végbement egyszeri, rövid ideig tartó cselekvés kifejezésére:
  4. In 2008 my friend went to Budapest.- 2008-ban a barátom Pestre ment.
  5. Múlt időben érvényes birtoklás, érzés, akarat, szándék kifejezésére:
  6. They decided to travel to Maglód- Elhatározták, hogy Maglódra utaznak.
  7. És, ha múlt időt sugalmazó időhatározó van benne (in 2003, five minutes ago,yesterday, ...)

  8. He jointed the party in 2009.- 2009-ben lépett be a pártba.

Gyakorlás:
(Megoldások a példák után találhatók)

A,Tegyük Past Tense-be a következő mondatok állítmányát.
1,It is a nice day.
2,He write a letter to the manager about it.

B,Alakítsuk át kérdő mondatokká a megadott mondatkezdéssel:
1,He was born 25 years ago. (When...?)
2,In 2009 he went to Maglód. (Where...?)

C,Fordítsuk le:
1,1848.március 15.-e
2,Petőfi 1823.január 1.-én született.
3,Állását 2009-ben elveszítette.
4,Sokáig nem kapott munkát.


Példák Past Tense-re:

When did you last see him?
Mikor láttad utoljára?

I was in Hungary in 2009.
2009-ben voltam Magyarországon.

He arrived five minutes ago.
5 perccel ezelőtt jött.

Who did you see last week?
Kit (Kiket) láttál a múlt héten?

Last night I went to the cinema.
Tegnap este moziba mentem.

She visited us every other day.
Másnaponként meglátogatott bennünket.

I wished to see you in person.
Személyesen akartam látni.Megoldások:

A,1: I was a nice day.
A,2: He wrote a letter to the manager about it.
B,1: When was he born?
B,2: Where did he go...?
C,1: the 15th of March, 1848 vagy March the 15th, 1848
C,2: Petőfi was born on the 1st of January, 1823.
C,3: He lost his job in 2009.
C,4: He didn‘t get any work for a long time.

Past Tense időhatározókkal:
We arrived just now = Éppen most érkeztünk meg
Past Continuous Tense

képzése:
Past Perfect

képzése:
Past Perfect Continuous Tense

képzése:
Future Tense

(egyszerű jövő idő)
képzése:
Will we work tomorrow? = Fogunk holnap dolgozni?
I'll be at home = Otthon leszek
We won't be there tomorrow = Holnap nem leszünk ott
My birthday will be on April 2nd = Április 2-án lesz a születésnapom
Future Continuous Tense

(folyamatos jövő idő)
képzése:
- I will be swimming all day tomorrow = Holnap egész nap úszni fogok
- Tonight at nine o'clock I will be working = Ma este kilenckor dolgozni fogok
Future Perfect

képzése:
Future Perfect Continuous Tense

képzése:
+

képzése:
eldöntött jövőbeli cselekvés: be going to
kérdések


Alanyra kérdezés
- a which kérdőszóval is kérdezhetünk alanyra
Which girl likes you? = Melyik lány kedvel téged?
- de:
Wich girl do you like? = Melyik lányt kedveled?
- how many, how much kérdőszóval is kérdezhetünk alanyra (ilyenkor sem használjuk a do segédigét)
Táblázatok
Névmások 


- Szórend - tobe - 


tohave - 
cselekvőcom - cselekvőcont - 


szenvedőSzemélyes, birtokos, visszaható, és nyomatékosító névmások

Személy Személyes névmás Birtokos névmás Visszaható és
nyomatékosító névmás
Alanyeset Tárgyeset Részeshatározóe. Önálló Jelzői
1.sz. I me (to) me mine my myself
2.sz. you you (to) you yours your yourself
3.sz. he, she, it him, her, it (to) him, her, it his, hers, its his, her, its himself, herself, itself
1.sz. we us (to) us ours our ourselves
2.sz. you you (to) you yours your yourselves
3.sz. they them (to) them theirs their themselves
Kérdő névmás

Eset Személy Dolog Személy, és dolog
Alanyeset who? ki?, kik? what? mi?, mik? which? melyik?, melyek?
Tárgyeset whom? kit? kiket? What? mit?, miket? which? melyiket?, melyeket?
Részes eset to whom? kinek?, kiknek? to what? minek?, miknek? to which? melyiknek?, melyeknek?
Birtokos eset whose?, of whom? kinek a?, kiknek a? of what? minek a?, miknek a? of which? melyiknek a?, melyeknek a?
Vonatkozó névmás

Eset Személyre Dologra Személyre, és dologra
Alanyeset who aki, akik which amely, amelyek that aki, akik, amely, amelyek
Tárgyeset whom akit, akiket which amelyet, amelyeket that akit, akiket, amelyet, amelyeket
Részes eset to whom akinek, akiknek to which amelynek, amelyeknek that...to akinek, akiknek, amelynek, amelyeknek
Birtokos eset whose, of whom akinek a, akiknek a of which amelynek a, amelyeknek a helyette who, és which birtokos esete
Mutató Névmás

közelre mutat távolra mutat
this... ez that... az
these ezek those azok

Egyenes Szórend

Határozó Alany Állítmány
segédigei része
Határozatlan
időt kifejező
határozó szó
Állítmány
főigei
része
Tárgy v.
részeshatározó
to nélkül
Részeshatározó
to-val
Határozó
. I will . sent it . .
. he could always spend this book . last week
In winter she . . do a week to you there
. Mary . never not help me a book . again
. They . . . us . .

Fordított Szórend

Kérdőszó Állítmány
segédigei része
Alany Határozatlan
időt kifejező
határozó szó
Állítmány
főigei
része
Tárgy v.
részeshatározó
to nélkül
Részeshatározó
to-val
Határozó
Where do Peter . help you . .
What did you always get up us . last month?
Why have we ever not give that book to me? a little?
. could . . . . . .

A to be segédige ragozása

Kijelentő Mód

Igeidő: Present
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I amam I?I am not
you areare you?you are not
he (she, it) isis he (she, it)?he (she, it) is not
we areare we?we are not
you areare you?you are not
they areare they?they are not

Igeidő: Past
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I waswas I?I was not
you werewere you?you were not
he (she, it) was was he (she, it )?he (she, it) was not
we werewere we?we were not
you werewere you?you were not
they werewere they?they were not

Igeidő: Future
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I shall beshall I be?I shall not be
you will bewill you be?you will not be
he (she, it) will bewill he (she, it) be?he (she, it)will not be
we shall beshall we be?we shall not be
you will bewill you be?you will not be
they will bewill they be?they will not be

Igeidő: Present Perfect
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I have beenHave I been?I have not been
you have beenHave you been?you have not been
he (she, it) has beenhas he (she, it) been?he (she, it) has not been
we have beenhave we been?we have not been
you have beenhave you been?you have not been
they have beenhave they been?they have not been

Igeidő: Past Perfect
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I had beenhad I been?I had not been
you had beenhad you been?you had not been
he (she, it) had beenhad he (she, it) been?he (she, it) had not been
we had beenhad we been?we had not been
you had beenhad you been?you had not been
they had beenhad they been?they had not been

Igeidő: Future Perfect
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I shall have beenshall I have been?I shall not have been
you will have beenwill you have been?you will not have been
he (she, it) will have beenwill he (she, it) have been?he (she, it) will not have been
we shall have beenshall we have been?we shall not have been
you will have beenwill you have been?you will not have been
they vill have beenwill they have been?they will not have been

Feltételes Mód

Igeidő: Present
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I should beshould I be?I should not be
you would bewould you be?you would not be

Igeidő: Past
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I should have beenshould I have been?I should not have been
you would have beenwould you have been?you would not have been

Felszólító Mód

bedo not be

A to have segédige ragozása

Igeidő: Present
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I havehave I?I have not
you havehave you?you have not
he (she, it) hashas he (she, it)?he (she, it) has not
we havehave we?we have not
you havehave you?you have not
they havehave they?they have not

Igeidő: Past
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I hadhad I?I had not
you hadhad you?you had not
he (she, it) hadhad he (she, it)?he (she, it) had not
we hadhad we?we had not
you hadhad you?you had not
they hadhad they?they had not

Igeidő: Future
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I shall haveshall I have?I shall not have
you vill havewill you have?you will not have
he (she, it) will havewill he (she, it) have?he (she, it) will not have
we shall haveshall we have?we shall not have
you will havewill you have?you will not have
they will havewill they have?they will not have

Igeidő: Present Perfect
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I have hadhave I had?I have not had
you have hadhave you had?you have not had
he (she, it) has hadhas he (she, it) had?he (she, it) has not had
we have hadhave we had?we have not had
you have hadhave you had?you have not had
they have hadhave they had?they have not had

Igeidő: Past Perfect
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I had hadhad I had?I had not had
you had hadhad you had?you had not had
he (she, it) had hadhad he (she, it) had?he (she, it) had not had
we had hadhad we had?we had not had
you had hadhad you had?you had not had
they had hadhad they had?they had not had

Igeidő: Future Perfect
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I shall have hadshall I have had?I shall not have had
You will have hadwill you have had?you will not have had
he (she, it) will have hadwill he (she, it) have had?he (she, it) will not have had
we shall have hadshall we have had?we shall not have had
you will have hadwill you have had?you will not have had
they will have hadwill they have had?they vill not have had

Feltételes mód
Igeidő: Present
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I should haveshould I have?I should not have
you would havewould you have?you would not have

Igeidő: Past
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I should have hadshould I have had?I should not have had
you would have hadwould you have had?you would not have had

Felszólító mód
havedo not have

Cselekvő ragozás (common)

Kijelentő mód
Igeidő: Present
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I workdo I work?I do not work
you workdo you work?you do not work
he (she, it) worksdoes he (she, it) work?he (she, it) does not work
we workdo we work?we do not work
you workdo you work?you do not work
they workdo they work?they do not work

Igeidő: Past
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I workeddid I work?I did not work
you workeddid you work?you did not work
he (she, it) workeddid he (she, it) work?he (she, it) did not work
we workeddid we work?we did not work
you workeddid you work?you did not work
they workeddid they work?they did not work

Igeidő: Future
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I shall workshall I work?I shall not work
you will workwill you work?you will not work
he (she, it) will workwill he (she, it) work?he (she, it) will not work
we shall workshall we work?we shall not work
you will workwill you work?you will not work
they will workwill they work?they will not work

Igeidő: Present Perfect
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I have workedHave I worked?I have not worked
you have workedhave you worked?you have not worked
he (she, it) has workedhas he (she, it) worked?he (she, it) has not worked
we have workedhave we worked?we have not worked
you have workedhave you worked?you have not worked
they have workedhave they worked?they have not worked

Igeidő: Past Perfect
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I had workedhad I worked?I had not worked
you had workedhad you worked?you had not worked
he (she, it) had workedhad he (she, it) worked?he (she, it) had not worked
we had workedhad we worked?we had not worked
you had workedhad you worked?you had not worked
they had workedhad they worked?they had not worked

Igeidő: Future Perfect
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I shall have workedshall I have worked?I shall not have worked
you will have workedwill you have worked?you will not have worked
he (she, it) will have workedwill he (she, it) have worked?he (she, it) will not have worked
we shall have workedshall we have worked?we shall not have worked
you will have workedwill you have worked?you vill not have worked
they will have workedwill they have worked?they will not have worked

Feltételes mód
Igeidő: Present
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I should workshould I work?I should not work
you would workwould you work?you would not work

Igeidő: Past
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I should have workedshould I have worked?I should not have worked
you would have workedwould you have worked?you would not have worked

Felszólító mód
workdo not work

Cselekvő ragozás (continuous)

Kijelentő mód
Igeidő: Present
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I am workingam I working?I am not working
you are workingare you working?you are not working
he (she, it) is workingis he (she, it) working?he (she, it) is not working
we are workingare we working?we are not working
you are workingare you working?you are not working
they are workingare they working?they are not working

Igeidő: Past
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I was workingwas I working?I was not working
you were workingwere you working?you were not working
he (she, it) was workingwas he (she, it) working?he (she, it) was not working
we are workingwere we working?we were not working
you were workingwere you working?you were not working
they were workingwere they working?they were not working

Igeidő: Future
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I shall be workingshall I be working?I shall not be working
you will be workingwill you be working?you will not be working
he (she, it) will be workingwill he (she it) be working?he (she, it) will not be working
we shall be workingshall we be working?we shall not be working
you will be workingwill you be working?you will not be working
they will be workingwill they be working?they will not be working

Igeidő: Present Perfect
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I have been workinghave I been working?I have not been working
you have been workinghave you been working?you have not been working
he (she, it) has been workinghas he (she, it)been working?he (she, it) has not been working
we have been workinghave we been working? we have not been working
you have been workinghave you been working?you have not been working
I shall be workingshall I be working?I shall not be working
they have been workinghave they been working?they have not been working
Feltételes mód
Igeidő: Present
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I should be workingshould I be working?I should not be working
you would be workingwould you be working?you would not be working

Igeidő: Past
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I should have been workingshould I have been working?I should not have been working
you would have been workingwould you have been working?you would not have been working

Igeidő: Past Perfect
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I had been workinghad I been working?I had not been working
you had been workinghad you been working?you had not been working
he (she, it) had been workinghad he (she, it) been working?he (she, it) had not been working
we had been workinghad we been working?we had not been working
you had been workinghad you been working?you had not been working
they had been workinghad they been working?they had not been working

Igeidő: Future Perfect
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I shall have been workingshall I have been working?I shall not have been working
you will have been workingwill you have been working?you will not have been working
he (she, it) will have been workingwill he (she, it) have been working?he (she, it) will not have been working
we shall have been workingshall we have been working?we shall not have been working
you will have been workingwill you have been working?you will not have been working
they will have been workingwill they have been working?they will not have been working

Szenvedő ragozás (common)

Kijelentő mód
Igeidő: Present
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I am workedam I worked?I am not worked
you are workedare you worked?you are not worked
he (she, it) is workedis he (she, it) worked?he (she, it) is not worked
Igeidő: Past
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I was workedwas I worked?I was not worked
you were workedwere you worked?you were not worked
he (she, it) was workedwas he (she, it) worked?he (she, it)was not worked
we were workedwere we worked?we were not worked
you were workedwere you worked?you were not worked
they were workedwere they worked?they were not worked

Igeidő: Future
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I shall be workedshall I be worked?I shall not be worked
you will be workedwill you be worked?you will not be worked
he (she, it) will be workedwill he (she, it) be worked?he (she, it) will not be worked
we shall be workedshall we be worked?we shall not be worked
you will be workedwill you be worked?you will not be worked
they will be workedwill they be worked?they will not be worked

Igeidő: Present Perfect
Állító alak Kérdő alak Tagadó alak
I have been workedhave I been worked?I have not been worked
you have been workedhave you been worked?you have not been worked
he (she, it) has been workedhas he (she, it) been worked?he (she, it) has not been worked
we have been workedhave we been worked?we have not been worked
you have been workedhave you been worked?you have not been worked
they have been workedhave they been worked?they have not been worked

Igeidő: Past Perfect
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I had been workedhad I been worked?I had not been worked
you had been workedhad you been worked?you had not been worked
he (she, it) had been workedhad he (she, it) been worked?he (she, it) had not been worked
we had been workedhad we been worked?we had not been worked
you had been workedhad you been worked?you had not been worked
they had been workedhad they been worked?they had not been worked

Future Perfect
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I shall have been workedshall I have been worked?I shall not have been worked
you will have been workedwill you have been worked?you will not have been worked
he (she, it) will have been worked will he (she, it) have been worked?he (she, it) will not have been worked
we shall have been workedshall we have been worked?we shall not have been worked
you will have been workedwill you have been worked?you will not have been worked
they will have been workedwill they have been worked?they will not have been worked

Feltételes mód
Igeidő: Present
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I should be workedshould I be worked?I should not be worked
you would be workedwould you be worked?you would not be worked

Igeidő: Past
Állító alakKérdő alakTagadó alak
I should have been workedshould I have been worked?I should not have been worked
you would have been workedwould you have been worked?you would not have been worked

Igenevek
Igeidő: Present
Főnévi igenévMelléknévi igenévGerundium
to be workedbeing workedbeing worked

Igeidő: Perfect
Főnévi igenévMelléknévi igenévGerundium
to have been workedhaving been workedhaving been worked

Igeidő: Past
Főnévi igenévMelléknévi igenévGerundium
-asked-
Determinánsok (Determiners)


Determinánsoknak hívjuk azokat a nyelvi elemeket, amelyek névszó (általában főnév) előtt állhatnak:
- névelők
- számnevek
- jelzői szerepű mutató névmások
- birtokos névmások
- határozatlan jelzői névmások
Még a névmások már ismert névszók helyett önállóan szerepelnek, addig a determinánsok az általuk meghatározott szavak előtt állnak (jelzőként)
A főnév "meghatározása" ("determinálása") lehet specifikus (konkrét) vagy általános (közelebbről nem meghatározott):
Specifikus determinánsok (Specific Determiners):
- határozott névelő
- jelzői szerepű mutató névmások
- birtokos névmás
Általános determiánsok (General Determiners):
- határozatlan névelő
- számnév
- határozatlan jelzői névmások
Feladatok:
(A megoldásokat - az önálló munka elősegítése érdekében - a feladatok végén találjátok meg.)

Tartalom:
számnevek - idő - h - g - m - f - r - h - f - a - v


Számnevek


Tőszámnevek

t1.)    Írjuk le szavakkal a következő műveleteket: 2 + 3 = 5, 6 + 4 = 10

t2.)    Írjuk le szavakkal a következő műveleteket: 9 + 6 = 15, 48 + 52 = 100

t3.)    A


Idő


i1.)    Fordítsuk le a következő kérdéseket, és válaszoljunk rájuk: Hány évszak van egy évben?, Hány hónap van egy évben?, Hány hét van egy évben?, Hány nap van egy évben?

i2.)    Fordítsuk le a következő kérdéseket, és válaszoljunk rájuk: Hány hét van egy hónapban?, Hány nap van egy hónapban?

i3.)    Fordítsuk le a következőt, és válaszoljunk rá: Hány nap van egy hétben?

i4.)    Írjuk le szavakkal: 9.15, 9.45, 9.30

i5.)    Fordítsuk le: Fél hat van, Negyed hét van, Négy óra tíz perc van, Háromnegyed öt van, Háromnegyed nyolc van, Délután három óra harmincöt van

Megoldások:

Tartalom:
számnevek - idő - h - g - p - f - r - h - f - a - v
 

Számnevek


Tőszámnevek

t1.)
Írjuk le szavakkal a következő műveleteket: 2 + 3 = 5, 6 + 4 = 10
2 + 3 = 5
Two and three are five
6 + 4 = 10
Six and four are ten

t2.)
Írjuk le szavakkal a következő műveleteket: 9 + 6 = 15, 48 + 52 = 100
9 + 6 = 15
Nine and six are fifteen
48 + 52 = 100
Forty-eight and fifty-two are a hundred

t3.)

 

Idő


i1.)
Fordítsuk le a következő kérdéseket, és válaszoljunk rájuk: Hány évszak van egy évben?, Hány hónap van egy évben?, Hány hét van egy évben?, Hány nap van egy évben?
How many seasons are there in a year? = Hány évszak van egy évben?
There are four seasons in a year. = Négy évszak van egy évben.
How many months are there in a year? = Hány hónap van egy évben?
There are twelve months in a year. = Tizenkét hónap van egy évben.
How many weeks are there in a year? = Hány hét van egy évben?
There are 52 weeks in a year. = 52 hét van egy évben.
How many days are there in a year? = Hány nap van egy évben?
There are 365 or 366 days in a year. = 365 vagy 366 nap van egy évben.

i2.)
Fordítsuk le a következő kérdéseket, és válaszoljunk rájuk: Hány hét van egy hónapban?, Hány nap van egy hónapban?
How many weeks are there in a month? = Hány hét van egy hónapban?
There are four weeks in a month = Négy hét van egy hónapban
How many days are there in a month? = Hány nap van egy hónapban?
There are 28,29,30 or 31 days in a month = 28,29,30 vagy 31 nap van egy hónapban

i3.)
Fordítsuk le a következőt, és válaszoljunk rá: Hány nap van egy hétben?
How many days are there in a week? = Hány nap van egy hétben?
There are seven days in a week = Hét nap van egy hétben

i4.)
Írjuk le szavakkal: 9.15, 9.45, 9.30
9.15
a quarter past nine
9.45
a quarter to ten
9.30
half past nine

i5.)
Fordítsuk le: Fél hat van, Negyed hét van, Négy óra tíz perc van, Háromnegyed öt van, Háromnegyed nyolc van, Délután három óra harmincöt van
Fél hat van
It's half past five
Negyed hét van
It's quarter past six
Négy óra tíz perc van
It's ten past four
Háromnegyed öt van
It's quarter to five
Háromnegyed nyolc van
It's fifteen to eight
Délután három óra harmincöt van
It's three thirty-five p. m.
Bibliográfia


- A J Thomson - A V Martinet: OXFORD:
A PRACTICAL ENGLISH GRAMMAR
- John Eastwood: OXFORD GUIDE TO ENGLISH GRAMMAR
- Mathematics, Basic Math and Algebra
- Ellegard - Englund - Rudal (Kovács J L dr): ANGOL NYELVTAN
- Erdélyi Margit: KIS ANGOL NYELVTAN
- Erdélyi Margit: ANGOL NYELVKÖNYV
- Dr.Budai László: KEVÉS SZÓVAL ANGOLUL
- Dohár Péter: KIS ANGOL NYELVTAN
- Báti - Véges: ANGOL NYELVKÖNYV
- Endrődi Frigyes: ANGOL NYELVTAN
- Magyarics Péter: GYAKORLATI ANGOL NYELVTAN
- Németh Anikó: ANGOL NYELVTAN ALAPFOK
- Németh Anikó: ANGOL NYELVTAN KÖZÉPFOK
- Németh Anikó: ANGOL NYELVTAN FELSŐFOK

Internet:
- learnenglish.britishcouncil.org
- dictionary.cambridge.org
- english-online.blog.hu
- idegennyelvor.blog.hu
- forditaspontosan.hu
- speaklanguages.com
- learningenglish.hu
- sulinet.hu/nyelvek
- lingwing.blog.hu
- angol-tanulas.hu
- rapidtables.com
- angoltanszek.hu
- matthweb.id.au
- mathsisfun.com
- 5.percangol.hu
- angolnyelv.net
- angolkalauz.hu
- Wikipedia.com
- dictzone.com
- angolingo.hu
- topszotar.hu
- webnyelv.hu
- glosbe.com
- linguee.hu
- mywords.hu
- ef.co.hu
- bab.la
- hvg.hu


for sale:
A Maglódi Nagyhídnál
12000m2-es terület ...
bővebben ✈